Search form

Números 17:10

10Pa lhechesh pa yit'esha pa Lhcaanvacle pa Moisês: “Achajey na lhavcôjat na Aarón ca an'e' t'ajyish lha vatcaqueclitôshi yeclônilh yich'e' na chivatpeya'esh, pa lhech asclan'esha'ne jayu ca chincajôyshiyana napuque lhtachifas ojiyis. Asnateshjop jayu ca jaspa nivômesh ca nitsasinôquiesh pa niysa' yiey yijuyish ca ya aj ca nivafsha'ne jayu.”