Search form

Números 3

Pava chiycumjat'e papi levitas

1Pan t'aplhuqu'e pa Lhcaanvacle ti tasinôyem pa Moisês ti yiey lhpa utiyuc Sinaí, papi lhcles pa Aarón shi' pa Moisês papi lhech: 2Papi lhcles pa Aarón: pa Nadab, pa lhech c'utsa'jesh, pa Abiú, pa Eleazar shi' pa Itamar.*xb* 3Papi lhech yichatjulh chiyvenchatesh ti chiyisclanesha'ne ti t'acu'mesh'in ti vatcasinôclesh, 4taj ti pa Nadab shi' pa Abiú vafsha'ne ti yie' t'ajuyish pa Lhcaanvacle, lhayaash ti yiey pa am'e pa'na lheyesh Sinaí ti tcufaytajesh pa itôj venalha.*xc* Papi lhech ampapu lhclesa. Pa lhechesh pa Eleazar shi' pa Itamar vatcasinôclesh ts'ivee ti yiclôvalhesh pa lhtata Aarón.

5Pa Lhcaanvacle yiyôjiesha pa Moisês pa yit'esha:

6“Ôney japi tc'a'shamsha'ne ja Leví, pa jaspa nasclanesha'ne ja vatcasinô Aarón ca natcuumvatsham'in. 7Pa yieshjop jayu ja lhcumjayash ja Aarón shi' lhacôm'a japi lhchifas, yiey t'ajuyish na Tsha'nuvo'esh ti Chivatvan'e, pa tanyôjijayesh jayu pa lhcumjayash'e na is'ôcji lhtôvash. 8Pa vanujumatsenesh jayu shta nava chiycheneshjop na Tsha'nuvo'esh ti Chivatvan'e, pa nôveshjop jayu ja lhcumjayashem'in japi Israel lhavos shi' ja vatcumjayash'e na is'ôcji lhtôvash 9Avenchatc'oya japi levitas jap'elh Israel lhavos, ca jaspa nasnatshem ja lhcumjayash ja Aarón shi' japi lhcles, 10pa mônlhaaesh ja Aarón shi' japi lhcles ja lhcumjayashesh ti vatcasinôclesh. Ca nicaajtaj papu ti nicumjayutaj'e ti vatcasinô'esh ti nilhecha, pa tanutsjayesh jayu pa lhavafi.”

Papi levitas, yitsôt'ajesh pa Lhcaanvacle

11Pa Lhcaanvacle yiyôjiesha pa Moisês pa yit'esha:

12“Vooy japi Israel lhavos apis ti jaycumeyshiyitam japi levitas, ti jancayôjatey pa vatjutsa' lhaôs japi ve'lha ts'ivee pat'ajôôjam. Japi lhech tsitsôt'ajesh, 13lhayaash ti tsitsôt'ajesh lhacôm'a papi vatjutsa' vataclesesh. Jan t'elhesh ti jaclônsha'ne lhacôm'a japi vatjutsa' lhcles japi Egipto lhavos, ti jasclansha'neyitam japi vatjutsa' lhclesesh japi Israel lhavos shi' shta pava vatjutsa' lhcles pava lhclôy yaquisetes.*xd* Pa lhe'naa ti tsitsôt'ajesh. Yivaatsha ya Lhcaanvacle.”

Chiyitsjuulh papi levitas

14Pa Lhcaanvacle yiyôjiesha pa Moisês yiey ja am'e pa'na lheyesh Sinaí pa yit'esha: 15“Asnateshjop pa t'ajuya ca chinatsjuulh japi levitas ca chinasclanvatich'ejop jat'ajôôjamsha'je shi' pa lhpôc'ôcshamsha'ne, pa chini'sesh'e ts'ivee lhacôm'a japi levitas yitsjôy ti ve'lha jive'cla pa namja japi yaash.” 16Vooy pa Moisês yisnatesh pa t'ajuya ti chiyitsjuulh yiey pan t'ônasheshem pa Lhcaanvacle ti yiyôjiesha.

