Search form

Lucas 12

FARISEO Z̈OÑINACA

1Jesusaz̈ nuz̈ tjaajnan, zmali wacchi z̈oñinacaqui tjonchic̈ha, waranka waranka. Niz̈aza zmali porapat tewksascan tewksascan tjonchic̈ha. Primeraqui Jesusaqui niiz̈ tjaajinta z̈oñinacz̈quiz paljaychic̈ha, tuz̈ cjican:

—Fariseo z̈oñinacaqui anaz̈ ultimu Yoozquin kuzzizza. Anaz̈ lijitum Yooz z̈oñinacac̈ha, aunquimi lijitum z̈oñiz̈takaz cjicjiñi cjenami. Ninacz̈quiztan zumpachaz̈ cwit'azaquic̈ha, ana ninaca irata cjisjapa. 2Tsjii noojiqui tjapa chjojzakuñ paatami tjeez̈taz̈ cjequic̈ha. Niz̈aza tjapa chjojzakuñ pinsitami ziztaz̈ cjequic̈ha. Tsjii noojiqui z̈oñz̈ ultim kuz tjeez̈taz̈ cjequic̈ha. 3Niz̈aza jamazit chiitanacami kjana ziztaz̈ cjequic̈ha. Chjojzakuñ chiitanacami tjapa z̈oñinacaqui zizaquic̈ha.

¿JECZ̈QUIN EKS WAQUIZIYA?

4‛Jaziqui anc̈hucqui, wejt mazinaca, tuz̈ wejr chiiz̈inuc̈ha. Anac̈ha eksqui tii curpu alaja conñiz̈quiziqui. Curpu conz̈cu anaz̈ iya c̈hjulumi payi atasac̈ha. 5¿Jecz̈quin antiz anc̈hucqui eks waquiziya? Yooz Ejpz̈quin eks waquizic̈ha. Yooz Ejpqui z̈oñz̈ curpu z̈eti tucuzinskatz̈cu z̈oñz̈ animumi infiernuquin tjojtzjapa azzizza. Jalla niiz̈quizza chekanaqui eksqui.

6‛Tsjii pjijska wez̈laqui pizc paazkaz cwistic̈ha. Anac̈ha juc'ant valorchiz cjen, Yooz Ejpqui zapa wez̈lallami cjuñc̈ha. 7Pero zapa z̈oñz̈quiz juc'anti cjuñc̈ha. Niz̈aza anc̈huca ach charami kanz̈intac̈ha, zintallquiztan zintalla. Anaz̈ anc̈hucqui tsuca. Nii wez̈lanacz̈quiztan anc̈hucc̈ha juc'ant valorchizqui. Yooz Ejpqui anc̈huc juc'ant cwitaquic̈ha wez̈lanacz̈quiztan.

JESUCRISTUZ̈ FAVORA CJEE

8‛Anc̈hucaquiz cjiwc̈ha: Jakziltat parti z̈oñz̈ yujcquiz wejt favora cjec̈haj niiqui, niz̈aza wejrqui Yooz anjilanacz̈ yujcquiz nii z̈oñz̈ favorazakal chiyac̈ha. 9Jakziltat parti z̈oñz̈ yujcquiz wejr ana pajñi nicac̈haj niiqui, niz̈aza wejrqui Yooz anjilanacz̈ yujcquiz nii z̈oñz̈ quintra ana pajñi zakal cjeec̈ha.

10‛Jakzilta z̈oñit Yooz Epiz̈ cuchanz̈quita Z̈oñz̈ quintra chiyac̈haj niiqui, pertuntaz̈ cjesac̈ha. Pero jakzilta z̈oñit Yooz Espíritu Santuz̈ quintra chiyac̈haj niiqui, anapanz̈ wira pertuntaz̈ cjequic̈ha.

