Search form

Hechos 23

1Nekztanaqui Pabluqui nii ajczi jilirinacz̈ kjutñi cherzic̈ha. Jalla nuz̈ cherz̈cu, tuz̈ cjichic̈ha:

—Jilanaca, wejt kuzquiz zizuc̈ha, tii noojcama wejrqui Yooz yujcquiziqui walika kamchinc̈ha, nii.

2Nuz̈ chiitiquiztan, Ananías cjita chawc jiliriqui Pabluz̈ z̈cati z̈ejlñi z̈oñz̈quiz mantichic̈ha Pabluz̈ atquiz kijchnajo.

3Pabluzti kjaazic̈ha, tuz̈ cjican:

—Pizc kuzziz z̈oñi, Yoozqui am casticaquic̈ha. Amqui tekz julzamc̈ha, uc̈hum lii jaru wejr jusjizjapa. Jaziqui, ¿kjaz̈tiquiztan amqui uc̈hum lii quintra wejr kijchnajo mantichamtajo?

4Jalla nii z̈ejlñi z̈oñinacaqui kjaazic̈ha, tuz̈ cjican:

—¿Jalla nuz̈ Yooz chawc jiliriqui chayskazkaya?

5Nekztan Pabluqui cjichic̈ha:

—Jilanaca, anal wejrqui zizatuc̈ha tiiqui Yooz chawc jiliriz̈laja, jalla nii. Cjijrta Yooz takuqui tuz̈ cjic̈ha: “Tsjii wajt jilirz̈ quintraqui anac̈ha chiizqui”.

6Jalla nekztanaqui Pabluqui naazic̈ha, parti ajczñi z̈oñinacaqui saduceo partiquiztantac̈ha, niz̈aza parti ajczñi z̈oñinacazti fariseo partiquiztantac̈ha. Jalla niz̈tiquiztan altu jorz̈tan nii z̈oñinacz̈quiz paljaychic̈ha, tuz̈ cjican:

—Jilanaca, fariseo parti z̈oñtc̈ha wejrqui. Wejt familiaqui fariseo partizakazza. Tsjii noojiqui ticzi z̈oñinacaqui jacatataquic̈ha. Jalla nii tjuñi wejrzakal tjewznuc̈ha. Jalla nii puntuquiztan anc̈hucqui wejr jusjic̈ha.

7Jalla nuz̈ chiitiquiztan fariseo partinacz̈tan saduceo partinacz̈tan porapat aptjapzic̈ha. Nekztanaqui nii ajczñi z̈oñinacaqui t'akzic̈ha. 8Nii saduceo z̈oñinacazti cjiñitac̈ha, “Ticziquiztanaqui anaz̈ wira jacatatasac̈ha. Niz̈aza anaz̈ anjilanacami zajranacami z̈elasac̈ha”, nuz̈ cjiñitac̈ha. Nii fariseo z̈oñinacazti jacatatz puntumi anjilanacz̈ puntumi, zajranacz̈ puntumi, tjapa nii puntunaca criiñitac̈ha. 9Jalla niz̈tiquiztan altu jorz̈tan ch'aasi kallantichic̈ha. Nekztan tsjii kjaz̈ lii tjaajiñi maestronacaqui tsijtsic̈ha. Ninacaqui fariseo partiquiztantac̈ha. Ninacaqui paljaychic̈ha tuz̈ cjican:

—Tii z̈oñz̈quiz ana c̈hjul ujmi wachuc̈ha wejrnacqui. Cunamit tsjii anjilac̈ha Pabluz̈quiz chiiz̈inchini, uz̈ ispirituz̈laj tiiz̈quiz chiiz̈inchi.

10Juc'ant juc'ant ch'aascan aptjapsic̈ha. Jalla nuz̈ cjen comandante jiliriqui eksnatc̈ha Pablo chjojritz̈ta cjec̈haj, jalla nii. Nekztan nii comandantiqui zultatunacz̈quiz mantichic̈ha nii judionacz̈ taypiquiztan Pablo jwescu wilta cuartilquin chjichajo.

11Niiz̈ jaka zeztaz̈u nii arama Yooz Jiliriqui Pabluz̈quiz jecz̈quichic̈ha, tuz̈ cjican:

—Pablo, tjup kuzziz cjee. Jaknuz̈ tii Jerusalén wajtquiz wejt puntuquiztan paljayc̈hamz̈laja, niz̈aza Rom wajtquin wejt puntuquiztan paljaystanc̈ha.

