Search form

Juan 11

LAZARO TICZIC̈HA

1Tsjii laa z̈oñi z̈elatc̈ha, Lázaro cjita. Betania wajtchiz z̈oñitac̈ha. María, niz̈aza naaz̈a cullaqui, Marta, jalla nii pucultanaqui Betania wajtchizzakaztac̈ha. 2Mariiqui nii laa Lazaruz̈ cullaquitac̈ha. Niz̈aza Mariiqui Jesusa Jilirz̈ kjojchquiz zuma ulurchiz asiiti alz̈inchintac̈ha. Nekztan naaz̈a persun ach charz̈tan Jesusiz̈ kjojchanaca chjujz̈inchintac̈ha. 3Jalla nuz̈ nii pucultan maatakanacaqui Jesusiz̈quiz mazñi cuchanz̈quichic̈ha, tuz̈ cjican:

—Wejt Jiliri, amiz̈ pecta k'aachita amigo laa cjichic̈ha.

4Jesusaqui nii mazta nonz̈cu, cjichic̈ha:

—Niiz̈ laacjitiquiztan ana ticznaquic̈ha. Antiz niiz̈ laacjitiquiztan Yooz azi tjeez̈taz̈ cjequic̈ha. Niz̈aza Yoozqui honorchiz cjequic̈ha. Niz̈aza Yooz Majchqui honorchiz zakaz cjequic̈ha.

5Jesusaqui Martaquiz, naaz̈a cullaqui Mariaquiz, niz̈aza ninacz̈ jila Lazaruz̈quiz, jalla ninacz̈quiz anchaz̈ k'aachichic̈ha. 6Jalla nuz̈ cjenami Lazaruz̈ laa quintu nonz̈cu, Jesusaqui iya puc majz̈tan kamchic̈ha, jakziquin kamatc̈haja, jalla nicju. 7Jalla nii puc majquiztan niiz̈ tjaajintanacz̈quiz cjichic̈ha:

—Wiltaz̈ Judea yokquin okla.

8Nekztanaqui niiz̈ tjaajintanacaqui cjichic̈ha:

—Tjaajiñi Maestro, az̈k tsjii kjaz̈ majkaz nekzta z̈oñinacaqui am maztan c̈hajcz pecatla, conzjapaqui. ¿Wilta am nicju ojkz pecya?

9Jesusaqui ninacz̈quiz tuz̈ kjaazic̈ha:

—Tsjii noojiqui tuncapan orchizza, majiñqui. Jakziltat kjanquiz ojkc̈haja, anaz̈ ezasac̈ha. Jalla niz̈ta iratac̈ha wejt kjanquiz ojkñi z̈oñinacaqui. Ima niiz̈ ticz ora irantiz̈can, walikaz cjequic̈ha. 10Jakziltat ween zumchiquiz ojkc̈haja, jalla niiqui ezasac̈ha, kjanaz̈ ana z̈elanaqui. Jalla niz̈tac̈ha ana wejt kjanquiz ojkñi z̈oñinacaqui. Ana Yooz kuzcama kamtiquiztan anawalquiz tjojtsnasac̈ha.

11Nekztanaqui Jesusaqui ninacz̈quiz cjichic̈ha:

—Uc̈hum Lázaro amiguqui tjajc̈ha. Pero wejrqui Lázaro tjajil wajtskatac̈ha.

12Jalla nekztanaqui niiz̈ tjaajintanacaqui cjichic̈ha:

—Jiliri, tjajc̈haj niiqui, nuz̈ cjenaqui upallat cjissani; z̈etaquiz̈, jaz.

13Niiz̈ tjaajintanacaqui tsjii kjutñi intintazzic̈ha. Jesusaqui Lázaro ticz puntuquiztan chiichic̈ha. Niiz̈ tjaajintanacaqui ultimu tjajz puntuquiztan intintazzic̈ha. 14Jalla niz̈tiquiztan Jesusaqui kjanapacha chiichic̈ha tuz̈ cjican:

—Lazaruqui ticzic̈ha. 15Ana nicju z̈ejlchiz̈ cjen wejrqui cuntintuc̈ha. Jalla nuz̈ cjenc̈ha anc̈hucaltajapaqui waliqui, wejtquiz juc'anti criichi cjisjapa. Jazic nii cheriz̈ ojkla.

