Search form

Hechos 18

PABLUZ̈ KAMTA CORINTO CJITA WAJTQUIN

1Wiruñaqui Pabluqui Atenas wajtquiztan ulanchic̈ha. Corinto cjita watja ojkchic̈ha. 2Jalla nicju tsjii judío z̈oñz̈tan zalchic̈ha. Nii z̈oñiqui Aquila cjitatac̈ha. Ponto yokquiztan tjonchitac̈ha. Niiz̈ tuquiqui Claudio cjita chawc jiliriqui mantichic̈ha tjapa judío z̈oñinaca Roma wajtquiztan ulnajo. Jalla niz̈tiquiztan Aquilaqui Italia yokquiztan ulanspantac̈ha, niiz̈ tjunatanpacha, Priscila cjiti. Ninacz̈quin Pabluqui tjonzñi ojkchic̈ha. 3Pabluz̈tan ninacz̈tan tsjii oficiuchiztac̈ha, tultu kjuya paañitac̈ha. Jalla niz̈tiquiztan Pabluqui ninacz̈tan kamchic̈ha junto nii tultu kjuya langzjapa. 4Zapa jeejz tjuñquiz Pabluqui judionacz̈ acjz kjuya ojkñitac̈ha. Jalla nicju judionacz̈quiz Yooz taku paljayñitac̈ha, niz̈aza ana judío z̈oñinacz̈quizimi. Zuma razunchiz tawkz̈tan paljaychipanc̈ha ninacaz̈ zumpacha intintazñi cjisnajo.

5Nekztan Silz̈tan Timoteoz̈tan Macedonia yokquiztan irantiz̈quichic̈ha. Nekztanaqui Pabluqui Yooz takupanz̈ paljayatc̈ha. Yekja langzñijapa timpu ana z̈elatc̈ha. Niz̈aza Pabluqui judío z̈oñinacz̈quiz kjanacama intintiskatchic̈ha, Jesusaqui ninacaz̈ tjewz̈ta Cristuc̈ha, jalla nii. 6Nii judío z̈oñinacazti quintra cjissic̈ha Pabluz̈japa. Niz̈aza niiz̈ quintra anawalinaca chiichic̈ha. Jalla niz̈ta niiz̈ quintra chiitiquiztan Pabluqui niiz̈ zquiti tsajttsajtsinchic̈ha, ninacz̈ quintra tsjii siñala cjeyajo. Niz̈aza cjichic̈ha:

—Anc̈hucqui infiernuquinz̈ tjojttaz̈ cjequic̈ha, liwriiñi Yooz taku ana nonzinc̈hucc̈ha, nekztan. Jalla nuz̈ castictaz̈ cjen, ana wejtquiz uj tjojtnasac̈ha. Anc̈hucqui kuzinpan Yooz taku ana criiz pecc̈ha. Tonjtan nawjcchuc wejrqui yekja wajtchiz z̈oñinacz̈quin okac̈ha, ninacz̈quin liwriiñi Yooz taku paljayz̈cac̈ha.

7Nekztanaqui nii ajcz kjuyquiztan ulanz̈cu tsjii Justo cjita z̈oñz̈ kjuya ojkchic̈ha. Nii z̈oñiqui Yooz sirwiñitac̈ha, niz̈aza ajcz kjuy latuquiz kjuychiztac̈ha. Jalla nekz z̈ejlñitac̈ha. 8Nii ajcz kjuy jiliriqui Crispo cjitatac̈ha. Niiqui niiz̈ familianacz̈tanpacha Jesucristuz̈quin criichic̈ha. Niz̈aza walja Corinto wajtchiz z̈oñinacaqui Yooz taku nonz̈cu criichic̈ha. Nekztanaqui bautista cjissic̈ha. 9Jalla nekztanaqui tsjii ween Yooz Jiliriqui Pablo chjuuzkatchic̈ha. Nii chjuuz̈tiquiztan Yoozqui Pabluz̈quiz cjichic̈ha:

—Ana eksna amqui. Tirapan Yooz taku parla. Yooz taku paljayñi langzquiztan ana jayta. 10Wejrqui amtan chicapachac̈ha. Anaz̈ jakziltami amquiz tani atasac̈ha, ana wali paazjapaqui. Niz̈aza tii chawc wajtquiz muzpa z̈oñinacaqui wejtquin criyaquic̈ha.

