Search form

Números 9:19

19Lhpa vôse' ti cajuqu'e ti tajulh'apee pa is'ôcji lhtôvash, vooy papi Israel lhavos pa lhech mônlhee pa ninôqu'in, tach'aneshjop pa cat'eelhtajeesh ca niyôjiesha pa Lhcaanvacle.