11‛Wiruñaqui anc̈hucqui juezanacz̈ yujcquin niz̈aza jilirinacz̈ yujcquin chjichtaz̈ cjequic̈ha, ajcz kjuyquiz. Jalla nuz̈ chjichtiquiztan ana kuz turwaysi cjequic̈ha, jaknuz̈t chiyac̈haja, niz̈aza jaknuz̈t tjurt'azalaja, jalla nii. 12Anc̈huca chiiz ora Yooz Espíritu Santuqui anc̈huca kuzquiz chiizjapa tjaajznaquic̈ha, jaknuz̈t chiizalaj, jalla nii.

CWITAZA, ZMAZÑI KUZZIZ ANA CJISJAPA

13Tsjii z̈oñiqui Jesusiz̈quiz paljaychic̈ha, tuz̈ cjican:

—Wejt Tjaajiñi Maestro, wejt jilz̈quiz chiinalla, wejt parti irinsa tjaa-ajo.

14Nekztanaqui Jesusaqui niiz̈quiz cjichic̈ha:

—Jila, ¿kjaz̈tiquiztan amqui wejr jiliriz̈takaz cherz̈jo? Anapanz̈ wejr juez partirtqui, anc̈huca quija azquitzjapaqui.

15Niz̈aza Jesusaqui ninacz̈quiz cjichic̈ha:

—Persun kuzquiz naazna, niz̈aza cwitaza ana zmazñi kuzziz cjisjapa. Z̈oñz̈ wira kamañaqui anaz̈ niiz̈ wacchi cusasanacquiztan yatisinsa.

16Jalla nekztanaqui Jesusaqui tii quintu quint'ichic̈ha, tuz̈ cjican:

—Tsjii ricach z̈oñi z̈elatc̈ha. Nii z̈oñz̈ yokquiziqui zkalanacaqui ancha cusa pookchic̈ha. 17Jalla nuz̈ pooktiquiztan nii ricach z̈oñiqui kuzquiz pinsichic̈ha, tuz̈ cjican: “¿Kjaz̈t wejr cjequejo? Wejt yaaz kjuyanacaqui tii ajzta zkal c̈hjeri anaz̈ wacasac̈ha”. 18Jalla nekztanaqui pinsichic̈ha, tuz̈ cjican: “Aaaa. Tuz̈ jazic cjeeka. Wejt zkala yaaz kjuyanaca pajlznaka. Nekztanaqui tsjan pajk kjuyanaca kjuysnaka. Jalla nekz tjappach zkal c̈hjeri yaaznaka, niz̈aza tjapa wejt cusasanaca”. 19Jalla nekztanaqui nii ricach z̈oñiqui niiz̈ persun kuzquiz cjichic̈ha: “Aaaa. Wejrqui zmali cusasanaca yaazinc̈ha, niz̈aza zmali c̈hjerinaca yaazinc̈ha, az̈k wata tjurñipacha. Jeejznaka, niz̈aza cusa lujlsnaka, licsnaka. Niz̈aza cuntintul cjeeka”. 20Pero Yoozqui nii z̈oñz̈quiz cjichic̈ha, “Zumzu z̈oñimc̈ha amqui. Tiz̈wanpacha amqui ticznaquic̈ha. Am zkal c̈hjerimi am cusasanacami nii yaaztanacami inamayaz̈ cjequic̈ha, ¿c̈hjuljapat cjeequi neejo? ¿Jecz̈tapan cjeequi neejo?” 21Jaknuz̈t nii ricach z̈oñz̈quiz watchiz̈laja, jalla niz̈ta irataz̈ wataquic̈ha persunjapapankaz cusasa juntjapñi z̈oñinacz̈quiziqui. Niz̈ta z̈oñinacaqui Yooz yujcquiziqui poripanz̈ cjisnaquic̈ha.

YOOZ EJPQUI NIIZ̈QUIN KUZZIZ Z̈OÑINACA CWITIC̈HA

22Jalla nekztanaqui Jesusaqui niiz̈ tjaajinta z̈oñinacz̈quiz cjichic̈ha:

—Anc̈hucaquiz tuz̈ cjiwc̈ha. Z̈oñiqui z̈ejtzjapaqui lujlz c̈hjeri pecc̈ha. Jalla nuz̈ cjenami, anc̈hucqui anac̈ha c̈hjerinacz̈quiz kuzqui llaquizizkatzqui. Niz̈aza z̈oñiqui curpu wali cjisjapa zquiti pecc̈ha. Jalla nuz̈ cjenami anc̈hucqui anac̈ha zquitinacz̈quiz kuzqui llaquizizkatzqui. 23Z̈oñz̈ z̈etiqui c̈hjerquiztan juc'anti importic̈ha. Niz̈aza persun curpumi zquitquiztan ju'canti importic̈ha. 24Wez̈lanacz̈quiz cherzna. Anaz̈ zkalami c̈hjacc̈ha. Niz̈aza anaz̈ ajza. Niz̈aza ana c̈hjeri yaaz quetallchizza. Niz̈aza ana c̈hjeri yaaz kjuychizza. Jalla nuz̈ cjenami nii wez̈lanacz̈taqui lujlz c̈hjerinacami panz̈ z̈ejlc̈ha. Yooz Ejpkaz c̈hjeri tjaac̈ha. Pero anc̈hucqui Yooz yujcquiziqui wez̈lanacz̈quiztan juc'antiz̈ importic̈ha. Jaziqui anc̈hucaquiz zakaz Yoozqui lujlz c̈hjeri tjaaquic̈ha, z̈ejtzjapaqui. 25Anaz̈ jec kolta z̈oñimi persunpacha tsjan lajcha paki atasac̈ha, llaquiziñi kuzziz cjenami ancha lajcha pecñi kuzziz cjenami. 26Jalla niz̈ta ana atchucaz̈laj niiqui, ¿kjaz̈tiquiztan lujlz c̈hjerinacz̈quizimi zquitinacz̈quizimi anc̈huca kuzqui llaquizizkatjo?

27‛Plantanacz̈ pjajkallaz̈ cherzna. Anaz̈ langza. Anaz̈ kawanc̈ha. Yoozqui nii pjajkallanacaz̈ pajkkatc̈ha. Zmali finu zquiti cujtz̈cumi anaz̈ jecmi pjajkallquiztanami juc'ant c'achalla cjesac̈ha. Niz̈aza finu zquiti cujtz̈cumi nii ancha ricachu Salomón jiliriqui anac̈ha pjajkallquiztan juc'ant c'achaqui. 28Plantanacaqui tsjii upacamakaz c'achallac̈ha. Nekztanaqui jakataz̈u kattaz̈u tsjii jurnuquiz tjutjunzjapa ujz̈tac̈ha. Jalla nuz̈ cjenami Yooz Ejpkaz nii plantanacami niz̈ta cwitic̈ha. Anc̈hucc̈ha Yoozquin ana tjapa kuzziz z̈oñinaca. Anc̈huczti Yooz yujcquiziqui c̈hjul plantaquiztanami juc'antiz̈ importic̈ha. Jalla niz̈tiquiztan Yoozqui anc̈huc juc'anti cwitic̈ha; zquitchiz panz̈ cjequic̈ha. 29Jalla niz̈tiquiztan anc̈hucqui ana ancha llaquiziñi kuzziz ojklaya, c̈hjul c̈hjeri kjurzquiztanami. 30Tii muntuquiz ana Yoozquin criichi z̈oñinacaqui ancha llaquiziñi kuzziz ojklayc̈ha niz̈ta cusasanaca kjurcan. Anc̈hucqui anac̈ha niz̈ta llaquiziñi kuzziz ojklayzqui. Werar Yooz Ejpchizc̈hucc̈ha. Yooz Ejpqui zizza, c̈hjulut anc̈huc pecc̈haj, jalla nii. Anc̈hucqui c̈hjeri, zquiti, cusasanaca pecc̈ha, zejtzjapa, jalla nii zizza Yooz Ejpqui. 31Niz̈tiquiztan anc̈hucqui Yooz Ejpz̈quinpankaz walja kuzziz cjee. Niz̈aza niiz̈ mantita zuma kamañquiz kuzziz cjee. Nekztanaqui Yooz Ejpqui anc̈hucaquiz c̈hjulumi cawalikaz tjaaquic̈ha.