11Jalla nuz̈ chjuuzcu Pabluqui nii Corinto wajtquiz tsjii wata tirzuchiz kamchic̈ha, Yooz taku tjaajincan.

12Jalla niiz̈ wiruñ judío z̈oñinacaqui Pabluz̈ quintra tsjii kuzziz ajczic̈ha. Nekztanaqui Pablo tanz̈cu, chawc jilirz̈ yujcquin chjitchic̈ha. Galión cjitatac̈ha nii Acay yok jiliriqui. 13Jalla nuz̈ chjichcu, nii chawc jilirz̈quiz cjichic̈ha:

—Tii z̈oñiqui uc̈humnaca lii quintraz̈ ojklayc̈ha. Tiiqui z̈oñinacz̈quiz ana wal tawkz̈tan intintiskatc̈ha, niiz̈ Yooz sirwizjapa. Pero niiz̈ Yooz sirwizqui uc̈humnaca lii quintrac̈ha.

14Pabluz̈ chiyawc cjen Galión cjita jiliriqui judionacz̈quiz paljaychic̈ha, tuz̈ cjican:

—Judío z̈oñinaca, tii z̈oñiqui ana wejtnaca lii quintra paachic̈ha. Niz̈aza ana chawc uj paachic̈ha. Tsjii anawali paatasac̈ha, nekztan anc̈hucaz̈ quijta razuna nonz̈tasac̈ha. 15Tii asuntuqui anc̈huca takucamakazla; niz̈aza z̈oñz̈ tjuu puntuquiztan parlakazla; niz̈aza anc̈huca liiquiztankazla. Jaziqui anc̈hucporaz̈ parlasa; niz̈aza anc̈hucporaz̈ kjaz̈mi arreglasa. Wejrqui anal tii anc̈huca lii puntuquiztan arreglis z̈eluc̈ha.

16Jalla nekztanaqui nii jiliriqui nii z̈oñinaca tjirkatchic̈ha niiz̈ oficinquiztan. 17Nii ajcz kjuya jiliriqui Sóstenes cjitatac̈ha. Jalla niic̈ha quijchiqui. Jalla nuz̈ nii jiliriz̈ tjirkattiquiztan, tjapa nii wajtchiz z̈oñinacaqui nii quijñi z̈oñz̈tan kichi tansic̈ha, jalla nekzpacha, nii jilirz̈ yujcquizpacha. Nii Galión cjita jilirizti nuz̈ kichjasanami ana importichic̈ha.

PABLUQUI ANTIOQUIA QUEJPCHIC̈HA

18Nekztanaqui Pabluqui iyapan kamchic̈ha. Nekztan nii criichi jilanacz̈quiz “Okuc̈ha” cjican ulanchic̈ha. Nekztanaqui tsjii warcu zali ojkchic̈ha, Siria yoka ojkzjapa. Priscilatan Aquilz̈tan chica ojkchic̈ha. Cencrea cjita wajtquiz, ima warcuquiz luzcan, Pabluqui niiz̈ ach chara k'ala murchic̈ha, tsjii compromitta cuzturumpi cumplisjapa. 19Nekztanaqui warcuquiz ojkz̈cu, Efeso cjita watja irantichic̈ha. Jalla nicju Pabluqui Priscilatan Aquilz̈tan, jalla ninaca ecchic̈ha. Nekztan Pabluqui judionacz̈ ajcz kjuya ojkchic̈ha. Jalla nicju nii ajczñi judionacz̈tan parlichic̈ha. 20Nekztanaqui nii judionacaqui Pablo roct'ichic̈ha, iya tsjii kjaz̈ majz̈tan kamt'ajo. Pabluzti ana munchic̈ha. 21Jalla nekztan ima ninacz̈quiztan ojkcan, Pabluqui cjichic̈ha:

—Jerusalén watja irantistanc̈ha, pjijsta paazjapa. Pero Yooz munanaqui wejrqui quejpz̈cac̈ha anc̈hucatan wilta zali.

