Search form

Números 5:19

19Pa lhechesh pa yiyitsjayanesh jayu ti yit'esha: ‘Ca niacutajeelhvane peelh nivacle, ca ninavooytajeeshemch'e na ach'acfa, ca naasnatajeeshelh pa'na peelh nivacle ca niavat'sasiyantajeesh, pa tanca pa ca lhjunasha'ash ca ayô'tajshi na yinôôt t'apôôyshi ti tô'lha pa vatpôfiyujayash.