Search form

Números 26:9

9pa Eliab lhclesesh pa Nemuel, pa Datán shi' pa Abiram. Pa Datán shi' pa Abiram papi lhech lhetsham pa lhpôc'ôjam papi chinvacleyan ti ve'lha tanu'elh'e pa Corê, ti nicôfayu'taja pa Lhcaanvacle ti lhech t'aplhuqu'e shta ti t'ajuyjulh pa Moisês shi' pa Aarón,