Search form

Números 25

Papi Israel lhavos yôclôj pa Baal-peor

1Meelh papi Israel lhavos ti yie'in ts'ivee pa Sitim, vooy papi yitsjôy lhech tôlhesh'e ti t'acutelhvaneen papi ôcjeclôy Moab lhavoquey, 2papi lhech t'a'lhajop'in pava lhcufayjatesjop pava lhdiosec. Vooy papi Israel lhavos pa tuj'in ts'ivee pava lhech vatcôs pa yôclôj'in shta pava lhdiosec papi Moab lhavos, 3pa nôque lhjunash ti yichey'in ti yôclôj pa Baal-peor.*xu* Pa lhechesh pa Lhcaanvacle pa tavôcôya papi Israel lhavos, 4pa yit'esha pa Moisês:

—Atc'aeeshelhvane lhacôm'a japi lhanvaclesesh japi vatachifas, pa ôts'ôcleelhsha'ne yiey yijuyish yiey na lhqu'isjuyaj na nalhu. Pa lhechesh pa vô'mesh jayu na yivôôc ti t'ajuyjulh napi Israel lhavos.

5Vooy pa Moisês pa yiyôjia papi tcaasclanchaych'e Israel lhavos:

—Ave'lhaaelh'e ts'ivee ca aclônelhsha'ne papi tô'lha pa tc'acshamsha'ne ti yichey'in ti yôclôj ja Baal-peor.

6Taj ti pa ve'lha Israel lhavo' yicha'jey pa lhajpôyich lhpa ve'lha ôcjeclô Madián lhavoque, ti yivanesh pa Moisês shi' lhacôm'a papi Israel lhavos ti tayvane ti mônlheesh papi lhech ti yipvatsham'in yiey pa chiyuy'een pa Tsha'nuvo'esh ti Chivatvan'e. 7C'oya ti yi'van côque pa Finees, lhaôs pa Eleazar lhantôcshich'a pa vatcasinô Aarón, ti tanuc'oya papi Israel lhavos ti tayvane, pa yichaj'in pa tôpje' 8pa nashey t'ôyiish pa lhech Israel lhavo' pan yie' pa lhmôjôvat, pa lhech'e ti yitsefeshamsha'ne lhavts'ec pa Israel lhavo shi' lhpa ôcjeclô.Pa lhechesh pa vô'mesh pa lhayasheesh ti yivômjatsha'neen papi Israel lhavos, 9lha'ma ti apistaj ti vafsha'neen papi veinticuatro mil papi lhech.

10Pa lhechesh pa Lhcaanvacle pa yiyôjiesha pa Moisês pa yit'esha:

11—Na Finees yivômjatshiyam na yivôc'a napi Israel lhavos, lhayaash ti caajem na yichavati'esha napi lhech. Pa lhe'naa ti nivômeshem na yichavati ca tif'e' napi lhech. 12Anfacleem ti jasnatshem na chivatpeya'eshjop pa vatpiiyash, 13na lhech jajutem jô lhech shi' papi lhcles ti vatcasinôclesh jayu yajatesh, lhayaash ti caajem na yichavati'esh lhecheesh pa chincumeshjulh ca chinvômjatemch'e napi Israel lhavos.

14Pa Israel lhavo' pan chiyaclafjaneshch'e ti yitsefesham lhpa Madián lhavoque lhey Zimri, pa lhech lhaôs pa Salu ti lhanvacleesh pa t'ajôôjam pa tc'a'sham pa Simeón. 15Lhpa ôcjeclô Madián lhavoque lhey Cozbi, lhpa lhech lhôse pa Zur, ti lhanvacleesh pa lhpôc'ôjam pa t'ajôôjam pa Madián.

16Pa Lhcaanvacle pa yiyôjiesha pa Moisês pa yit'esha:

17—Eclet'elha japi Madián lhavos pa aclônelhsha'ne, 18jan lhjunash japi lhech ti taneclet'eshelh'a pava niysisa nacôjôsjateshelh ti lhôclôjelh'in ja Baal-peor, shi' jan lhjunashch'e lhca Cozbi, lhôse ja lhanvacleesh japi Madián lhavos, ti chiytsefeshesham ja tôpje' jan t'elhesh ti jancheney ja lhayasheesh ti tôlh'ejop ti yôclôj ja Baalh-peor.