Search form

Juan 14

ARAJPACHA OJKZ PUNTU

1Wejt tjaajinta z̈oñinaca, Yooz Ejpz̈quin criyiñc̈hucc̈ha niz̈aza wejtquiz zakaz criya. Ana turwayzi kuzziz cjee. 2Wejt Ejpz̈ arajpach kjuyquin wacchi campu z̈ejlc̈ha, kamzjapa. Ana niz̈ta z̈ejltasaz̈ niiqui wejrqui anc̈hucaquiz maztasac̈ha. Jaziqui wejrqui okac̈ha anc̈hucaltajapa campu tjaczquizjapa. 3Jalla nuz̈ campu tjaczñi ojkz̈cu, wiltal quejpz̈cac̈ha anc̈huc chjichi, wejttan kamzjapa. Jakziquint wejr z̈elac̈haja, jalla nicju anc̈huc zakaz z̈elaquic̈ha, weriz̈ chjichtaz̈ cjen. 4Anc̈hucqui jakziquint wejr okac̈haja, niiqui zizza. Niz̈aza wejt ojkz jicz zizza.

5Nekztanaqui Tomasqui cjichic̈ha:

—Wejt Jiliri, jakziquinam am okac̈haja, anal zizuc̈ha wejrnacqui. ¿Kjaz̈t am ojkz jicz zizasaya?

6Jesusaqui niiz̈quiz tuz̈ kjaazic̈ha:

—Wejrtc̈ha jicz cuntitqui, arajpachquin irantizjapaqui. Niz̈aza wejrtc̈ha werarapankaztqui. Weriz̈ cjen werar Yooz kamaña zizasac̈ha. Niz̈aza wejrtc̈ha z̈eti tjaayiñtqui, Yooztan winaya kamzjapa. Weriz̈ cjenpankaz Yooz Ejpz̈quin iranti atasac̈ha. 7Anc̈hucqui wejr ultimu pajtasaz̈ niiqui, anc̈hucqui wejt Yooz Ejp zakaz pajtasac̈ha. Jaztanpacha weriz̈ cjen anc̈hucqui wejt Yooz Ejp pajc̈ha, niz̈aza weriz̈ cjen anc̈hucqui Yooz Ejp cherc̈ha.

8Nekztanaqui Felipiqui cjichic̈ha:

—Wejt Jiliri, Yooz Ejp cherkatalla, nuz̈quiz niimi bastakal cjeec̈ha.

9Jesusaqui tuz̈ kjaazic̈ha:

—Felipe, anc̈hucatan az̈kpacha z̈ejlchinzala. ¿Anapanim wejr pajjo? Jakziltat wejr cherc̈haja, niz̈aza Yooz Ejp cherc̈ha. ¿Kjaz̈t am nuz̈ cjeejo, “Yooz Ejp cherkata”, cjicanajo? 10Wejrmi Yooz Ejpmi tsjii kuzzizza. ¿Jalla nii anam crii amya? Weriz̈ anc̈hucaquiz chiitaqui anaz̈ persun kuzquiztan chiyuc̈ha, antiz Yooz Ejpz̈ cuntiquiztan chiyuc̈ha. Yooz Ejpqui wejt kuzquiz z̈ejlc̈ha. Jalla niz̈tiquiztan niiz̈ cjen obranacal paa-uc̈ha. 11Wejrmi Yooz Ejpmi tsjii kuzzizza. Jalla nii criyaquic̈ha, jaziqui. Weriz̈ chiitiquiztan ana criyasaz̈ niiqui, weriz̈ paata obranaca cherz̈cu mekaz criyalla. 12Werarapan anc̈hucaquiz chiyuc̈ha. Jakziltat wejtquiz criican tjapa kuzziz cjec̈haja, jalla niiqui weriz̈ paata obranaca irataz̈ zakaz paaquic̈ha, niz̈aza weriz̈ paata obranacquiztan juc'ant pajk obranaca paaquic̈ha, weriz̈ Yooz Ejpz̈quin ojktiquiztan. 13Wejtquiz tjapa kuzziz cjen, anc̈hucqui c̈hjul mayiztami Yooz Ejpz̈quiztan mayac̈haj niiqui, jalla nii mayiztiquiztan wejrkal c̈hjulumi tjaa-ac̈ha. Jalla nuz̈ tjaa-ac̈ha, weriz̈ cjen Yooz Ejp juc'ant honorchiz cjisjapa. Werjtc̈ha Yooz Majchqui. 14Anc̈hucqui wejtquiz tjapa kuzziz cjen c̈hjul mayiztami mayac̈haja, jalla nii mayiztiquiztan wejr tjaa-ac̈ha.

ESPIRITU SANTUZ̈ PUNTU

15‛Anc̈hucqui wejttan tjapa kuztan munazaquiz̈ niiqui, weriz̈ tjaata ortinanaca cazaquic̈ha. 16Wejrqui Yoozquiztan mayac̈ha, tsjii tjurt'iz̈iñi cuchanz̈quizjapa. Nii tjurt'iz̈iñiqui anc̈huca kuzquiz wiñayaz̈ kamaquic̈ha. Yooz Espíritu Santuc̈ha niiqui. 17Nii tjurt'iz̈iñiqui werara intintazkataquic̈ha. Ana criichi z̈oñinacz̈ kuzquiz anaz̈ luzasac̈ha. Ninacaqui nii tjurt'iz̈iñi ana cherasac̈ha, niz̈aza ana pajasac̈ha. Nii tjurt'iz̈iñiqui anc̈huca kuzquiz z̈ejlc̈ha. Jalla niz̈tiquiztan nii pajc̈ha anc̈hucqui. Niz̈aza wiñaya anc̈huca kuzquizpacha z̈elaquic̈ha. 18Wejrqui anc̈huc anal ecac̈ha maa ejp wajchallaz̈takaz. Anc̈hucaquin wilta tjonac̈ha. 19Tsjii upacamakaz, nekztan ana criichi z̈oñinacaqui ana iya wejr cheraquic̈ha. Anchuczti wejr wilta cheraquic̈ha. Niz̈aza jacatatz̈cu wiñayjapa z̈etac̈ha. Weriz̈ z̈ejtchiz̈ cjen, anc̈huc zakaz wiñaya z̈etaquic̈ha Yooztan kamcan. 20Jacatatz̈tanaqui anc̈hucqui zizaquicha, wejrqui wejt Yooz Ejpz̈tan tsjii kuzzizza. Niz̈aza anc̈hucqui wejttan tsjii kuzzizza. Niz̈aza wejrqui anc̈hucatan tsjii kuzzizza. 21Jakziltat weriz̈ mantita ortinanaca catokc̈haja, niz̈aza cumplic̈haja, jalla niiqui ultimuz̈ wejttanz̈ munazic̈ha. Niz̈aza jakziltat wejttan munazic̈haja, jalla niiz̈tan zakaz wejt Yooz Ejpqui munazic̈ha. Niz̈aza wejrzakal niiz̈tan munazuc̈ha. Niz̈aza wejrqui nii z̈oñz̈quiz kjanacama wejt puntu zizkatac̈ha.

22Nekztan Judas (anac̈ha Iscariotiqui) tuz̈ pewczic̈ha:

—Wejt Jiliri, ¿kjaz̈tiquiztan amqui wejtnacaquizkaz pajkataquiya, am puntuquiztan zuma zizjapaya? Niz̈aza ¿kjaz̈tiquiztan parti z̈oñinacz̈quin am persuna ana pajkataquiya? ¿Kjaz̈tiquiztan nuz̈ cjeejo?

23Jesusaqui tuz̈ kjaazic̈ha:

—Jakziltat wejttanpan munazic̈haja, jalla niiqui weriz̈ chiita taku cazza, niz̈aza wejt Yooz Ejpqui niiz̈tan munazic̈ha, niz̈aza wejrnacqui niiz̈quin tjonuc̈ha, niiz̈ kuzquiz kamzjapa. 24Jakziltat wejttan ana munazic̈haja, jalla niiqui weriz̈ chiita taku ana cazza. Weriz̈ chiita takuqui anac̈ha wejt persun kuzquiztan. Antiz wejr cuchanz̈quiñi Yooz Ejpz̈ kuzquiztanpanc̈ha weriz̈ chiita takuqui.

25‛Anc̈hucatan iya z̈ejlcan anc̈hucaquiz tii puntunaca chiyuc̈ha. 26Wejt wiruñ weriz̈ cjen Yooz Ejpqui tsjii tjurt'iz̈iñi cuchanz̈caquic̈ha. Yooz Espíritu Santuc̈ha nii tjurt'iz̈iñiqui. Jalla niiqui wejt cuntiquiztanz̈ cjequic̈ha. Niiqui anc̈hucaquiz tjapa Yooz puntunaca tjaajnaquic̈ha, niz̈aza tjapa weriz̈ chiita takunaca cjuñkataquic̈ha.

27‛Wejrqui anc̈huca kuznaca jeejzkatuc̈ha. Anc̈huca kuznaca jeejzkatz̈cuqui okac̈ha. Z̈oñinacaqui anapanz̈ z̈oñz̈ kuz niz̈ta jeejzkatasac̈ha. Anc̈huca kuznacaqui anac̈ha turwaysi cjee, niz̈aza anac̈ha eksna. 28Anc̈hucqui weriz̈ chiita nonzinc̈hucc̈ha: Okac̈ha, niz̈azal anc̈hucaquiz wiltal tjonac̈ha, jalla nii. Anc̈hucqui wejttan zuma munaztasaz̈ niiqui, chipchiz̈ cjitasac̈ha, nii weriz̈ chiitaz̈ cjen. Wejrqui wejt Yooz Ejpz̈quin okac̈ha. Wejt Yooz Ejpqui wejtquiztan juc'antic̈ha. 29Ima ojkcan anc̈hucaquiz anziqui mazinchinc̈ha, jalla nuz̈ wattan wejtquiz tjapa kuztan criyajo.

30‛Tii muntuquiz z̈ejlñi z̈oñinacaz̈ mantiñiqui tjoncha. Jalla nii anawal mantiñi diabluqui Judasquiz cuchanz̈quic̈ha, wejr tankatzjapa. Jalla niz̈tiquiztan tsjii upacamakaz anc̈hucatan parluc̈ha. Pero nii anawal mantiñiqui wejtquiztan anac̈ha juc'ant azzizqui. Jazic niiqui wejr anaz̈ mantasac̈ha. 31Wejrqui wejt Yooz Epiz̈ mantitacama okac̈ha. Jalla niz̈tiquiztan tii muntuquiz z̈ejlñi z̈oñinacaqui zizaquic̈ha, wejrqui Yooz Ejpz̈tan zuma munazic̈ha, jalla nii. Jaziqui z̈aaz̈na. Tekz̈tan ojkla.

Ew Testamento: Chipay Tawkquiztan

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index