Search form

Números 22

Pa Balac tayôjijanesh ca ninachey pa Balaam

1Papi Israel lhavos yich'in shta pa yamey pa tavashay yi'shi' pa Moab, lhum'ôcjinucjulh pa tovôc Jordán, yivooyshi pa Jericó.

2Pa Balac, lhaôs pa Zipor, yaychavalhch'e papi Israel lhavos pava lhfanishesh papi amoreos. 3Shi' papi lhtachifas yiey pa Moab pa uj pa lhjovayejulh ti yi'vanjulh papi Israel lhavos ti acloj. 4Pa lhechesh pa yit'esha papi nivacle yi'shi' pa Moab papi nitaôvclasaesh yiey pa Madián: “Lhacôm'a napuque nivacle shintifch'een jayu yiey na cascootsjat, nan lhjunash pa vôcô ti tifch'e pa yitjataj yi'shi' pa tavashay.”

Pa lhech nalhu ti lhanvacleesh pa Balac pa cotsjaat Moab, 5pa tayôjijanesh ca ninachey pa Balaam, lhaôs pa Beor,*xr* pan yivan'e pa Petor, yie' lhavôôj pa tovôc Éufrates, yiey pa lhcootsjat lhey Amav.Pa Balac yichen papi lhcachenjasesh pa yit'esha ts'ivee pa Balaam: “Tô'lhey ja Egipto japi lhtachifas yash'apee lhacôm'a na cotsjaat, pa nôqueesh pa yielh'e yijuyish. 6Ata'lhun tatsha pa apôfiyuelhyam japuque lhtachifas, japu lhech yaashelhyic'oya pa t'unaj yivaatsheelh. Ca nôque lhjunashtaja pa isa'jopyam ca c'ash'apee ca jayjatelhshi na cotsjaat. Tsitô'yish ti is ti lhteetshem papu shi' ti lhpôfiyuesh papu, pa yajatesh ti t'ôfisjatch'e.”

7Papi nitaôvclasaesh yi'shi' pa Moab shi' papi yi'shi' pa Madián pa yich'in ts'ivee pa yichaaj pava pesoc pa jaspa yishayanesh pava vatpôfiyunôc. Pa meelh ti yamey pan yie' pa Balaam, pa yijutem pa lhfaclech tô'lha pa Balac. 8Pa Balaam pa yit'esha:

—Amônlheelhnee cum nôque tulh, pa c'acuulhshelh jayu pava niyôjieshyiy pa Lhcaanvacle.

Pa vooy papi nitaôvclasaesh tô'lha pa Moab pa mônlhajop pa lhech. 9Taj ti vooy pa Lhcaanvacle pa tanôclitem pa Balaam pa niy'ôs:

—¿She t'e napuque nivacle ti yi'ajop?

10Pa Balaam pa yachajeshjulh:

—Ja Balac, lhaôs ja Zipor, lhanvacleesh ja Moab, nichenyi napi lhech pa yit'eshyam ts'ivee 11ti caaj papi lhtachifas tô'lhey ja Egipto, pa yash'apee lhacôm'a na cotsjaat. Vooy ja Balac yen ca yichey tatsha ca yipôfiyuja'ne, ca jaspa isa'emjop ca nash'apee ts'ivee ca nayjatshi ja lhcootsjat.

12Pa lhechesh pa Dios pa yit'esha pa Balaam:

—Pa ya aj ca meey napi lhech pa ya aj ca apôfiyuja'ne napuque lhtachifas, lhayaash japuque lhtachifas jayeetshem pa is.

13Vooy ti nalhu pa nitshaam pa Balaam pa yit'esha papi vatcachenjas papin yichen pa Balac:

—Mapeclelhey pa acootsjat'elh. Pa Lhcaanvacle ninvashanyam ca vo'elh'ach'e.

14Papi vatcachenjas tô'lhey pa Moab, pa vapeley'in ts'ivee pan yie' pa Balac, pa yit'esha ts'ivee:

—Ja Balaam ninteesh ca nitatvoelhyich'e.

15Taj ti pa Balac vaniyitesh ti yicheney shta pap'elh lhcachenjas papi lhech pa yaash pat'ajôôj pa ya'sheshc'oya pa lhjunash papi vatjutsa'. 16Papi lhech yichey ca ni'van pa Balaam pa yit'esha ts'ivee:

—Ja Balac, lhaôs ja Zipor, tsichenelh'ay ca janfaclelh'am: “Jatants'aclanshelh'a ca ya aj ca avaantanelhyijulh ti janamelh'ay. 17Yivaatsha jajut'ay jayu pava ya'shesh ti anôclôjquiyashesh, pa jasnatesh'am jayu lhacôm'a pava lhta'lhesh'yi; taj ti anach pa ats'efenesh ca apôfiyu'yam japuque lhtachifas.”

18Taj ti pa Balaam pa yicuulh:

—Lha'ma ja Balac ca nanjutyi lhacôm'a pa clesanilh cojiyaj shi' pa clim yiey pa lhajpôyich, yivaatsha nisa'jopyam pa ca yisnatesh tanca lhecha pa uj pa tanca lhecha shta pa tiqu'in, ca yijuyeshjulh nava lhanyôjijates pa Lhcaanvacle yi'Dios. 19Taj ti amônlhaeelh'e cum shta nôque tulh, ca javantaj pa yit'esh'yi pa Lhcaanvacle.

20Vooy ti tulhey pa tanôclitem pa Dios pa Balaam pa yit'esha:

—Napuque nivacle nach'ay, aneetsham ca avoqu'e napi lhech, taj ti tsi'sha pa ca yônashtajaam pa lhech afanisheesh.