16Nekztanqui Tomasaqui, niiz̈ mazinacz̈quiz cjichic̈ha:

—Uc̈humnac zakaz ojkla, tiiz̈tan chica ticzñi.

Tomasaqui “Pacha” cjita z̈oñizakaztac̈ha.

JESUSAC̈HA JACATATSKATÑIQUI

17Betania watja irantiz̈cu, Jesusaqui zizzic̈ha, Lazaruz̈ ticz̈taqui niz̈aza tjattaqui pajkpic tjuñitac̈ha. 18Betania watjaqui Jerusalén wajtquiztan pizc kilómetro jilallatac̈ha. 19Jalla nii z̈cati z̈elan walja z̈oñinacaqui Martaquiz niz̈aza Mariyaquiz kuzñi tjonzitac̈ha, ninacz̈ jila ticziz̈ cjen. 20Martiqui Jesusaz̈ waj irantiz̈quiñi quintu nonz̈cu, Jesusiz̈quin zali ojkchinc̈ha. Mariiqui kjuyquin eclichintac̈ha. 21Jesusiz̈tan zalz̈cu, Martiqui paljaychinc̈ha, tuz̈ cjican:

—Wejt Jiliri, am tekz z̈ejltasaz̈ niiqui, wejt jilaqui ana ticzi cjitasac̈ha. 22Jalla nuz̈ cjenami wejrqui zizuc̈ha, c̈hjulu amiz̈ Yoozquiztan mayiztami tjaataz̈ cjequic̈ha. —Jalla nuz̈ Jesusiz̈quiz chiichinc̈ha Martiqui.

23Jesusaqui naaquiz cjichic̈ha:

—Am jilaqui jacatataquic̈ha.

24Martiqui cjichinc̈ha:

—Wejrqui zizuc̈ha, tii muntu tucuz̈inz̈tan, jacatatz tjuñquiziqui jacatataquic̈ha.

25Nekztan Jesusaqui naaquiz cjichic̈ha:

—Wejrtc̈ha jacatatskatiñtqui, niz̈aza arajpach z̈eti tjayiñtqui. Jakziltat wejtquiz criyac̈haja, ticzi cjenami, wilta z̈etaquic̈ha. 26Niz̈aza jakzilta z̈ejtñi z̈oñimi wejtquiz criyac̈haja, jalla niiqui anaz̈ wira ultimu ticznasac̈ha. Arajpachquin wiñaya z̈etaquic̈ha. ¿Jalla nii crii amya?

27Naaqui tuz̈ kjaazinc̈ha:

—Criyuc̈ha, wejt Jiliri. Niz̈aza criyuc̈ha, amqui Cristumc̈ha; niz̈aza Yooz Maatimc̈ha tii muntuquiz tjonchiqui. Jalla niiqui criyuc̈ha.

MARIAQUI JESUSIZ̈TAN ZALI ULANCHINC̈HA

28Jalla nuz̈ chiiz̈cu, Martiqui naaz̈a Marii cullaqui kjawzñi ojkchinc̈ha. Nekztan Mariaquiz jamazit chiichinc̈ha, tuz̈ cjican:

—Tjaajiñi Maestruqui tekz tjonchic̈ha. Am kjawz̈ca cjic̈ha.

29Jalla nuz̈ nonz̈cu Mariiqui apura z̈aazinc̈ha. Jesusiz̈quin zali ojkchinc̈ha. 30Jesusaqui imaz̈ watja irantiz̈catc̈ha, jakziquin Marti niiz̈tan zalc̈haja, jalla niiranz̈ z̈elatc̈ha. 31Lázaro jilaz̈ ticziz̈ cjen, Mariaquiz kuzcan z̈oñinaca kjuyquin z̈elatc̈ha. Jalla ninacaqui María apura z̈aaz̈cu ulanñi cherz̈cu wirquizpacha apzic̈ha. Ninacaqui cjichic̈ha, “Lázaro jilz̈ sipulturquin kayit ojkc̈hani” cjican.

