Search form

San Marcos 8:20

20¿Man nka' tüj pe chuka' chive tok xentzuk ri caji' mil vinük riq'uin ri vuku' (siete) vüy ri xinvech'ela' chiquivüch? ¿Rix ri' nka-pe chive chuka' jaru' chacüch ri xe'inojsaj riq'uin ri vüy ri ximol can? xbij cheque.

Y ri rachibila' xquibij chin ri Jesús: Vuku' (siete) chacüch, xquibij.

RI DIOS NCH'O PA KACH'ABÜL CHEKE

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index