Search form

Lucas 11

YOOZ EJPZ̈QUIN MAYIZIZ PUNTU

1Tsjii nooj tsjii yokquin Jesusaqui Yooz Ejpz̈quin mayizatc̈ha. Nuz̈ mayiziz z̈erz̈tanaqui niiz̈ tjaajintanacz̈quiztan tsjii tjaajinta z̈oñiqui pewczic̈ha tuz̈ cjican:

—Jaziqui wejt Jiliri, Yooz Ejpz̈quin mayiziz tjaajznalla. Jaknuz̈t Juanqui niiz̈ tjaajinta z̈oñinacz̈quiz Yooz Ejpz̈quin mayiziz tjaajinchiz̈laja, jalla nuz̈.

2Nekztanaqui Jesusaqui tjaajinchic̈ha, tuz̈ cjican:

—Yoozquin mayizizqui tuz̈uc̈ha:

“Uc̈hum arajpach Yooz Ejp, am tjuuqui zuma honorchiz cjilalla. Niz̈aza am mantiz timpu irantiz̈quilalla. Niz̈aza am munañpaj cjilalla tii yokquizimi tsewc arajpachquinami. 3Niz̈aza tonjtijapa niz̈aza zapurutijapa c̈hjeriz̈ tjaaz̈calla, azziz cjisjapa. 4Wejrnacqui pertunchinc̈ha wejtnacaquiz ana zuma paañi z̈oñinaca. Jalla niz̈tiquiz amqui wejtnaca ujnacaz̈ pertunalla. Niz̈aza c̈hjul anawalinacami wejtnacaquiz ana watkatalla. Antiz c̈hjul anawalinacquiztanami liwriyalla”.

5Nekztan Jesusaqui ninacz̈quiz cjichizakazza:

—Tsjii z̈oñiqui amiguchiztac̈ha. Nii amiguqui chica aramaz̈ kjuyquiz tjonchic̈ha, tuz̈ cjican: “Amigo, c̈hjep t'antaz̈ kajz̈nalla. 6Wejt kjuyquiz tsjii z̈oñi irantiz̈quichic̈ha jiczquiztan. Anaz̈ wejttac c̈hjulumi z̈ejlc̈ha niiz̈quiz tjaazjapa”. 7Nekztanaqui nii z̈oñiqui kjaazic̈ha kjuyltan, tuz̈ cjican: “Anaz̈ wejr chiiz̈ina. Kjuyami zuma chawjcz̈tacha. Niz̈aza wejt ocjalanacaqui ajpzquiz wejttan chicaz̈ tjajc̈ha. Anaz̈ z̈aazñi atasac̈ha. Nekztan anal c̈hjulumi tjaayi atasac̈ha”. 8Amiguz̈ cjenami ana tjaayi z̈aaz pecchic̈ha. Pero niz̈tami tjaayi z̈aazic̈ha, ana iya molistita cjeyajo. 9Jaziqui cjiwc̈ha, Yooz Ejpz̈quiztan maya, nekztan Yooz Ejpqui z̈-tjaaquic̈ha. Niz̈aza zuma kamaña kjurzna, nekztan wac̈haquic̈ha. Niz̈aza kjuy chawjczquiztan t'oc t'ocz̈caquic̈ha, nekztan cjetz̈taz̈ cjequic̈ha. 10Mayñi z̈oñinacami ninacz̈ mayta tjaataz̈ cjequic̈ha. Niz̈aza kjurñi z̈oñinacami nuz̈ kjurz̈cu wachaquic̈ha. Niz̈aza chawjczquiztan t'oc t'ocñi z̈oñinacz̈quizimi cjetz̈taz̈ cjequic̈ha. Jalla nuz̈uc̈ha Yooz Ejpz̈quin mayizizqui.

