Search form

Números 16:46

46pa Moisês pa yit'esha pa Aarón:

—Anchaaj na t'ajuya ti lhtseclôlhey ca anshi' nava fayjoc ti yichesh yiey na itôvat'esh pa u'eyshi na acôjqu'e pa lhniish; pa meey clap pan yie' japi lhtachifas pa a'lhajop pa Dios ca nivômjatemch'e japi lhech, lhayaash pa lhavôôc pa Lhcaanvacle ti yichesh ti palha caaj pava vatayashachey.