ARAJPACHQUIN CUSASANACCHIZ Z̈OÑINACA

32‛Niz̈aza Yooz Ejpqui anc̈huca uchaquic̈ha mantiñi puestuquiz. Jalla nuz̈uc̈ha Yooz munañpaqui. Tii muntuquiz z̈ejlcan anaz̈ eksna, anc̈hucqui wejt uuzanacc̈hucc̈ha, aunqui kolucullami. 33Anc̈huca cusasa z̈ejlñinaca tuysna. Nekztan t'akjiri kamñi z̈oñinacz̈quiz tojna. Tii muntuquiz z̈ejlcan jaknuz̈t anc̈hucaqui zuma z̈ak quels tjaczaja, jalla niz̈ta irata zuma munaziñi kuz tjacz waquizic̈ha wiñaya zuma kamzjapa. Arajpachquin zuma cuntintu kamzjapa, anc̈huca kuz tjaczna, zuma azquicha. Tii muntuquiziqui tjañ z̈oñiqui anc̈huca cusasanaca kjañasac̈ha. Arajpachquin tjañ z̈oñinaca ana luzasac̈ha. Niz̈aza tekziqui tjujtami cjurimi anc̈huca zquitinaca lulasac̈ha. Arajpachquin tjujtami cjurimi ana z̈elasac̈ha. 34Jakziltat tii muntuquiz walja cusasanachizlaja, tii muntuquiz kamañ wirquiz kuz tjaac̈ha. Pero jakziltat arajpachquin kamañ wirquiz kuz tjaac̈haja jalla niiqui arajpachquin walja cusasanacchiz cjequic̈ha.

KUZ TJACZI CJEE

35Niz̈aza Jesusaqui tii quintu quint'ichic̈ha, tuz̈ cjican:

—Arajpachquin ojkzjapa anc̈hucqui kuz zuma tjaczi tjewz̈na, tsjii tjeez̈ta lamaparaz̈takaz. 36Tiz̈taz̈takaz cjee. Tsjii patrunaqui zalsñi pjijstiquin ojkchic̈ha. Piyunanacaqui patrunz̈ cuttiz̈quiz tjewz̈a, niiz̈ irantiz̈quitan kjuy zan chawjcz cjetz̈inzjapa. Jalla niz̈ta irata anc̈hucqui Yooz tjonz tjuñi zuma tjewz̈na. 37Weraral cjiwc̈ha. Patrunaz̈ tjonz oraqui jakzilta piyunanacat tjaji wajtsi tjewznac̈haja, jalla ninacaqui cuntintuz̈ cjee. Jalla nii piyunanacaqui patrunz̈ misquiz julskattaz̈ cjequic̈ha. Nekztanaqui nii patrunapachaz̈ c̈hjeri tjaaquic̈ha, niz̈aza ninacz̈quiz atintaquic̈ha. Jalla niz̈ta irata Yoozqui paaquic̈ha niiz̈ tjonz tjewzñinacz̈quiz. 38Chica aramami, kjantatimi, c̈hjulorakat nii patrunaqui irantiz̈quic̈hani. Nii oraqui jakzilta piyunanacat tjaji wajtsi tjewz tjewznac̈haja, cuntintuz̈ cjequic̈ha. 39Tsjiilla zakaz cjiwc̈ha, anc̈hucaz̈ zizjapa. Tsjii kjuychiz z̈oñiqui c̈hjulorat tjañi tjonac̈haja, jalla nii ora zizaquiz̈ niiqui, tjaji wajtsipan tjewznaquic̈ha, nii tjañi ana luzkatzjapa, niz̈aza ana tjangskatzjapa. Tjañi tjonz ora zizcu, anapan niiz̈ kjuya nuz̈kaz ecasac̈ha. 40Anc̈hucmi niz̈aza Yooz tjonz tjuñi walja listu tjacziz̈ tjewz̈na. Tiripintit tsjii ana pinsita oraqui wejrqui quejpz̈cac̈ha. Wejrtc̈ha tsewctan cuchanz̈quita Yooz Z̈oñtqui.

