Search form

San Lucas 4:18

18Ri Lok'olüj Espíritu richin ri Ajaf Dios, c'o viq'uin yin,

roma xinrucha-vi-pe richin ninbij ri utzilüj tzij richin colonic cheque ri meba' cánima chuvüch ri Dios.

Xinrutük-pe chuka' richin nyenvak'omaj vinük ri nk'oxon cánima pa ruk'a' ri mac.

Xinrutük-pe ri Dios richin ninbij cheque ri vinük ri yec'o preso pa ruk'a' ri mac, que nyetiquer nyecolotüj pa ruk'a'.

Xintak-pe chuka' richin ninbün cheque ri vinük ye cachi'el moyi', que nyetzu'un.

Y ri Dios xinrutük-pe chuka' richin nyencol ri vinük ri juis nquitij pokonül.

RI DIOS NCH'O PA KACH'ABÜL CHEKE

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index