Search form

Números 19

Pava lhnônashjop ti chivat'isiyan

1Pa Lhcaanvacle yiyôjiesha pa Moisês shi' pa Aarón pa yit'esha:

2“Yivaatsha, ya Lhcaanvacle, jajutelh'am nôque vatyôjijat: Anfacleem japi Israel lhavos ca nanchaaj lhpa ve'lha vôcô yucch'e, amem pa lhayasha ti jôjjeclay nichinvoonjayan. 3Avaatsheelh ajutelhey jayu ja vatcasinô Eleazar, vooy lhavaatsha yayjatshi jayu na vat'ichavat pa tayôjijanesh jayu ca chinclôn yiey t'ajuyish. 4Vooy ja vatcasinô Eleazar t'ajayesheyshi jayu lhpa lhpasche pava lhavoyey, pa nisichateshey jayu jan tajulh'e ja Tsha'nuvo'esh ti Chivatvan'e pa napu'nama pat'ajô'jesh. 5Pa nanjooylha ca ninapjunsham jayu lhpa vôcô yiey t'ajuyish, pa napjunasham jayu shta lhpa t'ôjeche, pa t'asjaan, pava lhavoyey shi' pa lhasamuc. 6Ja vatcasinô t'acum'e jayu tatsha pa yeclô' shintincutayuc, pa ve'lha lhavôôvsey lhpa lhey hisopo shi' pa yuc sivôclôc lhayeech, pa nu'jam jayu lhacôm'a pa itôj pan chinapjunesham lhpa vôcô; 7pa nanjooylha ca nicleesh jayu pava yuych'e shi' ca nivaatcleshesh lhavaatsha pa yinôôt, pa nanjooylhach'e ca nôcjaam na vat'ichavat, lhama'taj ti mônlheesh pa lhjunash ti vat'sasiyan ti yamja pa nuut. 8Vooy pa nivacle pan napjunsham lhpa vôcô, ti yicleesh jayu shta pava yuych'e shi' ti vatcleshesh jayu lhavaatsha pa yinôôt pa mônlheesh jayu pa lhjunash ti vat'sasiyan pa namja pa nuut. 9Peelh nivacle ti vat'isiyanesh pa lhjunash, pa ninayjatvane jayu pa lhavclo' lhpa vôcô pa nan'e' jayu pa is'e' yiey pa fach'ee ja vat'ichavat. Pa lhech lhavclo' yicheneshjop jayu japi lhtachifas Israel lhavos ca nasnateshjop pa yinôôt t'ajuya ti chivat'isiyan. Lhacôm'a côque ti vatcufayjat'eshjop pa sasch'e.*xj* 10Pan nayjatvane pa lhavclo' pa yicleesh jayu pava yuych'e pa mônlhaaesh pa lhjunash ti vat'sasiyan pa namja pa nuut. Nôque vatyôjijat ninvôômji, ti t'ajuyelh'a avaatsheelh Israel avoselh shi' japi vena tôlhshi' ti yielh'atshi.

11“Papu ca nit'ajaytaja pa lhavu'vat papi vaf, pa vat'sasiyan jayu pa nôqueshch'e pava napu'yama nalhus. 12Vooy pa pu'jana nalhu shi' pa napu'yama nalhu pa isjop jayu ca nivat'isinatesh pa yinôôt t'ajuya ti chivat'isinat, pa isa' jayu. Vooy ca ninvat'isinataja pa pu'jana nalhu shi' pa napu'yama nalhu, pa tan jayu ca isa'. 13Ca nicaajtaj papu t'ajaya pa lhavu'vat pa vaf, ti ninvat'isiyan, pa yisasinitesh jayu na is'ôcji lhtôvash yitsôt'ajesh na Lhcaanvacle, pa lhe'naa ti isjop jayu ca chinanfach'eec'oya japi Israel lhavos. Ti ninôtsiylhavne pa yinôôt t'ajuya ti chivat'isiyan, ti chiyvanesh pa lhjunash ti yisasiyan.

14“Java lhnônashjop ca nicaajtaj papi vaf'ôcji ja tsha'nuvo yiey pa vat'ichavat nôque lhjunashch'e: Lhacôm'a papi yi'ôcji pa tsha'nuvo shi' papi yich'ôcji pa lhech, pa vat'sasiyan jayu pa nôqueshch'e pava napu'yama nalhus. 15Lhacôm'a pava titjey ti nintap'atoysha'ne, ja't'ajesha ti nisa' ti chiyp'otaj'e, pa chiysasiyan jayu shta.

16“Yiey pa joot camamjop, lhacôm'a papi t'ajaya pa lhavu'vat papi vaf ti tinclônach'esh ja't'ajesha ti vaf lhavatsha, ja't'ajesha pava lhavnus pa nivacle, ja't'ajesha pa nivalhech, pa pat'sasiyanesh jayu pa nôqueshch'e pava napu'yama nalhus.

17“Pa ca lhechtaja ti vat'sasiyanesh, pa chinatcum'e pa tiqu'in lhavclo' lhpa vôcô ti chiycufa'yeshjop pa sasch'e, pa chinanshi' jayu pa titech pa chinu'eyshi pa yinôôt yalha tôlhch'een. 18Pa nanjooylha pa nivacle pan vat'isiyan pa t'acum'e jayu pa lhavôôysey lhpa hisopo, pa nivayitesh jayu pa yinôôt pa nisichatesha jayu pa tsha'nuvo, pava titjey shi' papin lhech yie', shi' shta pan t'ajaya pava nus ja't'ajesha pa lhavu'vat pa tinclônaach, ja't'ajesha pa vaf lhavaatsha, ja't'ajesha pa nivalhech. 19Pa nivacle vat'isinatesh pa lhjunash isjop ca nisichata pan vat'sasiyan pava nalhus ti pu'jana shi' pa napu'yama. Vooy pa napu'yama nalhu apis ti vat'isiyan jayu. Pa lhechesh papin vat'sasiyan pa yicleesh jayu pava yuych'e shi' ca nivaatcleshesh lhavaatsha pa yinôôt, taj ti mônlheesh jayu ti chivat'sasiyan pa namja pa nuut. 20Ca nicaajtaj papi vat'sasiyanesh pa lhjunash ti ninvat'isiyanesh, pa isjop jayu ca chinanfach'eec'oya papi lhchifas, lhayaash ti yisasinatesh na is'ôcji lhtôvash yitsôt'ajesh na Lhcaanvacle. Ti ninôtsiylhavne pa yinôôt t'ajuya ti chivat'isiyan, ti mônlheesh ti vat'sasiyan.

21Nôque vatyôjijat ninvôômji. Pan yôtsiy'e pap'elh pa yinôôt t'ajuya ti chivat'isiyan, pa isjop jayu ca nicleesh pava yuych'e. Pan t'ajayeyshi pa yinôôt t'ajuya ti chivat'isiyan, pa vat'sasiyan jayu pa namja pa nuut. 22Lhacôm'a pa ti yie' ti t'ajaya papu ti vat'sasiyan, pa mônlheesh jayu ti chiysasiyan; vooy papi t'ajaya pa yie' papi vat'sasiyan, pa mônlheesh jayu shta ti vat'sasiyan pa namja pa nuut.”

Pa yinôôt tôlhshaam lhpa utej

(Ex 17.1-7)