17Papi lhcles pa Leví pa Gersón, pa Coat shi' pa Merari.

18Papi lhcles pa Gersón, ti chiyisclanvatich'e pa lhpôc'ôcshamsha'ne, pa Libni shi' pa Simei.

19Papi lhcles pa Coat, ti chiyisclanvatich'e pa lhpôc'ôcshamsha'ne, pa Amram, pa Izhar, pa Hebrón shi' pa Uziel.

20Papi lhcles pa Merari, ti chiyisclanvatich'e pa lhpôc'ôcshamsha'ne, pa Mahli shi' pa Musi.

Lhacôm'a papuque lhpôc'ôcshamsha'ne pa Leví ti chiyisclanvatich'e pat'ajôôjamsha'ne.

21Pa lhpôc'ôcshamsha'ne pa Gersón lhech papi Libni shi' pa Simei. 22Ti yamvatsham papi yitsjôy chiyi'sesh'e ti ve'lha jive'cla shi' papi yaash, siete mil quinientos pat'ajôôj. 23Papuque lhpôc'ôcshamsha'ne yisnatesh pava lhatsha'nuvos yiey na nuutch'ejulh t'ôyish'e pa is'ôcji lhtôvash. 24Pa lhanvacleesh pa t'ajôôjamsha'ne lhcles pa Gersón lhech pa Eliasaf, lhaôs pa Lael. 25Vooy pan yie' pa Tsha'nuvo'esh ti Chivatvan'e pa chiyôji'sha ti vanujumatsenesh pa is'ôcji lhtôvash pa Tsha'nuvo'esh, pava chiych'anesh'apee tnôjiche, pa uj sivôclôc lhayeech yiey pa chiyuy'een pa Tsha'nuvo'esh, 26pava us sivôclôc lhayjey yiey pa clayôych'e, pa uj sivôclôc lhayeech yiey pa chiyuy'een pa clayôych'e pan t'afayjop pa is'ôcji lhtôvash shi' pa itôvat'esh, shi' shta pava t'ajuya lhniyjôyesh.

27Vooy pa lhpôc'ôcshamsha'ne pa Coat pa Amram, pa Izhar, pa Hebrón shi' pa Uziel, 28pa yamvatsham papi yitsjôy chiyi'sesh'e ti ve'lha jive'cla shi' papi yaash pa ocho mil trescientos. Papi lhech lhpôc'ôcshamsha'ne ti vanujumatsenesh pa is'ôcji lhtôvash 29pa yisnatesh pa t'ichavatjop yiey na fiyatjulh pa is'ôcji lhtôvash. 30Pa lhanvacleesh papi lhech lhpôc'ôcshamsha'ne pa Elizafán, lhaôs pa Uziel. 31Papi lhech lhpôc'ôcshamsha'ne vanujumatsenesh ts'ivee lhpa vatcaquicletôshi yich'e' pa chivatpeya'esh, pa vattsaccunjavat, lhpa t'ajuya ti chiytseclô'lhey, pava itôvtes, pava chiyvenchat t'ajuya pa vatcumjayashesh pa vatôclôjqueyash, pa uj sivôclôc lhayeech shi' lhacôm'a pava t'ajuya ti chiychenesh.

32Vooy pa chiyashjat ti lhanvacleesh papi levitas lhech pa Eleazar, lhaôs pa vatcasinô Aarón, ti chiyôjisha ti yiclôvalhesh papi vanujumatsenesh pa is'ôcji lhtôvash.

33Vooy pa lhpôc'ôcshamsha'ne pa Merari lhech papi Mahli shi' pa Musi. 34Vooy pa yamvatsham papi yitsjôy chiyi'sesh'e ti ve'lha jive'cla shi' papi yaash pa seis mil doscientos. 35Pa lhanvacle lhech pa Zuriel, lhaôs pa Abihail, pa yisnatesh pava lhatsha'nuvos yiey na fchenajjulh pa is'ôcji lhtôvash. 36Papi lhcles pa Merari pa vanujumatsenesh pava yeclôy t'iyas yiey pa is'ôcji lhtôvash, pava chiyiyitesh'e, pava vantsemajc'oya, pava lhafoclesh shi' lhacôm'a pava chiycheneshjop, 37lhech lhjunashesh pava vantsemaaj ti yichjop pa clayôych'e, pava lhafoclesh, pava chiytsemajc'oya shi' pava lhniyjôy.

