Search form

Números 7:13

13Pa lhcufayjat yanshi' pa ve'lha titech'esh pa clesanilh clim mil cuatrociento treinta pa lhcaclecli (gramos), shi' pa tacfeey pa clesanilh clim setecientos setenta pa lhcaclecli (yiey pan lhcaclecliniyash yiey pa is'ôcji lhtôvash), pava lhech napu' yiponteshch'e pa isshi' climshi chiyot'ateshi pa lhape', pa t'ajuya pava vatcufayjat'esh pava chiycôvjiyan;