32Jesusiz̈tan zalz̈cu Mariiqui niiz̈ yujcquiz quillzinc̈ha, tuz̈ cjican:

—Wejt Jiliri, tekzim cjitc̈haj amqui, wejt jilaqui anaz̈ ticzi cjitasac̈ha.

33Jesusaqui naa María kaañi cherz̈cu, niz̈aza naatan tjonñi judío z̈oñinaca kaañi zakaz̈ cherz̈cu, persun kuzquiz ancha sint'ichic̈ha, niz̈aza ancha llaquita cjissic̈ha. 34Jalla nekztan pewczic̈ha, tuz̈ cjican:

—¿Jakziquin tjatchinc̈huctaya?

Ninacaqui cjichic̈ha:

—Jiliri, niiz̈ cherz̈inz̈calla.

35Nekztanaqui Jesusaqui kaachic̈ha. 36Jalla nuz̈ cherz̈cu z̈oñinacaqui cjichic̈ha:

—Cherzna. Lázaro jila anchaz̈ k'aachichic̈ha.

37Yekjapa ninacazti cjichic̈ha:

—Tiiqui zur z̈oñz̈ c̈hjujqui c̈hjetinchic̈ha. ¿Anaj tiic Lázaro jila c̈hjetnasaya, ana ticzi cjisjapaya?

LAZARO JACATATSKATTA

38Jalla nekztanaqui Jesusaqui ancha kuzquiz sint'ican, sipulturquin macjatchic̈ha. Sipulturaqui pajk mazquiz pjetatac̈ha. Niz̈aza pajk maztan pjucz̈tatac̈ha, nii sipultur zana. 39Jesusaqui nekztan cjichic̈ha:

—Nii maz cjewz̈na.

Martiqui, nii ticzi jilz̈ cullaquiqui, cjichinc̈ha:

—Wejt Jiliri, pajkpic tjuñi tiiz̈ ticztaqui. Jalla niz̈tiquiztan tiiqui chjonanchiz̈lani.

40Nekztanaqui Jesusaqui naaquiz cjichic̈ha:

—Amqui wejtquiz criyaquiz̈ niiqui, Yooz azi tjeez̈tam cheraquic̈ha. ¿Anaj werj nuz̈ amquiz chiichinpanejo?

41Jalla nekztanaqui nii sipultura mazqui cjewz̈tatac̈ha. Nekztanaqui Jesusaqui arajpach kjutñi cherz̈cu, tuz̈ cjichic̈ha:

—Yooz Ejp, weriz̈ mayizta nonzñiz̈ cjen gracias amquin cjiwc̈ha. 42Weriz̈ mayiztaqui nonzñampanc̈ha amqui. Jalla nii zizuc̈ha. Tekz tsijtchi z̈oñinacz̈tajapa nuz̈ chiyuc̈ha, amc̈ha wejr cuchanz̈quichi, jalla nii criyajo.

43Jalla nuz̈ mayizizcu, Jesusaqui alto tawkz̈tan mantichic̈ha tuz̈ cjican:

—Lázaro, nekztan ulanz̈ca, ticchuc tjona.

44Nii ticziqui ulanz̈quichic̈ha, kjarami kjojchami jwerz̈intapacha, niz̈aza niiz̈ yujcmi tsjii pañz̈tan ch'okz̈inta. Nekztanaqui Jesusaqui nekz z̈ejlñi z̈oñinacz̈quiz mantichic̈ha:

—Nii jwerz̈ina. Nekztan ojklayaj cjee.

