Search form

Números 25:6

6Taj ti pa ve'lha Israel lhavo' yicha'jey pa lhajpôyich lhpa ve'lha ôcjeclô Madián lhavoque, ti yivanesh pa Moisês shi' lhacôm'a papi Israel lhavos ti tayvane ti mônlheesh papi lhech ti yipvatsham'in yiey pa chiyuy'een pa Tsha'nuvo'esh ti Chivatvan'e.