Search form

Números 8

Chivancafaycutesh ti chiytseclô'lhey pava itôtas

1Pa Lhcaanvcle yiyôjiesha pa Moisês pa yit'esha: 2“Anfacleem ja Aarón, meelh ca nitseclôlhtajey pava itôtas, pa nijuyjat'e pa lhqu'isjuyaj yiey ja t'ajuya ti chiyan'e'.” 3Pa Aarón yôfisjatemch'e pan t'ônasheshem pa Lhcaanvacle pa Moisês, pa yitseclôlhey pava itôtas pa yijuyjat'e pa lhqu'isjuyaj yiey pa t'ajuya ti chiyan'e'. 4Pa t'ajuya ti chiytseclôlhey chiyisnatesh pa clesanilh cojiyaj chiychenesh pa chiyclôneshch'e pa clesanlhiy t'ajuya ti tôlhesh'e pa lhch'ito'esh pa yamja pa chishamnee. Vooy pa Moisês ti yisnatesh pa yijôneshch'e yiey pan t'ônashesh pa Lhcaanvacle ti nôclitem.*xh*

Chivenchatesh papi levitas

5Pa Lhcaanvacle yiyôjiesha pa Moisês pa yit'esha:

6“Vena anshic'oya japi levitas jap'elh Israel lhavos, pa aisiyansha'ne. 7Pa lhanfanash ca chin'isinataj nôque lhjunash jayu: Avaatsha asichat'apee jayu pa yinôôt ca niisiyansha'ne, pa nanjooylhach'e ca nit'ovôsch'e lhacôm'a pa lhsaash pa yicleesha'ne jayu pava yuych'e pa lhecheesh pa isisa jayu. 8Pa nanjooylha ca natcum'e jayu pa ve'lha vôcô shi' pa tiqu'in isshi' climshi chiyot'ateshi pa lhape', pa jaspa lhasnatesh pa vatcufayjat'esh pava chiycôvjiyan ti t'ajuya, nôquee shta peelh vôcô t'ajuya ti chiycufa'yeshjop pa sasch'e. 9Avaatsha pa anc'uyjat'avne jayu japi levitas yiey ja Tsha'nuvo'esh ti Chivatvan'e shi' lhacôm'a japi Israel lhavos ca ayelhvane. 10Pa tatshaa jayu ca an'e' yijuyish japi levitas vooy japi Israel lhavos pa nôclôjesh'apee jayu java lhpôcôtôy japi lhech. 11Vooy ja Aarón yisnatesh'e yijuyish pa lhfanishesh japi levitas ti t'acu'mem'e japi Israel lhavos, pa nôque lhjunash japi levitas pa t'acu'mesh'in jayu na yicumjayash. 12Pa nanjooylhach'e japi levitas pa nit'ajaya pa lhshatech pava vôcôc, shi' pa ve'lha pa vôcô pa natcufa'yeshjop pa t'ajuya pa sasch'e, vooy peelh chiylhônshamjop t'ajuya ti chiy'isiyan japi levitas. 13Pa anjooylheesh ca an'e' ts'ivee t'ajuyish ja Aarón shi' japi lhcles, pa asnateshjop jayu pa t'ajuya ti t'acumesh'eyam ts'ivee; 14pa nôque lhjunash pa ac'uyjatc'oya japi levitas jap'elh Israel lhavospa jaspa ca nastsôt'ajesh. 15Pa nanjooylha ca nôquey'in jayu ts'ivee ja vatcumjayash'e ja Tsha'nuvo'esh ti Chivatvan'e. Pa isjop jayu ca aisyansha'ne ca acha'jeyshi jan lhjunash pa vatcufayjat'esh tatsha, 16lhayaash lhacôm'a japin yi'shi' Israel lhavos, japi lhech chiyvenchatyam. Yivaatsha jaycuumjulh ti janc'ayôjatey lhacôm'a japi vatjutsa' lhcles japi Israel lhavos, 17lhayaash yivaatsha tsitsôt'ajesh lhacôm'a japi vatjutsa' lhcles japi Israel lhavos, nôque lhjunash java vatjutsa' lhcles java lhclôy yaquisetes.*xi* Jan t'elhesh ti jaclônsha'ne japi vatjutsa' lhcles japi Egipto lhavos, ti jasclansha'neyam japi vatjutsa' lhcles japi Israel lhavos.*xi* 18Taj ti jancayôjatey japi lhech ti jaycuumjulh japi levitas. 19Yivaatsha jaycumeyshi japi levitas ti yi'shi' jap'elh Israel lhavos, ti jajutem ja Aarón shi' japi lhcles, ca jaspa, nôve'meyc'oya japi Israel lhavos, ti t'acu'mem'e na lhcumjayash ja Tsha'nuvo'esh ti Chivatvan'e pa natcumeemjulh na Lhcaanvacle ca chinvômjatch'e pava lhsasch'e japi Israel lhavos. Nôque lhjunash japi Israel lhavos tan jayu ca sha'lheema na is'ôcji lhtôvash, pa tan jayu ca navclaneem pa niysa'.”

20Pa Moisês, pa Aarón shi' lhacôm'a papi lhtachifas Israel lhavos yôfisjatemch'e pava yiyôjiesha pa Lhcaanvacle pa Moisês pan lhanfanash papi levitas. 21Papi levitas pa vat'isiyansha'ne pa yicleesha'ne pava yuych'e, vooy pa Aarón yieshjop pa vatcufayjat'esh tatsha pa Lhcaanvacle, pa yisnatshem pa lhjunash ti vat'isiyan papi lhech. 22Ti nôjeshch'e lhacôm'a cavôque vooy papi levitas yôfisjatch'e pava lhnônashesh yiey pa Tsha'nuvo'esh ti Chivatvan'e, ti yiclôvalhesh pa Aarón shi' papi lhcles. Yiey pan t'ônasheshem pa Lhcaanvacle ti yiyôjiesha pa Moisês, pa lhech lhfanishesh papi levitas.

Pa lhc'aplhu'esh pa lhcumjayash'in papi levitas

23Pa Lhcaanvacle pa yiyôjiesha pa Moisês pa yit'esha:

24“Japi levitas isjop ca nitô'lhesh'e jayu pa lhcumjayash'een ja Tsha'nuvo'esh ti Chivatvan'e ca veinticincotaja pava lhnincôpes, 25pa nitayesh pa lhcumjayash ca cincuentataja pava lhnincôpes. 26Ca nanjooylhatajch'e côque ti t'aplhuqu'e pa isjop jayu ca nefen japi t'iyôyjafasesh ja lhcumjayash yiey ja Tsha'nuvo'esh ti Chivatvan'e, taj ti tan ca lhatajeesh ja lhcumjayash. Nôque lhjunash isjop jayu ca asclaneemvatich'e ja lhcumjayash japi levitas.”