PABLO CONZ KAZTA

12Jalla niiz̈ jaka taz̈uqui tsjii kjaz̈ judío z̈oñinacaqui Pablo conzjapa juramentuz̈tan tsjii acuerduquiz asiptassic̈ha. “Pablo ana ticznaquiz̈ niiqui, wejrnac contal cjeec̈ha”. Nuz̈ cjican asiptassic̈ha. Niz̈aza ninacaqui palt'assic̈ha ninacpora, tuz̈ cjican:

—Anaz̈ c̈hjul c̈hjerimi lujls, Pablo conañcama, —jalla nii.

13Jalla nii parla asiptiñi z̈oñinacaqui pusi tunc jilatac̈ha. 14Niz̈aza ninacaqui mazñi ojkchic̈ha timplu chawc jilirinacz̈quinami niz̈aza wajt jilirinacz̈quinami. Ninacz̈quiz mazzic̈ha tuz̈ cjican:

—Tsjii acuerduquiz asiptassinc̈ha tuz̈ cjican: “Pablo ana ticznaquiz̈ niiqui, wejrnac contal cjeec̈ha”. Niz̈aza palt'assinc̈ha wejrnacpora, tuz̈ cjican: “Anaz̈ jecmi c̈hjul c̈hjerimi lujls, Pablo conañcama”, jalla nii. 15Jaziqui anc̈hucqui parti jilirinacz̈tanami nii comandante jilirz̈quiztan nii Pablo mayaquic̈ha, tuz̈ cjican: “Wilta Pablo cuchanz̈calla wejtnacaquin. Wejrnacqui Pabluz̈ puntuquiztan tsjan zumpacha intintiz pecasuc̈ha”. Jalla nuz̈ cjican Pablo mayaquic̈ha. Wejrnacqui listuz̈ cjeec̈ha Pablo conzjapa. Ima anc̈hucaquiz irantiz̈can, wejrnacqui nii Pablo conac̈ha. —Jalla nuz̈ cjichic̈ha.

16Jalla nekztanaqui Pabluz̈ cullaca majchqui Pablo conz puntuquiztan nonzic̈ha. Jalla nii nonz̈cuqui cuartilquin ojkchic̈ha Pabluz̈quiz mazñi. 17Nekztanaqui Pabluqui tsjii zultatz̈ teniente kjawzic̈ha, tuz̈ cjican:

—Tii tjowa chjicha comandantiz̈quin. Tiiqui quintuchizza.

18Nekztanaqui nii teniente nii tjowa chjitchic̈ha tuz̈ cjican:

—Nii Pablo prisita z̈oñiqui wejr kjawzic̈ha. Nekztan wejtquiz chiichic̈ha tii tjowa amquin chjichajo. Tiiqui amquiz quint'iz pecc̈ha.

19Nekztan nii comandantiqui kjarcu tanz̈cu nii tjowa tsjii latu chjitchic̈ha. Jalla nekztan pewczic̈ha, tuz̈ cjican:

—¿C̈hjulum amqui wejtquiz chiiz pecya?

20Jalla nekztanaqui tjowaqui kjaazic̈ha tuz̈ cjican:

—Judío z̈oñinacaqui tsjii acuerduquiz asiptassic̈ha. Jaka wenz amquiztan mayaquic̈ha Pablo chjitzjapa judío jilirinacz̈ yujcquin. Jalla tuz̈ mañz̈tan mayaquic̈ha, “Wejrnacqui Pabluz̈ puntuquiztan tsjan zumpacha intintiz pecasuc̈ha”. Jalla nuz̈ cjican mayaquic̈ha. 21Amzti ana ninacz̈quiz juyzu paaz waquizic̈ha. Tsjii pusi tunc jil z̈oñinacaqui juramentuz̈tan tsjii acuerduquiz asiptassic̈ha, tuz̈ cjican: “Pablo ana ticznaquiz̈ niiqui, wejrnac contal cjeec̈ha”. Niz̈aza ninacpora palt'assic̈ha, tuz̈ cjican: “Anac̈ha c̈hjeri lujls Pablo conañcama”. Nii z̈oñinacaqui c̈hjojziz̈ tjewz̈a Pablo irantisquizcama. Anzpacha listuc̈ha, amiz̈ asiptita takukaz tjewz̈a.

