Search form

Números 22:34

34Pa yicuulh pa Balaam pa lh'ángel pa Lhcaanvacle

—Jasnatesh na sasch'e, ninôstôya ti lhech lhôv'e' avaatsha, ti lhp'ojiyic'oya ja nôyish. Ca niistajaa pa yijunash ti jôctaj, pa japec jayu.