38Vooy na lhum'ôcjinucjulh, pan t'ajuyshi pa is'ôcji lhtôvash ti yie' t'ajuyish pa Tsha'nuvo'esh ti Chivatvan'e, pa lhech yan'e pa lhatsha'nuvo pa Moisês shi' pa Aarón shi' shta papi lhcles pa Aarón, papi lhech vanujumatseneshem pa is'ôcji lhtôvash papi Israel lhavos. Ca nicaajtaj papi yicumjayu'esh'in ti vatcasinô'esh ti nilhecha pa nitanivalhcheyesh pa lhavafi.

39Meelh pa Moisês shi' pa Aarón ti yisnatesh pa t'ajuya ti chiyitsjuulh papi levitas ti chiyisclanvatich'e pa lhpôc'ôcshamsha'ne yiey pan t'ônasheshem pa Lhcaanvacle ti yiyôjiesha, pa yamvatsham papi yitsjôy ti ve'lha jive'cla shi' shta papi yaash pa veintidós mil pa t'ajôôj.

Chincayôjatey papi vatjutsa' vatacles

40Pa Lhaanvacle yit'esha pa Moisês: “Atsjuulh japi vatjutsa' lhcles japi Israel lhavos, ti ve'lha jive'cla shi' japi yaash, pa i'sesh'e java lheyis. 41Pa nanjooylha ca nancayôjatey japi vatjutsa' lhcles japi Israel lhavos ca asclaneelhsha'neyam japi levitas. Yivaatsha ya Lhcaavacle. Pa lhech lhjunasha ca nancayôjatey pava vatjutsa' lhcles pava lhclôy japi Israel lhavos ca asclaneelhsha'neyam pava lhclôyesh japi levitas.”

42Vooy pa Moisês yitsjuulh papi vatjutsa' lhcles papi Israel lhavos, jan t'ônasheshem pa Lhcaanvacle ti yiyôjiesha, 43lhacôm'a papi yisjôy chiyi'sesh'e ti ve'lha jive'cla shi' papi yaash pa veintidós mil doscientos setenta y tres pat'ajôôj.

44Pa Lhcaanvacle pa yiyôjiesha pa Moisês pa yit'esha:

45“Acum'e japi levitas ca ancayôjatey japi vatjutsa' lhcles japi Israel lhavos, shi' pava lhclôyesh japi levitas ca ancayôjatey pava lhclôy japi Israel lhavos, lhayaash japi levitas ti tsitsôt'ajesh. Yivaatsha ya Lhcaanvacle. 46Taj ti japi vatjutsa' lhcles japi Israel lhavos ya'sheshc'oya ja t'ajôôj japi levitas, pa nôque lhjunash ti chincayôjatey japi lhech doscientos setenta y tres vatjutsa' vatacles, 47pa aalhsha ca niney pava ve'lhanôjesh tinshanjaesh pa clesanilh clim ca ve'lhaae ts'ivee, yiey pan lhcaclecliniyash yiey pa is'ôcji lhtôvash, pa lhech tinshanja once gramos, 48pa ajutey pa lhech peso ja Aarón shi' japi lhcles ti chincayôjate'mey japi lhech.”

49Vooy pa Moisês pa t'acu'mey pa peso ti chiyachajem papi vatjutsa' lhcles papi Israel lhavos pavan ya'shem, 50pa t'acu'mey pava mil trescientas setenta y cinco tinshanja'esh pa clesanilh clim, yiey pan lhcaclecliniyash yiey pa is'ôcji lhtôvash. 51Pa nijooylhach'e ti yijutshey pava peso pa Aarón shi' papi lhcles, yiey pan t'ônasheshem pa Lhcaanvacle ti yiyôjiesha.