Search form

Números 5:30

30ja't'ajesha ti yilheclôjtaj atesha ti nichavatesh'in pa nivacle pa ca nitôlh'ejop lhpa lhch'acfa. Pa lhech vatach'acfa isjop jayu ca ninachelhey lhpa lhch'acfa yiey na Lhcaanvacle, vooy ja vatcasinô pa nasnatshem jayu yiey na t'ônashesh na vatyôjijat.