Search form

Números 19:13

13Ca nicaajtaj papu t'ajaya pa lhavu'vat pa vaf, ti ninvat'isiyan, pa yisasinitesh jayu na is'ôcji lhtôvash yitsôt'ajesh na Lhcaanvacle, pa lhe'naa ti isjop jayu ca chinanfach'eec'oya japi Israel lhavos. Ti ninôtsiylhavne pa yinôôt t'ajuya ti chivat'isiyan, ti chiyvanesh pa lhjunash ti yisasiyan.