Search form

Números 7:19-23

19-23pa lhfanisheshjulh ti tcufay pa Naasón.

24Vooy pa pu'janaeyshi nalhu yicha'jey pa Eliab pa lhcufayjat, lhaôs pa Helón, lhanvacleesh pa tc'asham pa Zabulón,