Search form

Números int

Nôque vatqu'isjayanach lhech lhanqueyesh, lhayaash ti chinchayeshch'e ti yi'sesh'e ti yitsjuulh pa Moisês, ti jôjjeclay nintay'e lhpa utiyuc Sinaí, pa nijooylhach'e ti chiyitsjuulh yiey pa cotsjaat Moab, lhum'ôcjinucjulh pa tovôc Jordán. Lhayaash nava vatjutsa' napu' capítulos chiyetônch'e pa t'ajôôjam papi Israel lhavos yiey pat'ajôj'eshamsha'ne, jan lhjunash ja vatjutsa' ti chiyitsjuulh, lhech lhanfanash papi lhc'afoquelhayesh. Chiychayeshch'e yiey jan lhjunashch'e ti nôyôjeshi ja vatqu'isjayanach'esh ja Éxodo. Ti yi'shi' pava vaclanem papi Israel lhavos yiey pa am'e pa'na, tôlheshey ti tay'e lhpa Sinaí pa yamjey pa lhum'ôcjinucjulh pa tovôc Jordán, ti t'ônshi' pava cuarenta nincôpes, ti palha yichey pacham pa tovôc ti yamjam pa Cotsjaat Chinfacleem.

Nava vatjutsa' nueve capítulos chiyetôneshch'e pava chiyisclaneemvatich'e t'ajuya ti yich'in, ti nôjeshch'e ti chiyjuteem pa Vatyôjijat, shi' ti chiyisnatesh pa nijooylhach'e Pascua. Nava tavaych'e doce capítulos lhech yie'shi pava vaclanem pa lhjunashch'e ti yiey lhpa Sinaí shi' ti yamey pa cotsjaat Moab. Pa nijooylha ti chiyamjatvatsham pava nalhjunash'in lhnalhusesh shi' pava vaclan jan lhjunashch'e ti tay'e pa Egipto shi' ti yamjam pa cotsjaat Moab (caps. 22-32), vooy nava nijooylhach'e yichatjulh capítulos chiyashjatjop ti chiyeyjatsjanesh ti yichey pacham pa tovôc Jordán.

Na vatqu'isjayanach Números yajulhjatey, lhayaash ti nôclit pa lhjunasheshch'een papi lhtachifas Israel lhavos, ti caaj pa lhanc'alhtanjayashesh ti nash'e ts'ivee pa am'e pa'na. Aclojesh ti nicha'vayey ti ninanshamesh shi' ti tancômclôysha'ne, pa yamjey ti vatjuyjatjulh pa Dios shi' pa Moisês. Vooy pa ti t'elhesh'in pa yajulhjatey'in ti niqu'ishamsha'ne shi' ti vatfaycut ts'ivee. Taj ti lhacôm'a navôque chiychaych'e nôcleshch'e pa lhavoyjayasheshch'e pa Dios ti tô'lha pa chivatpeya'esh, pa lhnichaclanjayash shi' ti ninvô'mesh ti vanujumatsenesh papi lhchifas, lha'mataj ti nincont'asesh shi' ti ninac'ashamesh cavôque. Nôclesh shta pa lhavoyjayasheshch'e shi' ti vaniyitesh pa lhfayujayash pa Moisês, lhama'taj ti nicôt'esha'ne ti ampa lhnichaclanjayasha, ti mônlheesh ti caclecla pa Dios shi' papi lhchifas ti tanca napecleshicham.