Search form

Números 26:4

4ti chiyi'sesh'e lhacôm'a papi veinte pava lhnincôpes pa yamja papi yaash, pan t'ônasheshem pa Lhcaanvacle ti yiyôjiesha pa Moisês.

Papuque lhech papi Israel lhavos ti tay'een pa Egipto: