Search form

Juan 9

ZUR Z̈OÑI C̈HJETINTA

1Jalla nekztanaqui Jesusaqui jiczquiz ojkchic̈ha. Nii jicz latuquiz tsjii zur z̈oñi z̈elatc̈ha. Majttiquiztanpacha zuratac̈ha. 2Jalla nii z̈oñi cherz̈cu Jesusiz̈ tjaajinta z̈oñinacaqui pewczic̈ha, tuz̈ cjican:

—Tjaajiñi Maestro, ¿kjaz̈tiquiztan zurapan majttata? ¿Niiz̈ maa ejpz̈ ujquiztan niz̈ta zura majtta cjesaya? Uz̈ ¿persunz̈ ujquiztan cjesaj?

3Jesusaqui ninacz̈quiz tuz̈ kjaazic̈ha:

—Anaz̈ niiz̈ persun ujquiztanami, niz̈aza anaz̈ niiz̈ maa ejpz̈ ujquiztanami zura majttatac̈ha. Antiz zura z̈ejlc̈ha, niiz̈ zurz̈quiz Yooz obra tjeez̈ta cjisjapa. 4Jaknuz̈t z̈oñinaca majiñ langz̈aja, jalla niz̈ta irata wejrnacqui tii muntuquiz z̈ejlcan langstanc̈ha. Wejt cuchanz̈quiñiz̈ tjaata obranaca langstanc̈ha. Zumz timpu wajillac̈ha. Zumchi cjenaqui anaz̈ jecmi langzuca. 5Tii muntuquiz z̈ejlcan wejrqui z̈oñinacz̈quiz Yooz zuma kamaña tjeeznuc̈ha, tsjii kjanaz̈takaz.

6Jalla nuz̈ chiiz̈cu, Jesusaqui yokquiz tjujtzic̈ha. Nekztan nii tjujtz̈ta llawsa yok pjilz̈tan tjarzic̈ha. Jalla nii aptiz̈cu nii zur z̈oñz̈ c̈hjujcquiz tjajlz̈inchic̈ha. 7Nekztanaqui nii zur z̈oñz̈quiz cjichic̈ha:

—Siloé cjita coch paata kjazquin oka. Jalla nicju c̈hjujqui awjz̈ca.

Siloé cjita tjuuqui “Cuchanz̈quita” cjic̈ha ninacz̈ tawkquiz. Jalla nekztanaqui nii zur z̈oñiqui ojkz̈cu c̈hjujqui awjzic̈ha. Nekztan cherñi cjissic̈ha. Cherñi quejpz̈quichic̈ha. 8Jalla nekztan niiz̈ z̈cati kamñi z̈oñinacami niz̈aza niiz̈quiz pajñi z̈oñinacami nii z̈ejtchi cherz̈cu, tuz̈ cjichic̈ha:

—¿Anaj tiiqui nii paaz tomtomangzñi z̈oñiya? Tuquiqui julzi z̈ejlñitala.

9Yekjapanacaqui cjetc̈ha:

—Niipansala.

Yekjapac cjetc̈ha:

—Anapanz̈ nii tiiqui. Niz̈taz̈takazla, pero.

Pero nii z̈ejtchi z̈oñipachac̈ha cjichiqui:

—Wejrpantc̈ha.

10Jalla nekztanaqui niiz̈quiz pewcunchic̈ha:

—¿Kjaz̈um am jazic cher, kjaz̈tatajo?

11Niiqui ninacz̈quiz kjaazic̈ha tuz̈ cjican:

—Nii Jesusa cjita z̈oñiqui llawsiz̈tan yok pjilz̈tan tjarzic̈ha. Jalla nuz̈ tjarz̈cu wejt c̈hjujcquiz tjajlz̈inchic̈ha, tuz̈ cjican: “Siloé cjita kjazquin oka. Jalla nicju ajunz̈ca”. Jalla nekztanaqui ojkchinc̈ha wejrqui. C̈hjujqui ajunz̈cu cherñi cjissinc̈ha.

12Jalla nekztanaqui nii z̈ejtchi z̈oñz̈quiz pewczizakazza tuz̈ cjican:

—¿Jakziquin nii z̈oñiya?

Niiqui tuz̈ kjaazic̈ha:

—Anal zizuc̈ha.

13Jalla nekztanaqui jakataz̈uqui nii zurquiztan c̈hjetinta z̈oñiqui fariseo partinacz̈quin chjichtatac̈ha. 14Jeejz tjuñquiz Jesusaqui nii milajru paachic̈ha. 15Fariseo z̈oñinacaqui nii zurquiztan c̈hjetinta z̈oñz̈quiz wilta pecunchic̈ha, tuz̈ cjican:

—¿Anziqui kjaz̈tam cherya?

Nii z̈oñiqui tuz̈ kjaazic̈ha:

—Llawsiz̈tan pjilz̈tan tjarz̈cu, wejt c̈hjujqui tjajlz̈inchic̈ha. Jalla nekztan wejt c̈hjujqui ajunz̈cu, cherñi cjissinc̈ha. Jaziqui cheruc̈ha.

16Tsjii fariseo z̈oñinacaqui nii Jesusiz̈japa quintra chiichic̈ha, tuz̈ cjican:

—Nii z̈oñiqui anaz̈ Yooz partiquiztan cjesac̈ha. Niiqui ana jeejz tjuñimi rispitchila.

Yekjapazti cjetc̈ha:

—¿Kjaz̈t ujchiz z̈oñiqui niz̈ta milajrunaca paasajo? Anaz̈ cjesac̈ha.

Jalla niz̈tiquiztan Jesusiz̈ puntuquiztan t'aka t'aka cjissic̈ha. 17Jalla nuz̈ t'aka t'aka cjiscu, wilta nii zurquiztan c̈hjetinta z̈oñz̈quiz pecunchic̈ha, tuz̈ cjican:

—¿Amqui kjaz̈um cjii, am c̈hjujqui c̈hjetiñi z̈oñz̈ puntu?

Nii z̈oñiqui tuz̈ kjaazic̈ha:

—Wejrqui cjiwc̈ha, jalla niic̈ha Yooz cuntiquiztan chiiñi profet z̈oñipanqui.

18Tuquiqui nii z̈oñiqui zuratac̈ha, jaziqui cherñi cjissic̈ha. Pero nii judío z̈oñinacaqui nii milajru ana criiz pecatc̈ha. Jalla nekztan nii z̈oñz̈ maa ejp kjawzic̈ha, pewczjapa. 19Jalla tuz̈ pewczic̈ha:

—¿Tiic am majchkaya? ¿Tiic zurapan majttatakaya? ¿Kjaz̈t tiizti cherñi cjesajo?

20Nii maa ejpqui kjaazic̈ha, tuz̈ cjican:

—Tiipanc̈ha wejtnaca majchqui. Niz̈aza zurapan majttatac̈ha. Jalla niikal chiyasac̈ha. 21Anziqui cherñi cjissiz̈lani, jalla nii puntuquiztanaqui anal zizuc̈ha. Niz̈aza jecc̈halaj tiiz̈ c̈hjujqui c̈hjetinchi anal zizuc̈ha. Tiika pewcnani. Pajk z̈oñic̈ha tiiqui. Tiipachaz̈ razunaqui tjaasac̈ha.

22Nii judío z̈oñinacaqui tsjii acuerduquiz parlassitac̈ha, jakziltat Jesusiz̈ puntuquiztan “Tiic̈ha Cristuqui” cjican chiyac̈haja, jalla niiqui ajcz kjuyquiztan chjatkattaz̈ cjistanc̈ha. Jalla nii acuerduquiz parlassitac̈ha. Jalla niz̈tiquiztan nii zur z̈oñz̈ maa ejpmi ekzic̈ha; ana kjanacama chiiz pecatc̈ha. 23Jalla niz̈tiquiztan ninacaqui kjaazic̈ha, tuz̈ cjican:

—Tiika pewcnani. Pajk z̈oñic̈ha tiiqui.

24Jalla nekztanaqui nii judío z̈oñinacaqui nii zurquiztan c̈hjetinta z̈oñi wilta kjawzic̈ha. Nekztan tuz̈ cjichic̈ha:

—Yooz honora wayta. Anac̈ha Jesusiz̈ honora waytizqui. Wejrnaca zizuc̈ha, nii c̈hjetinñi cjita z̈oñiqui walja uj paañipanc̈ha.

25Jalla nekztan nii zurquiztan c̈hjetinta z̈oñiqui tuz̈ kjaazic̈ha:

—Wejrqui anal zizuc̈ha, uj paañi ana uj paañi, nii. Pero wejrqui zuratac̈ha. Jaziqui cheruc̈ha. Jalla nuz̈upan zizuc̈ha.

26Wilta niiz̈quin pecunchic̈ha, tuz̈ cjican:

—¿Jaknuz̈t paachitajo? ¿Jaknuz̈t am c̈hjujqui c̈hjetintajo?

27Nii z̈oñiqui tuz̈ kjaazic̈ha:

—Anc̈hucaquiz chiichinsala. Weriz̈ chiita ana nonz pecc̈ha. ¿Kjaz̈tiquiztan wilta wilta wejr chiiyaj cjeejo? ¿Anc̈hucazakaz niiz̈tan chica ojklayñi cjis pecjo?