Jalla nuz̈ chiiz̈cu, warcuquiz luzzic̈ha. Nekztanaqui Efeso wajtquiztan ojkchic̈ha. 22Nekztanaqui Cesarea cjita watja irantiz̈cu, Pabluqui warcuquiztan ulanchic̈ha. Jalla nuz̈ ulanz̈cu Jerusalén watja ojkchic̈ha, criichi jilanacz̈quin zalzjapa. Nekztan Antioquía wajt kjutñi ojkchic̈ha. 23Jalla nekz tsjii kjaz̈ tjuñi kamz̈cu, wilta ojkchic̈ha. Galacia niz̈aza Frigia yokanacaran ojklaychic̈ha. Jalla niiran iclizquiztan icliza ojklaychic̈ha, criichi jilanaca tjurt'iñi kuzziz cjiskatzjapa.

APOLOS CJITA YOOZ TAKU PALJAYÑI

24Jalla nii timpuqui tsjii judío z̈oñiqui Efeso cjita watja irantichic̈ha. Apolos cjita tjuuchiztac̈ha. Niiqui Alejandría pajk wajtchiz z̈oñitac̈ha. Niz̈aza niiqui Yooz taku walja zuma paljayñitac̈ha. Niz̈aza cjijrta Yooz taku zumaz̈ zizatc̈ha. 25Nii Apoloz̈quiz Yooz kamañ puntu walja tjaajintatac̈ha. Jaziqui walja tjapa kuztan Yooz taku parliñitac̈ha. Juanz̈ bautistakaz cjenami Jesucristuz̈ puntuquiztan walja kjana tjaajinchic̈ha. 26Nekztanaqui Efeso wajtquiz z̈ejlcan, Apolosqui ajcz kjuyquiz tjurt'iñi kuzziz tsijtsic̈ha, Yooz taku paljayzjapa. Niiz̈ paljayta taku nonz̈cu, Priscilatan Aquilz̈tan jalla ninacaqui tsjii latu Apolos chjitchic̈ha, Yooz kamaña puntu tsjan kjana tjaajinzjapa. 27Jalla nekztanaqui Apoloz̈quiz Acaya cjita yokaran ojklayz pecatc̈ha. Jalla nuz̈ cjen jilanacaqui walja apoychic̈ha, niz̈aza tsjii carta credencial apaychic̈ha nii yokquin z̈ejlñi jilanacz̈quiz, ninaca zuma risiwajo. Nii yokchiz jilanacaqui Yooz okzñiz̈ cjen criichic̈ha. Acaya irantiscuqui Apolosqui nii criichi jilanacz̈quiz zuma tjaajinchic̈ha. 28Niz̈aza zuma razunquiztan chiican, tjapa z̈oñinacz̈ yujcquiz nii quintra judionacz̈ pinsitanaca tjeezic̈ha, anapan zumaz̈ ninacz̈ razunaqui. Ninaca atipchic̈ha. Nii quintra judío z̈oñinacaqui ana kjaz̈ cjii atchic̈ha. Cjijrta Yooz tawk jaru intintiskatchic̈ha, Jesusaqui ninacaz̈ tjewzta Cristuc̈ha, niz̈aza Yoozquiztan cuchanz̈quita Cristuc̈ha, jalla nii.

Ew Testamento: Chipay Tawkquiztan

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index