Search form

Hechos 20

PABLUZ̈ OJKTA MACEDONIA NIZ̈AZA GRECIA

1Jalla nekztanaqui nii aptjapzta z̈oñinacaz̈ ojktan, Pabluqui criichi z̈oñinaca kjawzic̈ha, ninacz̈quiz tjaajinzjapa. Nekztanaqui Pabluqui “Okaz̈” cjichic̈ha, Macedonia yoka ojkzjapa. 2Jalla nii yokquin ojklaycan, criichi jilanacz̈quin zuma tawkz̈tan ancha p'ekinchaychic̈ha, tjurt'iñi kuzziz cjeyajo. Nekztanaqui Grecia yoka irantichic̈ha. 3Jalla nicju c̈hjep jiiz z̈ejlchic̈ha. Nekztan warcu zalz pecatc̈ha, Siria yoka ojkzjapa. Warcu tanawc cjen, Pabluqui quintu zizzic̈ha, judionacaqui niiz̈ quintra parlassitaquic̈ha, jalla nii. Jalla niz̈tiquiztan niiz̈ warcuquiz ojkz cjitaqui nuz̈quiz tijsic̈ha. Yokaranpacha ojkchic̈ha. Nekztan Macedonia yoka irantichic̈ha. 4Niz̈aza Pabluz̈tan chica ojkchiqui tinacatac̈ha: Sopatertac̈ha (niiqui Berea wajtchiztac̈ha), niz̈aza Aristarcutac̈ha, niz̈aza Segundutac̈ha (niiqui Tesalónica wajtchiztac̈ha), niz̈aza Gayutac̈ha (niiqui Derbe wajtchiztac̈ha), niz̈aza Timoteotac̈ha, niz̈aza Tiquicutac̈ha, niz̈aza Trofimutac̈ha. (Jalla Tiquicuz̈tan Trofimuz̈tan Asia provinciquiztantac̈ha). 5Jalla nii jilanacaqui wejtnaca tuqui okjaychic̈ha. Jalla nuz̈ okjayz̈cu Troas cjita wajtquin wejrnac tjewzic̈ha. 6Wejrnacqui ana liwaturchiz t'anta lujlz pjijsta paztan, Filipo cjita wajtquiztan zarakchinc̈ha tsjii warcuquiz. Tsjii pjijska tjuñquiztan Troas watja irantichinc̈ha. Jalla nicju kamchinc̈ha tsjii simana.

PABLUZ̈ KAMTA TROAS WAJTQUIN

7Dominguqui wejrnacqui ajczinc̈ha, Santa Cena paazjapa. Jalla nuz̈ ajcz̈cu Pabluqui tjaajinchic̈ha criichi jilanacz̈quiz. Jaka taz̈u zarakz cjen, chica aramacama tjaajinchic̈ha. 8Wejrnacqui tsewcta pisuquin ajczintac̈ha tsjii kjuyquiz. Kjanzjapa wacchi michanaca tjeestatac̈ha. 9Niz̈aza Eutico cjita tjowa ventanquiz julzi z̈elatc̈ha. Pabluz̈ az̈kapacha chiyan, nii tjowaqui ancha tjaji tjonkatchic̈ha. Nekztan nii ventanquiztan kossuc tjojtsic̈ha, c̈hjep pisu kjuyquiztan. Ticzi waytitatac̈ha nii tjowaqui. 10Nekztanaqui Pabluqui chjijwz̈quichic̈ha. Nii tjowz̈ juntuñ chutjatz̈cu z̈cojrzic̈ha. Nekztanaqui parti jilanacz̈quin cjichic̈ha:

—Anac̈ha tsucaquic̈ha. Z̈ejtc̈ha tiiqui.

11Jalla nekztanaqui Pabluqui wilta yawchic̈ha tsewcta pisuquin. Nekztan Santa Cena paachic̈ha. Jalla nuz̈ paaz̈cu, Pabluqui tirapan parlichic̈ha kjantatscama. Nekztan ojkchic̈ha. 12Partinacazti zuma kuzta eclichic̈ha. Nii tjowa vivoz̈ cjen, cuntintu nii tjowa chjitchic̈ha.