Pa Balaam vacutesh pa lh'ángel pa Lhcaanvacle

21Pa Balaam pa nitshaam ti nich'a nalhu pa yisclan'apee lhpa lhclô' cuvôyutache pa voqu'e' papin nachey moabitas. 22Pa Balaam yi'apee lhpa lhclô' ti yich, pa tanaôycheelh papi napu' lhcavos.

Taj ti pa Dios suya pa lhech lhayaash ti yich, pa vooy pa lh'ángel pa Lhcaanvacle vatsavatshic'oya pa lhnôyish pa yip'ojic'oya pa ampa ca nuy'e. 23Pa meelh ti yi'van lhpa cuvôyutache pa lh'ángel pa Lhcaanvacle ti vatsavatshi pa nôyish yichaj'in pa ve'lha clesataj, pa yuy'e pacham pa nôyish pa yitsavalhsham pa tavashay; taj ti pa Balaam pa yic'ôn'in ca jaspa napecley pa nôyish. 24Pa nanjooylha pa lh'ángel pa Lhcaanvacle ti vatsavatshi pa tsuy'ech'e pa nôyish pan yie' pava ôtjayetacuy yiey pava vatashclôfjesesh utinlhiyesh. 25C'oya ti yi'van lhpa cuvôyutache pa lh'ángel pa Lhcaanvacle, pa vatcôt'ata pa vatashclôfech'esh pa yicôt'atesha pa lhcaclô' pa Balaam. Pa lhechesh pa Balaam pa ve'lheesh yic'ôn'in. 26Taj ti pa lh'ángel pa Lhcaanvacle pa tac'uyjulh papi lhech pa vatsavat'e pa tsuy'evatjulh, pan sas'ejop pa ca chinuy'e. 27C'oya lhpa cuvôyutache ti yi'van pa lh'ángel pa Lhcaanvacle, pa vanu'jane, pa lhechesh pa Balaam pa vanutem pa yic'ônesh'in pa yeclô'. 28Pa lhech t'aplhuqu'e pa Lhcaanvacle ti yasinôyan lhpa cuvôyutache pa yit'esha pa Balaam:

—¿Ta t'e yifanish'ash? Ti pu'jana'esh ti lhasc'ôn'in

29—Ti lhtsiivacchematan avaatsha —pa yicuulh pa Balaam. Ca nicaajyam lhôn pa clesa nôquetajeesh ca c'aclôn.

30Taj ti lhpa cuvôyutache pa yit'esha:

—Ya'lhech yivaatsha ya cuvôyutache lhôôvyitapeeen pan lhavôjesh na amônlhajayash, pa natô'ya jô ti nive'lhaaesh ca nôque yifanisheesh'am'in pa nôque lhjunash.

—Jech yijô' —yicu'lhesh pa Balaam.

31Pa lhechesh pa Lhcaanvacle pa yivanjiyinesh pa lh'ángel pa Balaam, ti vatsavatshi pa nôyish yichaj'in pa clesataj. Vooy pa Balaam tanjuyshicham pa yamjata cotsjaat pa lhtaco. 32Taj ti pa lh'ángel pa Lhcaanvacle pa yit'esha:

—¿Ta t'e lhayaash ti pu'jana'esh ti lhc'ôn'in lha aclô' cuvôyutache? Ya lhech yivaatsha janam ti jap'o'ey'ac'oya pa ca uy'e, lhayaash na ôcjayaash ninasshamesh. 33Lha cuvôyutache tsi'van pa pu'jana'esh ti yuytaj tasham yic'oya. Ca ninôpeclach'e lhayshivo lha cuvôyutache, pa apistaj ti c'aclôn, lha'mataj lhalhech pa mônlhataja lhavaatsha.

34Pa yicuulh pa Balaam pa lh'ángel pa Lhcaanvacle

—Jasnatesh na sasch'e, ninôstôya ti lhech lhôv'e' avaatsha, ti lhp'ojiyic'oya ja nôyish. Ca niistajaa pa yijunash ti jôctaj, pa japec jayu.

35Taj ti pa lh'ángel pa Lhcaanvacle pa yicuulh:

—Isjop ca avoqu'e napuque nivacle, taj ti tsi'sha ca at'esha jayu pa ca yônashtaja.

Pa Balac t'acuumjulh pa Balaam

Pa Balaam voqu'e' papi nicheney pa Balac, 36pa meelh ti yitô'ya pa Balac pa Balaam ti yichey, pa yichjuulh pa t'acuumjulh yiey pa ve'lha yitsaat yi'shi' pa Moab yiey pa lhavôjqu'e pa tovôc Arnón yiey pa yôj'esha'ne pa lhcootsjat, 37pa yit'esh:

—Javancachen'ay ca anachyiy ti uj ti janiyit'ash; ¿ta t'e lhayaash naat'esh ca anach? ¿Lhaychavalhey ti sasjopyam ca yisnatesh'am pa uj anôclôjqueyash?

38Pa Balaam pa yicuulh:

—Nôque jôv'e', janam'ay ca c'avan. Taj ti sasjopyam ca nitôlh'yi pa ca yasinôqui; yivaatsha tsi'sha ti isjopyam ca jayeetsha pava nifacyam pa Dios.

39Pa nijooylha pa Balaam ti yicheelh pa Balac yiey pa Quiriat-huzot, 40pan yie' pa Balac ti tayôjijanesh ca chinclônsha'ne pava vôcôc shi' pava tashinshtas pa yicha'jey pa Balaam shi' papin tanôôycheelh lhcaanvacles.

41Vooy ti nich'a nalhu, pa Balac yichey pa Balaam pa yichelh'apee lhpa utiyuc lhey Bamot-baal, lhech'e ti yi'van'apee pa lhavôjqu'e pa vat'ichavat yitsôt'ajesh papi Israel lhavos.