Search form

Números 21:27

27Pa lhe'naa ti yit'esh papi yitô'yish ti yisnatesh pava chiyetônch'e:

“¡Ata'lhunelhey na Hesbón,

na lhavtsaat na lhcaanvacle Sehón!

¡Pa asclanelhch'e, pa ijôtjatelh shta!