Search form

Números 16:39

39Pa vatcasinô Eleazar pa nit'ôqu'e pava chiytseclô'lha pa clesanilh yucch'e ti nichaaj papi nivacle vafsha'ne ti yivutunsha'ne, pa yiyôjiesha ti yisnatesh ti chiyp'ooj'e pa itôvat'esh.