Search form

Números 8:4

4Pa t'ajuya ti chiytseclôlhey chiyisnatesh pa clesanilh cojiyaj chiychenesh pa chiyclôneshch'e pa clesanlhiy t'ajuya ti tôlhesh'e pa lhch'ito'esh pa yamja pa chishamnee. Vooy pa Moisês ti yisnatesh pa yijôneshch'e yiey pan t'ônashesh pa Lhcaanvacle ti nôclitem.*xh*