PIZC PUNTA PIYUNANACA

41Jalla nekztanaqui Pedruqui Jesusiz̈quiz pewczic̈ha, tuz̈ cjican:

—Wejt Jiliri, ¿tii quintu quint'ichamc̈ha wejtnacaltajapakazkaya? uz̈ ¿tjapa z̈oñinacz̈tajapa, jaa?

42Jesús Jiliriqui kjaazic̈ha, tuz̈ cjican:

—Tsjii kjuy cwitiñi z̈oñi z̈elatc̈ha zuma cumpliñi, niz̈aza zuma intintiñi. Nii kjuychiz tuyñuqui zuma z̈oñz̈ kjarquiz niiz̈ kjuya ecchic̈ha, tjapa nii kjuyquiz z̈ejlñinacz̈tan. C̈hjeri tjaaz ora c̈hjeri tjaajo, jalla nuz̈ zakaz ecchic̈ha nii z̈oñz kjarquiz. ¿Ject nii zuma cumpliñi z̈oñejo? 43Jalla tiic̈ha nii z̈oñiqui. Kjuy tuyñu quejpsquizcama jakzilta z̈oñit niiz̈ kjuya zuma cwitican z̈ejlc̈haja, jalla niic̈ha zuma cumpliñi z̈oñiqui. Niz̈aza cuntintuz̈ cjequic̈ha nii zuma cwitiñi z̈oñiqui. 44Wejrqui weraral cjiwc̈ha. Kjuya tuyñuqui cumpliñi z̈oñz̈ kjarquiz tjapa kjuy cusasanaca ecasac̈ha. 45Tsjemata cwitiñi z̈oñi zakaz z̈elatc̈ha. Nii z̈oñiqui kuzquiz pinsichic̈ha, “Kjuychiz tuyñuqui anaz̈ uri tjonasaz̈, jaz”, cjican pinsichic̈ha. Jalla nekztanaqui nii kjuychiz luctaka cjiñi maataka cjiñi piyunanaca wjajtñitac̈ha. Niz̈aza nii z̈oñiqui persun lujlsquin licsquin kuz tjaachic̈ha. 46Tiripintit tsjii ana pinsita nooj kjuychiz tuyñuqui quejpz̈quichic̈ha. Tsjii ana zizta ora quejpz̈quichic̈ha. Jalla niz̈tiquiztan kjuychiz tuyñuqui nii ana zuma cwitiñi z̈oñz̈quiz juc'anti anawaliz̈ casticu tjaaquicha. Nii ana zuma z̈oñiqui jaknuz̈t ujchiz z̈oñinacaz̈ castictaz̈ cjec̈haja, jalla niz̈tapacha castictaz̈ cjequic̈ha.

47Tsjii piyunaqui zumpacha niiz̈ patrunaz̈ pecta langz zizzic̈ha. Niiz̈ patrunz̈ langz zizcanpacha, ana langzic̈ha. Jalla nuz̈ zizcanpacha, ana langztiquiztanaqui juc'anti castictaz̈ wjajtztaz̈ cjequic̈ha. 48Niz̈aza jakzilta piyunat ana niiz̈ patrunaz̈ pecta langz zizzaja, jalla niz̈ta cjenpacha ana cumplic̈haja, jalla niiqui upa casticta cjequic̈ha. Jakzilta z̈oñz̈quiz wacchi cusasanaca cwitajo tjaatc̈haja jalla nii z̈oñiqui tjapa nii cusasanacquiztan quint'istanc̈ha. Jakzilta z̈oñz̈quiz wacchi cusasanaca cwitajo cumpjiita cjec̈haja, jalla nii z̈oñiqui cusasanacchiz tuyñuz̈quiz quint'istanc̈ha tjapa cumpjiita cusasanacquiztan.