13Nekztanaqui wejrnacqui warcuquiz okjaychinc̈ha Asón yokacama. Pabluzti kjojchuñ ojkz pecatc̈ha. Asón wajtquiztan Pablo zakaz warcuquiz ojkz tantiichic̈ha. Jalla nuz̈ cjican kaztatac̈ha. 14Nekztanaqui Asón wajtquin Pabluz̈tan zalzinc̈ha. Nekztanaqui Pabluqui wejtnacatan chica warcuquiz luzzic̈ha. Nekztanaqui Mitilene kjutñi ojkchinc̈ha. 15Mitilenequiztan ojkcan, jaka taz̈uqui Quío latuquin watchinc̈ha. Kat taz̈uqui Samos cjita watja irantichinc̈ha. Nekztanaqui Trogilio cjita wajtquin jeejsassinc̈ha. Niiz̈ jaka taz̈uqui Mileto cjita watja irantichinc̈ha. 16Jalla nuz̈ ojkchinc̈ha, Asia yokquin ana wacchi tjuñi z̈ejlzjapa. Efeso wajtquin ana ojkz pecatc̈ha. Antiz Jerusalén watja apura ojkz pecatc̈ha Pabluqui. Jalla nicju irantis pecatc̈ha ima Pentecostés tjuñi tjonan. Jaknuz̈quiztanami irantisquizpanz̈ pecatc̈ha.

EFESO ICLIZ JILIRINACZ̈QUIN CHIIZ̈INTA

17Mileto wajtquiz z̈ejlcan, Pabluqui Efeso icliz jilirinaca kjawz̈quiñi cuchanchic̈ha. 18Jalla nii jilirinacaz̈ tjontan, Pabluqui ninacz̈quiz tuz̈ chiiz̈inchic̈ha:

—Weriz̈ Asia yokquiz tjontan, nii tjuñquiztanpacha jaknuz̈t anc̈hucatan chica kamtuc̈haja, jalla nii anc̈hucqui zizza. 19Jalla nuz̈ anc̈hucatan kamcan, humilde kuzziz Yooz Jilirz̈quiz sirwichinc̈ha. Niz̈aza criichi z̈oñinacz̈quiztan wejt kuzquiz sint'itiquiztan ancha kaachinc̈ha, niz̈aza ancha pruebanacami sufrichinc̈ha. 20Tsjan zuma kamañchiz cjisjapa anc̈hucaquiz tjapa zumanaca tjaajinchinc̈ha, tjup kuzziz. Plazquinami callquinami tjaajinchinc̈ha, niz̈aza anc̈huca persun kjuyquiztan kjuya tjaajinchinc̈ha. 21Niz̈aza judionacz̈quizimi ana judionacz̈quizimi paljaychinc̈ha wejrqui, tuz̈ cjican: “Anc̈hucqui persun uj pajz̈cu, kuznaca campiya. Jesucristo Jilirz̈quin tjapa kuztan criya”. 22Anziqui wejrqui Jerusalén watjal okac̈ha. Espíritu Santuz̈ mantital okac̈ha. Jalla nicju c̈hjulut watac̈haja, anal zizuc̈ha. 23Jalla tii puntukal zizuc̈ha. Tjapa watjaran weriz̈ ojklayan Espíritu Santuqui wejtquiz chiichic̈ha, tuz̈ cjican: “Amqui carsilquiz chawctam cjequic̈ha. Niz̈aza ancham sufraquic̈ha”. 24Pero nii mazintiquiztanaqui wejr anal turwasnuc̈ha. Tii muntuquiz z̈ejtzjapa anaz̈ importic̈ha wejrqui. Wejt wiraqui anaz̈ chekanaqui. Jesucristo Jiliriz̈ tjaata apóstol cargo, jalla nii cumplistanc̈ha chekanaqui. Yooziz̈ tjaata kamañ jaru ojklayz pecuc̈ha, ticzcama. Liwriiñi Yooz taku parliz pecuc̈ha, Yooz zuma okzñic̈ha cjican.

