Search form

Números 7:89

89Meelh pa Moisês ti yich'ôcji pa Tsha'nuvo'esh ti Chivatvan'e ti tasinôyshem pa Lhcaanvacle, pa tach'ana pa Lhcaanvacle ti tasinôy'in yiey pa lhap'ot'esh lhpa vatcaqueclitôshi yeclônilh yich'e' pa chivatpeya'esh, ti yi'shi' lhcaavju pava napu' tafaaysha'ne.