11¿Kjaz̈t tsjii ejpqui anc̈hucporquiz t'anta mayñiz̈ majchquiz “Tiz̈ t'antaqui” cjican tsjii maz chjalznasajo? Anapanz̈ nuz̈ cjesac̈ha. Niz̈aza, ¿kjaz̈t ejpqui ch'iz mayñi majchquiz “Tiz̈ ch'izqui” cjican zkorakaz chjalznasajo? Anaz̈ nuz̈upan chjalznasac̈ha. 12Niz̈aza ¿kjaz̈t ejpqui wallpi ziñi mayñi majchquiz “Tiz̈ wallpi ziñiqui” cjican yek'achunca chjalznasajo? Anaz̈ nuz̈upan chjalznasac̈ha. 13Jaziqui anc̈hucqui ana zum kuzziz cjenami zuma cusasapanikaz tjaasac̈ha persun maatinacz̈quiziqui. Ancha zuma kuzziz Yooz Ejpqui juc'ant zumanaca anc̈hucaquiz tjaasac̈ha. Jakziltat Espíritu Santo mayac̈haja, jalla niiz̈quiz arajpach Yooz Ejpqui Espíritu Santo cuchanz̈caquicha, nii mayñinacz̈ kuzquiz.

JESUSIZ̈ QUINTRA CHIICHIC̈HA

14Wiruñaqui zajraqui tsjii z̈oñi upa cjiskatchic̈ha. Nekztanaqui Jesusaz̈ nii zajra ulanzkattan, nii upa ana chiiñi z̈oñiqui chii kallantichic̈ha. Nekztan nuz̈ paatiquiztan nekz z̈ejlñi z̈oñinacaqui walja ispantichic̈ha. 15Yekjap z̈oñinacaqui Jesusiz̈ quintra chutchic̈ha, tuz̈ cjican:

—Tiiqui anawal z̈oñikalala. Zajranacz̈ Beelzebú jilirz̈ aztan yekja zajranaca chjatkatc̈ha.

16Yekjap quintra z̈oñinacaqui yanz pecatc̈ha, arajpach Yooz aztan milajru paañi, ana arajpach Yooz aztan paañi, jalla nii. Yanzjapa pewczic̈ha:

—Jaziqui arajpach milajru paala, —cjican.

17Pero Jesusaqui ninacz̈ kuz zizzic̈ha. Jalla niz̈tiquiztan paljaychic̈ha, tuz̈ cjican:

—Tsjii nacionchiz z̈oñinacaqui t'aka t'aka cjisnaquiz̈ niiqui, ninacaz̈ kichassiz̈ cjen, nii nacionaqui tjatantaz̈ cjequic̈ha. Niz̈aza tsjii famillchiz z̈oñinacaqui chaasaquiz̈ niiqui, ninacaz̈ kichassiz̈ cjen nii famillaqui tjatantaz̈ cjequic̈ha. 18Niz̈aza Satanás cjita zajraz̈ partimi t'aka t'aka cjesaz̈ niiqui, ultimu tjatantaz̈ cjesac̈ha. ¿Kjaz̈t nii zajranacz̈ azi tjurasajo? Anaz̈ azziz cjesac̈ha. Anapanz̈ tjurasac̈ha. Jaziqui anc̈hucqui tuz̈ cjic̈ha, wejrqui zajranacz̈ Beelzebú cjita jilirz̈ aztan yekja zajranaca chjatkatc̈ha, jalla nuz̈ cjic̈ha anc̈hucqui. 19Pero wejrqui anaz̈ nuz̈u jalla. Nonz̈na. Anc̈huca partinacami zajranaca chjatkatñizakazza. ¿Jecz̈ aztan ninacac chjatkatjo? ¿Beelzebú cjita zajriz̈ aztan chjatkatjo? Anaz̈ cjesac̈ha. Anc̈huca parti z̈oñinacaz̈ paatiquiztan intintiz waquizic̈ha, zajriz̈ aztan anapan zajranaca chjatkatasac̈ha, jalla nuz̈ intintiz waquizic̈ha. Jalla niz̈tiquiztan anc̈hucqui kjanapachac̈ha ana zuma razunchizqui. 20Jaziqui ultim werara Yooz aztanpankal wejrqui zajranaca chjatkatuc̈ha. Yooz aztan chjatkattiquiztan, kjanapacha tjeez̈a, Yooz mantiz kamañ timpu irantiz̈quic̈ha, jalla nii.

