Search form

Números 9:21

21Ja't'ajeshaan lhpa vôse' ti tsi'sha pa tulh ti mônlha'apeeen, pa vooy ti nich'a nalhu pa tay'apeen, pa lhechesh papi lhech pa isjop ti yich'in. Pa lhjunasheshjulh pa nalhu pa tulh ti nitshaam lhpa vôse' pa vooy papi lhech pa yich'in.