22Jalla nii quintu nonz̈cu nii comandantiqui nii tjowa cuchanchic̈ha. Niz̈aza mantichic̈ha:

—Anaz̈ jecz̈quizimi amiz̈ quint'itaqui chiichiyaquic̈ha, —jalla nuz̈ cjican cuchanchic̈ha.

PABLUQUI FELIX CJITA JILIRZ̈QUIN CUCHANTA

23Jalla nekztanaqui nii comandantiqui pucultan teniente kjawzic̈ha. Jalla nuz̈ kjawz̈cu tsjii ortina mantichic̈ha, tuz̈ cjican:

—Zultatunaca tuz̈ tjaczna, paa patac zultatu kjojchiñ ojkñijapa, niz̈aza pakallawk tunca zultatu cawallquiz yawchi ojkñijapa, niz̈aza paa patac zultatu lanziz̈tan ojkñijapa. Ispir ora listu tjacz̈ta cjequic̈ha Cesarea watja ojkzjapa. 24Niz̈aza tsjii cawallu tjaczinaquic̈ha Pablo yawchi chjitzjapa. Niz̈aza Pablo chjichaquic̈ha ana c̈hjulu kjaz̈ cjiz̈cu. Nekztanaqui Félix cjita chawc jilirz̈quiz intirjaquic̈ha. —Jalla nuz̈ mantichic̈ha nii comandantiqui.

25Niz̈aza nii Pablo chjichñi zultatunacz̈tan tsjii carta apaychic̈ha, tuz̈ cjican:

26“Al señor excelentísimo chawc jiliri Félix: Wejrqui amquin tsaanuc̈ha; Claudio Lisias wejrtc̈ha. 27Judío z̈oñinacaqui tii z̈oñi preso tanchic̈ha. Niz̈aza conz cjichitakalc̈ha. Jalla tiiqui roman z̈oñic̈ha. Jalla nii zizcu, wejrqui zultatunacz̈tan ojkchinc̈ha, tii liwrii. Wejr irantan, judío z̈oñinacaqui tii conzmayatac̈ha. 28Wejrqui ziz pecatuc̈ha, ultimu kjaz̈tiquiztan nii judío z̈oñinacaqui tii conkatz pecatjo, jalla nii. Niz̈tiquiztan judío jilirinacz̈ yujcquin chjitchinc̈ha. 29Nekztanaqui zizzinc̈ha nii judionacz̈ lii puntuquiztankaz tii quintra uj tjojtunchic̈ha. Anaz̈ conz razunami niz̈aza ana carsilquiz chawjcz razunami z̈elatc̈ha tii judionacz̈quiztanaqui. 30Jalla nekztanaqui nii judío z̈oñinacaqui tsjii acuerduquiz asiptassitakalc̈ha tii Pablo conzjapa. Jalla nii zizcu, nekztan wejrqui amquin apura cuchanz̈cuc̈ha. Niz̈aza niiz̈ta quintra z̈oñinacz̈quiz mantichinc̈ha, am yujcquiz parlajo, c̈hjul puntuquiztan quintra aptazaja, jalla nii. Jalla nuz̈ukazza”.

31Jalla nekztanaqui ortin jaru zultatunacaqui ween Pablo chjitchic̈ha, Antípatris cjita watjacama. 32Niiz̈ jaka taz̈uqui kjojchiñ ojkñi zultatunacaqui cuartilquin quejpz̈quichic̈ha. Cawallquiz ojkñi zultatunacakaz tira Pabluz̈tan ojkchic̈ha. 33Cesarea watja irantiz̈cu, carta tjaachic̈ha chawc jilirz̈quiz. Niz̈aza nii jilirz̈quiz Pablo intirjichic̈ha. 34Carta liiz̈cu, nii chawc jiliriqui Pablo pewczic̈ha, jakzi wajtchiz z̈oñitaz̈laja, jalla nii. Cilicia wajtchiz z̈oñi, nii zizcu, 35tuz̈ cjichic̈ha:

—Am quintra aptazñi z̈oñinacaz̈ tjonchiz̈ cjen, am puntuquiztanaqui wejrqui atintac̈ha.

Nekztanaqui nii jiliriqui mantichic̈ha Herodes pajk kjuyquiz Pablo zuma wijilta z̈elajo.

Ew Testamento: Chipay Tawkquiztan

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index