21‛Tsjiilla quint'asac̈ha. Tsjii walja armichiz z̈oñiqui persun kjuya walja tjurt'iñitac̈ha. Jalla niz̈tiquiztan kjuyquiz chjojtanaca segurotac̈ha. 22Nuz̈ armichiz̈ cjen cuntintu z̈elatc̈ha. Nekztanaqui tsjii tsjan tjup z̈oñiqui tjonchic̈ha. Armichiz z̈oñi atipz̈cu, tjapa niiz̈ armanaca kjañchic̈ha. Nekztan tjapa niiz̈ chjojta cusasanaca kjañchizakazza. Nekztan tjup z̈oñiqui niiz̈ mazinacz̈quiz kjañta cusasanaca tojunchic̈ha.

23‛Nonz̈na. Jakziltat ana wejt favora cjec̈haj niiqui, wejt quintrac̈ha. Niz̈aza jakziltat Yooztajapa z̈oñinaca ana juntjapi yanapc̈haj niiqui, wejt quintra Yoozquiztan z̈oñinacaz̈ wichanskatc̈ha.

ZAJRIZ̈ PUNTU

24Niz̈aza Jesusaqui cjichic̈ha:

—Tsjii zakal quint'asacha. Tsjii zajraqui z̈oñz̈quiztan ulanz̈cu kjoñ yokaran ojklaychic̈ha, jeejzjapa kjurcan. Ana jeejz watz̈cuqui, niiz̈ kuzquiz pinsichic̈ha, tuz̈ cjican: “Jaziqui wejr quepaka jakziquiztan ulanz̈quituc̈haja, jalla nicju”. 25Jalla nuz̈ quejpz̈cu niiz̈ ulanta z̈oñz̈quiz zalchic̈ha. Nii z̈oñz̈ kuzqui tsjii zuma pewz̈ta kjuyaz̈takaztakalc̈ha, niz̈aza zuma z̈cayi azquitz̈ta kjuyaz̈takaztakalc̈ha. 26Jalla nuz̈ zaltiquiztan nii zajraqui pakallak juc'ant anawali zajranaca zjijqui ojkchic̈ha. Ninaca zjijcz̈cu, tjapa nii zajranacaqui z̈oñz̈ kuzquiz luzzic̈ha. Jalla niz̈tiquiztan nii z̈oñiqui juc'ant anawaliz̈ cjissic̈ha tuquita kamzquiztan, tsjan ana zuma.

27Jesusaz̈ nuz̈ quint'an, tsjaa maatak z̈onqui nii z̈ejlñi z̈oñinacz̈quiztan altu jorz̈tan paljaychic̈ha, tuz̈ cjican:

—Honorchiz cjila am matiñ maaqui, am jwessinz̈ cjen.

28Nekztanaqui Jesusaqui cjichic̈ha:

—Juc'ant honorchiz cjila Yooz taku nonzñinaca. Niz̈aza Yooz tawk jaru kamñinaca.

Z̈OÑINACAQUI SIÑALA CHERZKAZ PECATC̈HA

29Tsjan tsjan z̈oñinacaqui Jesusiz̈ muytataz̈ ajcznatc̈ha. Nekztanaqui Jesusaqui paljayi kallantic̈hic̈ha, tuz̈ cjican:

—Jazta timpu z̈oñinacaqui ana zum kuzzizza. Milajru siñala paañipankaz pecc̈ha. Tuqui timpuqui Jonás cjita zoñiqui z̈elatc̈ha, Yooz taku paljayñi. Jalla niz̈ta paljayzqui tsjii siñalaz̈takazza, Yooziz̈ cuchanz̈quita cjican. Wejrzakal Yooz taku paljayuc̈ha. Anaz̈ iya c̈hjul siñalami z̈elasac̈ha tii z̈oñinacz̈taqui. 30Yooz Ejpqui Nínive cjita wajtchiz z̈oñinacz̈quiz Jonás cjita z̈oñi cuchanz̈quichic̈ha, casticu tjaaz tjuñi maznajo. Jalla niitac̈ha siñalaqui, nii timpuquiz kamñi z̈oñinacz̈taqui. Niz̈aza Yooz Ejpqui arajpachquiztan wejr cuchanz̈quichic̈ha. Jalla wejrtc̈ha siñalaqui, jazta timpuquiz kamñi z̈oñinacz̈taqui. Anaz̈ iya c̈hjul siñalami tjaataz̈ cjequic̈ha. 31Pjalz tjuñquiziqui, jazta timpuquiz kamñi z̈oñinacaqui pjaltaz̈ cjequic̈ha, zuma, ana zuma, jalla nii. Ana zuma z̈oñinacaqui castictaz̈ cjequic̈ha. Nonz̈na. Tuqui timpuqui tsjaa maatak jilir z̈elatc̈ha, wartuñtan watja mantiñ. Pjalz tjuñquiziqui naaqui jakatatz̈cu jazta timpuquiz kamñi z̈oñinacz̈ uj kjana tjeeznaquic̈ha, jazta z̈oñinaca casticta cjeyajo. Naaqui muzpa az̈kquiztanpacha tjonchinc̈ha Salomón cjita jilirz̈quiz zali, niiz̈ zuma razun taku nonz̈ñi. Pero tekzi wejrqui z̈eluc̈ha Salomonz̈quiztan tsjan chekan jiliriqui. Pero jazta timpuquiz kamñi z̈oñinacaqui wejt taku anaz̈ nonz pecc̈ha. Niz̈tiquiztan juc'ant ujchizza, niz̈aza juc'ant castictaz̈ cjequic̈ha. 32Niz̈aza pjalz tjuñquiziqui Nínive wajtchiz z̈oñinacaqui jacatatz̈cu jazta timpuquiz kamñi z̈oñinacz̈ uj kjana tjeeznaquic̈ha. Jonás cjita z̈oñiz̈ Yooz taku paljaytiquiztan, nii Nínive wajtchiz z̈oñinacaqui Yoozquin kuzziz cjissic̈ha. Pero tekzi wejrqui z̈eluc̈ha Jonasquiztan tsjan chekan jiliriqui. Niz̈aza wejrtc̈ha tsjan chekan Yooz taku parliñtqui. Pero jazta timpuquiz kamñi z̈oñinacazti anal Yoozquin kuzziz cjissicha, weriz̈ paljayta Yooz taku nonz̈cu. Niz̈tiquiztan juc'ant ujchizza. Niz̈aza juc'ant castictaz̈ cjequic̈ha.

KJANQUIZ KAMZ QUINTU

33Nekztanaqui Jesusaqui quint'ichic̈ha tuz̈ cjican:

—Anaz̈ jecmi tsjii lámpara tjeezcu, chjojzakquiz nonznasac̈ha, niz̈aza anaz̈ tsjii cajon kjuylami nonznasac̈ha. Nii lamparaqui tseecupanz̈ tsjijpsnasac̈ha, kjuyquiz luzñi z̈oñinacz̈quiz kjanajo. 34Z̈oñz̈ c̈hjujquiqui persun kuz lamparaz̈takazza. Z̈oñz̈ c̈hjujqui zumaz̈laj niiqui niz̈aza z̈oñz̈ kuzmi zumazakazza, zuma kjanquiztakaz kamc̈ha. Pero z̈oñz̈ chjujqui ana zumaz̈laj niiqui, kuzmi ana zumazakazza, zumchiquiztakaz kamc̈ha. 35Zuma kjanquizim kamc̈haj niiqui, persun kamaña zumaz̈ cwitazaquic̈ha, ana zumchi kamañchiz cjisjapa. 36Tsjii z̈oñiqui kjanquiztakaz zumapankaz kamc̈haj niiqui, niz̈aza ana c̈hjul ana waliquiz kamc̈haj niiqui, liwj niiz̈ kamtanaca zumaz̈ cjequic̈ha, jaknuz̈t tsjii lámpara wali kjanc̈haja, jalla nuz̈.