25‛Yooz mantuquiz kamz puntuquiztan anc̈hucaquiz mazzinc̈ha. Anziqui anc̈hucqui wejttan anaz̈ iya zalaquic̈ha tekztan nawjcchuc. 26Jalla niz̈tiquiztan anc̈hucaquiz chiyuc̈ha, tuz̈ cjican: Anaz̈ jecmi anc̈hucaquiztan wejtquin uj tjojtnasac̈ha, tuz̈ cjican: 27“Pabluqui anaz̈ tjapa Yooziz̈ tjaata taku tjaajinchic̈ha” cjicanaqui. Wejrqui tjapa Yooziz̈ tjaata takunaca anc̈hucaquiz mazzinc̈ha. 28Jalla niz̈tiquiztanaqui anc̈hucqui persunpachquiz cwitaza, niz̈aza parti anc̈huca iclizziz jilanaca cwitaquic̈ha anc̈hucqui. Espíritu Santuqui anc̈huc jiliriz̈takaz utchic̈ha Yoozquin criichinaca cwitajo, niz̈aza Yooz tawk c̈hjeri tjaajo. Nii criichi jilanacz̈ laycu Jesucristo Yoozqui niiz̈ persun ljoc tawkchic̈ha, cruzquiz ch'awcz̈cu. Jaziqui criichi z̈oñinacac̈ha Jesucristuz̈taqui. 29Tsjii zakal zizuc̈ha. Weriz̈ ojktan, yekja z̈oñinacaqui anc̈hucaquin tjonaquic̈ha anc̈huc wichanzjapa, niz̈aza anc̈huca icliza akskatzjapa. Ninacaqui uuzi tanñi kitiz̈takaz luzcaquic̈ha. 30Niz̈aza anc̈hucaquiztan toscara chiiñinaca z̈elaquic̈ha tsjii kjutñi criichi jilanaca chjitzjapa toscar tawkz̈tan. 31Jaziqui anc̈hucqui zumpacha cwitaza. Wejrqui c̈hjep wata intiru majiñami weenami zapa mayni anc̈hucaquiz tjaajinchinc̈ha. Niz̈aza anc̈hucaquiz chiichiiz̈incan, ancha kaachinc̈ha.

32‛Jaziqui jilanaca, anc̈hucqui Yoozquin cumpjiyuc̈ha. Niz̈aza Yooz zuma taku zumpachaz̈ catoka. Jalla nuz̈ cjen anc̈hucqui tjurt'iñi kuzziz cjequic̈ha. Nekztan Yoozquiztan irinsa tanznaquic̈ha tjapa Yooziz̈ t'akz̈ta z̈oñinacz̈tan. 33Wejrpachac̈ha paazmi zquitimi anapan pecchintqui jecz̈quiztanami. 34Antiz wejrtc̈ha persun kjarz̈tan langziñtqui, c̈hjulut pecatuc̈haja, jalla niijapa, niz̈aza wejttan chica ojklayñi z̈oñinacz̈japami. Jalla nii puntuquiztanaqui anc̈hucqui zumpachaz̈ zizza. 35Jalla nuz̈upan anc̈hucqui langz waquizic̈ha, t'akjir z̈oñinacz̈quiz yanapzjapa. Jalla nuz̈ kjana tjeezinc̈ha persuna langzcan. Niz̈aza Jesús Jilirz̈ chiita taku cjuñzna. Jalla tuz̈ cjic̈ha nii chiitaqui: “Onanñi z̈oñinacaqui juc'ant cuntintuc̈ha tanzñi z̈oñinacz̈quiztanaqui”.

36Jalla nuz̈ chiiz̈cu, Pabluqui quillzic̈ha, tjapa nii z̈ejlñi hermanonacz̈tan, Yoozquin mayizizjapa. 37Jalla nekztanaqui tjapa nii jilanacaqui kaachic̈ha Pabluz̈ ojkz cjen. Pablo z̈cojrzic̈ha, niz̈aza chjulzic̈ha. 38Pabluqui cjichic̈ha:

—Wejrqui okac̈ha, jaziqui anaz̈ iya wejr cheraquic̈ha. —Jalla niz̈tiquiztan nii jilanacaqui ancha llaquita cjissic̈ha.

Jalla nekztanaqui warcu luzcama chica ojkchic̈ha.

Ew Testamento: Chipay Tawkquiztan

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index