Search form

Números 24:10

Pava chayjulh pa Balaam

10C'oya ti yipe'ya côque pa Balac pa uj ti suya pa Balaam, pa yipôcôj vatjulh pava lhpôcôtôy ti yit'esh:

—Jayôn'ay'ajop ca apôfiyu napi niyic'utsfasa, pa pu'jana'esh jô ti lhteetshem pa is.