ANA ZUM KUZZIZ Z̈OÑINACZ̈ PUNTU

37Jesusaz̈ chiyan, tsjii fariseo z̈oñiqui Jesusa c̈hjeri luli kjawzic̈ha, niiz̈ kjuyquin. Pucultanaqui kjuya irantiz̈cu, kjuya luzzic̈ha. Nekztan mizquiz julzic̈ha. 38Jesusaqui kjara awjz custurumpi ana cumplichic̈ha ima lujlcan. Jalla nii cherz̈cu fariseo z̈oñiqui ispantichic̈ha. Jesusaqui persun kuzquiz naychic̈ha fariseo z̈oñiz̈ ispantita. 39Nekztanaqui Jesusaqui niiz̈quiz paljaychic̈ha, tuz̈ cjican:

—Tsjii z̈oñiqui tasanaca chuwanaca zawnctankaz awjza, niz̈aza chjujz̈a. Niz̈ta iratac̈ha anc̈hucqui fariseonaca. Anc̈hucqui zawnctankaz limpuc̈ha. Pero kjuyltanaqui anc̈huca kuzqui walja cjujchinacchizpanc̈ha. Anc̈huca kuzquiz tjangz zizza, niz̈aza c̈hjul anawali paazmi zizza. 40¡Zumzu z̈oñinaca! Yoozqui curpumi kuzmi paachic̈ha. ¿Jalla anc̈hucqui anaz̈ nii zizjo? 41Anc̈huca cusasanacquiztan z̈oñinacz̈quiz tjaaz waquizic̈ha. Anc̈hucqui tjapa z̈oñinacz̈tan okzñi kuzziz cjesaz̈ niiqui, anc̈huca kuzmi zumapanz̈ cjesac̈ha Yooz Ejpz̈ yujcquiziqui, ana kjara awjz cuzturumpi paaz̈cumi.

42¡Ayii pori fariseonaca! Anc̈hucqui Yoozquin diezmos tjaayiñc̈hucc̈ha, niz̈aza tjapa plantanacquiztanami diezmos tjaayiñc̈hucc̈ha. Jalla nuz̈ paacan walikazza. Pero nuz̈ tjaacanami anc̈hucqui ana lijituma zuma kamañquiz kamchinc̈hucc̈ha, niz̈aza ana Yoozquin kuzzizc̈hucc̈ha. Zuma kamzqui, niz̈aza Yoozquin kuzzizqui, jalla niic̈ha chekanaqui. Pero diezmos tjaazmi zakaz cumpliz waquizic̈ha.

43¡Ayii pori fariseonaca! Ajcz kjuyquiziqui tucquin julzkaz pecc̈ha, niz̈aza honorchizkaj cjiw cjic̈ha anc̈hucqui. Niz̈aza anc̈hucqui jakzi calliranami zuma rispitchizkaz̈ wejr tsaanja cjic̈ha anc̈hucqui.

44¡Ayii pori fariseonaca! Niz̈aza ¡ayii pori lii tjaajiñinaca! Ana lijitum kuzzizc̈hucc̈ha. Anc̈huca liiqui cjic̈ha jakziltat tsjii sipultur juntuñ ojkchaja jalla niiqui Yoozquin ana macjatasac̈ha. Jalla niz̈ta irata anc̈hucqui z̈oñinacz̈quiz ana Yoozquin macjatskatc̈ha. Pero z̈oñinacaqui anc̈hucaz̈ puntu cjiñc̈ha, “Yooz z̈oñinacac̈ha ninacaqui”. Anc̈hucqui ninaca incallc̈ha, ana zuma kuzziz cjen. Anc̈hucqui ana pajta sipulturaz̈takazza.

45Jalla nuz̈ chiitiquiztan tsjii lii tjaajiñiqui kjaazic̈ha, tuz̈ cjican:

—Tjaajiñi Maestro, jalla nuz̈ chiiz̈cu, wejtnacaquiz ana zumam chiic̈ha.

