Search form

Números 3:39

39Meelh pa Moisês shi' pa Aarón ti yisnatesh pa t'ajuya ti chiyitsjuulh papi levitas ti chiyisclanvatich'e pa lhpôc'ôcshamsha'ne yiey pan t'ônasheshem pa Lhcaanvacle ti yiyôjiesha, pa yamvatsham papi yitsjôy ti ve'lha jive'cla shi' shta papi yaash pa veintidós mil pa t'ajôôj.