28Jalla nekztanaqui nii judío z̈oñinacaqui nii zurquiztan c̈hjetinta z̈oñz̈quiz ch'aanichic̈ha tuz̈ cjican:

—Amqui nii z̈oñz̈ jaru ojkc̈ha. Wejrnaczti Moisés jaru okuc̈ha. 29Yoozqui Moisesquiz chiichic̈ha. Jalla nii zizuc̈ha. Tii z̈oñz̈quiztanaqui anal zizuc̈ha, jakziquiztan tjonc̈haja, jalla niimi.

30Jalla nekztanaqui nii c̈hjetinta z̈oñiqui tuz̈ cjichic̈ha:

—Tiic̈ha ispantichuca. Anc̈hucqui jakziquiztan tjonc̈haja, nii ana zizza. Wejtquiz pero c̈hjujqui c̈hjetinz̈inchic̈ha. 31Uc̈humqui zizla. Yoozqui ujchiz z̈oñinacz̈ mayiztaqui anaz̈ nonznasac̈ha cjic̈ha. Yooz rispitñi z̈oñinacz̈quizimi niz̈aza Yooz kuzcama kamñi z̈oñinacz̈quizimi, jalla ninacz̈quiz nonznasac̈ha Yoozqui cjic̈ha. 32Anawira tsjii zur z̈oñz̈ c̈hjujqui c̈hjetinta quintu z̈ejlñitala, tuquitanpachami. 33Nii z̈oñiqui ana Yooz partiquiztanz̈laj niiqui, ana c̈hjul pajk obrami paac̈hani.

34Jalla nekztanaqui nii judíonacaqui tuz̈ cjichic̈ha:

—Amqui ujchizpan majttamtac̈ha. ¿Jaziqui wejtnacaquiz tjaajinzim pec, kjaz̈tatajo?

Jalla nekztan nii zurquiztan c̈hjetinta z̈oñi ajcz kjuyquiztan chjatkatchic̈ha.

ZURANZ̈ PUNTUQUIZTAN

35Jalla nuz̈ chjatkattiquiztan Jesusaqui zizzic̈ha. Jalla nekztan nii z̈oñz̈tan wilta zalz̈cu, tuz̈ cjichic̈ha:

—¿Tsewctan cuchanz̈quita Yooz Z̈oñz̈quizim criya?

36Nii c̈hjujqui c̈hjetinta z̈oñiqui tuz̈ kjaazic̈ha:

—Señor, maznalla, ¿ject niiqui? Wejrqui niiz̈quin criyasac̈ha.

37Jesusaqui niiz̈quin kjaazic̈ha, tuz̈ cjican:

—Anziqui werim cherc̈ha. Niic̈ha wejrtqui, amtan parliñtqui.

38Jalla nekztanaqui nii z̈oñiqui Jesusiz̈ yujcquiz rispitcan quillzic̈ha, tuz̈ cjican:

—Wejt Jiliri. Amquiz criyuc̈ha.

39Jesusaqui niiz̈quiz cjichic̈ha:

—Wejrqui tii muntuquiz tjonchic̈ha, z̈oñinaca pjalzjapa. Tsjii z̈oñinaca z̈ejlc̈ha ana zuma kamañchiz. Pero ninacz̈ ujquiztan kuz zint'ic̈ha, “ujchizpanc̈ha wejrqui” cjican. Wejrqui tjonchinc̈ha ninaca zuma kamañchiz cjiskatzjapa. Tsjii z̈oñinaca z̈ejlc̈ha. Jalla ninacaqui ana zuma kamañchizzakazza. Pero “Yooz puntu zuma zizuc̈ha” cjiñic̈ha. Jalla nuz̈ chiichiyanami ninacac̈ha zur z̈oñinacaz̈takaz. Jalla nii tjeezjapa, tii muntuquiz tjonchinc̈ha.

40Jesusaz̈ nuz̈ chiyan yekjap fariseo z̈oñinacaqui niiz̈ z̈cati z̈elatc̈ha. Ninacaqui nii chiita nonz̈cu, pewczic̈ha tuz̈ cjican:

—¿Wejrnacmi zur z̈oñinacaz̈takaz cjesajo? Anaz̈ cjesac̈ha.

41Jalla nekztanaqui Jesusaqui ninacz̈quiz tuz̈ cjichic̈ha:

—Anc̈hucqui persun kuzquiz zur z̈oñiz̈takaz naytasaz̈ niiqui, anc̈hucqui anaz̈ anc̈huca ujquiztan casticta cjitasac̈ha. Pero “Wejrnacqui Yooz puntu zuma zizuc̈ha” cjicanz̈ chiila. Jalla niz̈tiquiztan anc̈huca ujquiztan casticta cjequic̈ha.

Ew Testamento: Chipay Tawkquiztan

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index