JESUSA CONZJAPA KAZZIC̈HA

45Jalla niz̈tiquiztan muzpa judío z̈oñinacaqui Jesusiz̈quin criichic̈ha. Ninacaqui Mariaquiz cumpantiz̈cu Jesusiz̈ paata milajru cherchic̈ha. 46Yekjap nekz z̈ejlñi z̈oñinacazti fariseo z̈oñinacz̈quin mazñi ojkchic̈ha. Nicju tjapa Jesusiz̈ paatanaca quint'iz̈quichic̈ha. 47Jalla nuz̈ nonz̈cu fariseo partir z̈oñinacami timplu jilirinacami tjapa jilirinaca ajcskatchic̈ha. Nekztan jilirinacz̈quiz pewczic̈ha, tuz̈ cjican:

—Nii z̈oñiqui anchaz̈ milajrunaca paac̈ha. ¿Uc̈humnacqui kjaz̈a cjeequi nii z̈oñz̈tan? 48Jalla nuz̈kaz̈ milajrunaca tira paañiz̈laj niiqui, tjapa z̈oñinacaqui niiz̈quincama criyac̈hani. Jalla nuz̈ cjenaqui roman jilirinacaqui zultatunaca cuchanz̈cac̈hani, uc̈hum timplu pajlzjapani, niz̈aza uc̈hum naciona akzjapani.

49Nii wataqui Caifás cjitaqui uchtatac̈ha timplu chawc jiliri. Jalla niiqui paljaychic̈ha, tuz̈ cjican:

—Anc̈hucqui ana zizñi z̈oñinacaz̈takaz, ¿kjaz̈tatajo? 50Uc̈hum wajtchiz z̈oñinacz̈tajapa nii Jesusac ticstanc̈ha, tjapa uc̈humnaca ticz cjenquiztanpacha. Jalla nuz̈ waquizic̈ha. Tjapa tii naciona akz̈inasaz̈ niiqui, jalla niiz̈ ana wali cjesac̈ha. Nuz̈ ana waquizic̈ha.

51Nii timplu chawc jiliriqui anac̈ha persun kuzquiztan chiichiqui. Timplu chawc jiliriz̈ cjen, Yoozza nuz̈ chiikatchi. Jalla nuz̈ chiican, Jesusiz̈ puntu mazinchic̈ha, Jesusaqui nii wajtchiz z̈oñinacz̈tajapa ticznaquic̈ha. 52Anazaz̈ nii wajtchiz z̈oñinacz̈tajapakaz ticznaquic̈ha. Tjapa z̈oñinacz̈tajapa ticznaquic̈ha. Yooz partiquiz kamñi z̈oñinacaqui tjapa kjutñi tii muntuquiz wichanzic̈ha. Jalla ninacaqui Jesusaqui tjapa nacionquiztan ricujaquic̈ha. Tsjii Yooz jamillajapa ricujaquic̈ha. 53Jalla nuz̈ palt'iz̈cu nii noojtanpacha judío jilirinacaqui Jesusa conzjapa kazzic̈ha.

54Jalla niz̈tiquiztan Jesusaqui chjojzacuñ ana kjanacama ojklaychic̈ha Judea cjita yokquiz. Jerusalén z̈cati yokquiztan ojkchic̈ha Efraín wajtquin. Efrain watjaqui ch'ekti yok z̈catitac̈ha. Jalla nicju niiz̈ tjaajintanacz̈tan kamchic̈ha.

55Judío z̈oñinacz̈ pascua pjijzta wajillatac̈ha. Jalla niz̈tiquiztan walja z̈oñinacaqui jochinacquiztanami zkolta watjanacquiztanami Jerusalén watja ojkchic̈ha ima pascua pjijzta tjonan. Ajunz cuzturumpi payi ojkchic̈ha. Ana nii cuzturumpi paaquiz̈ niiqui, ana pascua pjijzta paasac̈ha. 56Nii tjonchi z̈oñinacaqui Jesusa kjuratc̈ha. Timpluquin tsijtchi z̈ejlcan ninacpora Jesusiz̈ puntu pewcsassic̈ha, tuz̈ cjican:

—¿Am jaknuz̈um tantii? ¿Tii pjijztiquiz Jesusac tjonasaya?

57Niz̈aza fariseo partir z̈oñinacami timplu jilirinacami ordena tjaachic̈ha, jequit Jesusa cherac̈haja, jalla niiqui ninacz̈quiz maztanc̈ha, Jesusa preso tanta cjisjapa.

Ew Testamento: Chipay Tawkquiztan

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index