Search form

Números 22:5

5pa tayôjijanesh ca ninachey pa Balaam, lhaôs pa Beor,*xr* pan yivan'e pa Petor, yie' lhavôôj pa tovôc Éufrates, yiey pa lhcootsjat lhey Amav.Pa Balac yichen papi lhcachenjasesh pa yit'esha ts'ivee pa Balaam: “Tô'lhey ja Egipto japi lhtachifas yash'apee lhacôm'a na cotsjaat, pa nôqueesh pa yielh'e yijuyish.