IYA TJAAJINTA

49Tsjiilla zakaz quint'ichic̈ha Jesusaqui, tuz̈ cjican:

—Tekz werjqui tsjii uj peksñiz̈takaz tjonchinc̈ha. Nii uj peks oraqui wajiz̈ cjila. 50Wejrqui tsjii wali pajk prueba watac̈ha bautismuz̈takaz. Niz̈aza nii watscama, ancha llaquital cjeec̈ha. 51Weriz̈ tjontiquiztan z̈oñinacaqui anazumquin cjequic̈ha; t'aka t'akaz̈ cjequicha, wejtquiz criichinaca, ana wejtquiz criichinaca, jalla nuz̈. 52Tii timpuquiztan nawjkchuc tsjii famillanacami t'aka t'akaz̈ cjequic̈ha. Tsjii famillquiz pjijskaltan cjec̈hani, c̈hjepultanac quintraz̈ cjequic̈ha pucultan z̈oñz̈japaqui. 53Niz̈aza ejpz̈tan persun majchtan quintraz̈ cjequic̈ha. Niz̈aza majchz̈tan persun ejpz̈tan quintraz̈ cjequic̈ha. Niz̈aza maatan persun tjunmat matatan quintraz̈ cjequic̈ha. Niz̈aza naa tjunmat matatan persun maatan quintraz̈ cjequic̈ha. Niz̈aza kjan maatan wazatan quintraz̈ cjequic̈ha. Niz̈aza wazatan kjanatan quintraz̈ cjequic̈ha. Jalla nuz̈ cjisnaquic̈ha, wejtquiz criichinacz̈tan ana wejtquiz criichinacz̈tan.

KUZ CAMPIYA, ANA CASTICTA CJEYAJO

54Jalla nekztanaqui Jesusaqui z̈oñinacz̈quiz cjichic̈ha:

—Anc̈hucqui cjiñc̈hucc̈ha, wacchi tsjirinaca tajatan ulanz̈caquiz̈ niiqui, “chijnac̈hani”, nuz̈ cjiñc̈hucc̈ha. Nekztan jalla nuz̈ chijñiz̈ watc̈ha. 55Niz̈aza wartan quera querz̈caquiz̈ niiqui, “kjutñit cjec̈hani”, nuz̈ cjinc̈hucc̈ha. Nekztan jalla nuz̈ kjutñiz̈ watc̈ha. 56¡Hipócrita cheechi z̈oñi! Anc̈hucqui ¡ana lijitum kuzziz z̈oñinaca! Tjamz̈ puntu tsjirz̈ puntu walja zizñi chiiñc̈hucc̈ha. ¿Kjaz̈tiquiztan Yooz siñalanaca ana tantiyasajo? Kuz campiya, ima casticz ora irantan.

57‛Niz̈aza ¿kjaz̈tiquiztan kamz puntu ana tantiyasajo, jaac̈ha zuma kamc̈haja, jaac̈ha ana zuma kamc̈haja, jalla nii? 58Jakziltat am quijz̈cu jilirz̈quin chjichac̈haja, jalla niiz̈quiztan pertunam mayizaquic̈ha ana enenz̈cu, ima jilirz̈quin irantican. Am quija ana pertunazta cjenaqui, nii jiliriqui policiiquiz am intirjasac̈ha. Nekztanaqui nii policiaqui am carsilquiz chawcwasac̈ha. 59Nekztanaqui wejrqui cjiwc̈ha, carsilquiztanaqui anapanim ulnasac̈ha, liwj tjappacha paczcama. Anziqui kuz campiya; Yoozquiztan pertuna maya, ana casticta cjeyajo.

Ew Testamento: Chipay Tawkquiztan

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index