46Nekztanaqui Jesusaqui cjichic̈ha:

—¡Ayii pori lii tjaajiñinaca! Anc̈hucqui parti z̈oñinacz̈quin niiz̈ jaru niiz̈ jaru ch'ama cuzturumpinaca yapchinc̈hucc̈ha: kuzi cuntaz̈takaz jepzinc̈hucc̈ha. Ch'ama cuzturumpinaca yapchiz̈ cjenami, anc̈hucqui anaz̈ tsjii loc'anz̈tanami yanapz pecc̈ha, z̈oñinaca nii cuzturumpinaca cumplajo.

47‛¡Ayii! Anc̈hucqui ancha t'akjiric̈ha. Anc̈huca tuquita atchi ejpnacaqui Yooz taku paljayñi profetanaca conchic̈ha. Anc̈hucpacha nii paljayñinacz̈ sipulturanaca kjuyñicha, niwjctanaqui anc̈hucqui rispittaz̈okaz cjic̈ha. Pero anc̈hucqui anaz̈ ultimu rispitc̈ha. 48Tuquiqui anc̈huca ejpnacaqui nii Yooz taku paljayñinaca conchic̈ha. Nuz̈ conchi cjenami anc̈hucaquiztan walikazza. Anzimi anc̈hucqui sipulturanaca kjuyc̈ha, zuma z̈oñiz̈takazza. Pero ultimquiziqui anc̈hucqui ninacaz̈ paljayta Yooz taku anazakaz nonz pecc̈ha.

49‛Jalla niz̈tiquiztan Yooz Ejpqui anc̈huca puntuquiztan zuma razun taku chiichic̈ha, tuz̈ cjican: “Wejrqui wejt taku paljayñi profetanacami apostolonacami cuchanz̈cac̈ha. Nekztanaqui yekjapanaca nii Yooz taku paljayñinacz̈quiztan contaz̈ cjequic̈ha. Yekjapazti kijchtaz̈ cjequic̈ha”. 50Tii muntu kalltiz, niwctanpacha Yooziz̈ cuchanz̈quita z̈oñinaca conchic̈ha anc̈huca tuquita atchi ejpnacaqui. Anc̈hucqui niz̈ta ana wal kuzzizzakazza. Jaziqui Yoozqui jazta timpuquiz z̈ejlñi z̈oñinacz̈quiz zakaz casticaquic̈ha. 51Tsjii Zacarías cjita z̈oñiqui altarz̈tan timpluz̈tan, jalla nii taypiquiz contatac̈ha. Abel contiquiztanami Zacarías contiquiztanami niz̈aza tjappacha contanacquiztanami Yooz Ejpqui jazta timpuquiz z̈ejlñi z̈oñinacz̈quiz casticaquic̈ha.

52‛¡Ayii pori lii tjaajiñinaca! Liwriiñi Yooz taku liiz̈cu, zizcu, z̈oñinacz̈quiz ana nii tjaajinchinc̈hucc̈ha. Yooz taku tsjii llave irata tanzinc̈hucc̈ha. Nii llave tanz̈canpacha anc̈hucmi liwriiñi Yooz jiczquiz ana luzzinc̈hucc̈ha. Y niz̈aza nii llave tanz̈cu, ana cjetz̈inchinc̈hucc̈ha, liwriiñi Yooz jiczquiz z̈oñinaca luzajo. 53—Jalla nuz̈ chiiz̈inz̈cu Jesusaqui ojkchic̈ha.

Nii lii tjaajiñinacz̈tan nii fariseonacz̈tan, jalla ninacaqui muzpa z̈awjchi cjissic̈ha Jesusiz̈ quintra. Niz̈aza ninacaqui Jesusiz̈quiz wiltan wiltan pewczic̈ha, 54Jesusiz̈ quintra tsjii ujchiz jwezjapa. Jesusiz̈ kjaaztiquiztan uj tjojtunz pecatc̈ha.

Ew Testamento: Chipay Tawkquiztan

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index