Search form

Números 23:15

15Pa lhech yie' pa Balaam ti yit'esha pa Balac:

—Amônlhaa'e cum nôque, vi'jop nava vatcufayjates, pa vooy yivaatsha jôquey jayu ca javatvanelh pa Dios.