Search form

Lucas 19

JESUSIZ̈TAN ZAQUEOZ̈TAN

1Jalla nekztanaqui Jerusalén wajt kjutñi ojkcan Jesusaqui Jericó cjita watja luzzic̈ha; nekztan nii wajt taypiquiz watchic̈ha.

2Nicju tsjii ricach z̈oñi z̈elatc̈ha Zaqueo cjita. Nii z̈oñiqui impuesto cobriñiz̈ jiliritac̈ha, ancha ricachutac̈ha. 3Niz̈aza nii z̈oñiqui Jesusa pajz pecatc̈ha. Kolta z̈oñitac̈ha. Jalla niz̈tiquiztan wacchi z̈oñinacz̈ taypiquiz cjen, Jesusiz̈quin anatac̈ha cherchuca. 4Nekztan Zaqueoqui tucquin z̈ajtz̈cu tsjii sicómoro cjita munti yawchic̈ha, Jesusa cherzjapa. Nii munti, jicz latuquiz z̈elatc̈ha, Jesusiz̈ watz z̈catipan. 5Nii munti nuz̈ watcan, Jesusaqui tsewcchuc cherzic̈ha. Nuz̈ cherz̈cu cjichic̈ha:

—Zaqueo, apura chjijwz̈ca. Tonj tjuñi am kjuyquiz kamstanc̈ha.

6Jalla nuz̈ chiitiquiztan Zaqueoqui apura chjijwz̈quichic̈ha. Ancha cuntintu Jesusa risiwchic̈ha. 7Jalla nii cherz̈cu, tjappacha nii z̈oñinacaqui Jesusiz̈ quintra chuchchic̈ha, tuz̈ cjican:

—Jesusaqui nii ujchiz z̈oñz̈ kjuya kami ojkc̈ha.

8Jalla nekztanaqui Zaqueoqui tsijtscu, Jesusa Jilirz̈quiz cjichic̈ha:

—Wejt Jiliri, tii zizza. Porinacz̈quiz tjaa-ac̈ha chicata wejt cusasa z̈ejlñinaca. Niz̈aza jakzilta z̈oñz̈quiztan wejr incalltuc̈haja, jalla nii z̈oñz̈quiz wejr tjepnac̈ha pajkpic wiltiquiztan juc'anti.

9Nekztanaqui Jesusaqui cjichic̈ha:

—Tonj tjuñi tii kjuychiz z̈oñinacaqui liwriitac̈ha, Yooz kamañquiz luzjapa. Tii z̈oñiqui Abraham cjita majchmaatiquiztanpacha tjonñic̈ha. 10Wejrqui tsewctan cuchanz̈quita Yooz Z̈oñtc̈ha. Wejrqui tii muntuquiz tjonchinc̈ha, ujchiz z̈oñinaca kjawzñi, niz̈aza ninaca liwrii.

PIYUNANACZ̈QUIZ PAAZ INTIRJITA QUINTU

11Jerusalén wajtz̈ z̈cati z̈elan, z̈ejlñi z̈oñinacaqui pinsichic̈ha, tuz̈ cjican: “Anzilla Yooz mantiz tjuñiqui tjonac̈hani”. Jalla nuz̈ pinsitiquiztan, niz̈aza nii z̈ejlñi z̈oñinaca niiz̈ chiita taku nonznan, Jesusaqui tii quintu paljaychic̈ha, 12tuz̈ cjican:

—Tsjii z̈oñi z̈elatc̈ha rispitta famillquiztan. Nii z̈oñiqui az̈kquin yekja wajtquin ojkchic̈ha, chawc jilir nombramiento tanzjapa. Nuz̈ tanz̈cu quejpz̈caquic̈ha. 13Ima ojkcan, nii z̈oñiqui tunca niiz̈ piyunanaca kjawzic̈ha. Kjawz̈cu zapa mayniz̈quiz tsjii pajk valorchiz paaz intirjichic̈ha. Niz̈aza ninacz̈quiz cjichic̈ha: “Tii paaztan negocioz̈ paaquic̈ha, wejt quejpsquizcama”. 14Nii z̈oñz̈ persun wajtchiz z̈oñinacaqui nii walja chjaawjkatchic̈ha. Jalla niz̈tiquiztan niiz̈ wirquin tsjii cumizuna mantichic̈ha, tuz̈ cjeyajo: “Tii z̈oñi anaz̈ pecc̈ha uc̈hum chawc jiliri cjisjapa”. 15Niz̈tami chawc jiliri nombritatac̈ha. Nekztan niiz̈ yoka quejpchic̈ha, mantizjapa. Niiz̈ irantiz̈cuqui, kjawzñi cuchanchic̈ha niiz̈ paaz intirjita z̈oñinacz̈quin, jaknuz̈t zapa mayni paaztan canc̈haja, jalla nii zizjapa. 16Primir piyunaqui prisintichic̈ha, tuz̈ cjican: “Wejt patruna, am paaztan canchinc̈ha tunca wiltan wiltan juc'anti”. 17Nii chawc jiliriqui nii piyunz̈ honora paljaychic̈ha, tuz̈ cjican: “Ancha walic̈ha. Zuma piyunamc̈ha amqui. Nii zkoluc paaztan zumpacha trabajchamc̈ha. Jaziqui amqui jilirim cjequic̈ha, tunca watja mantiñim cjequic̈ha”. 18Tsjii piyunazti prisintichizakazza, tuz̈ cjican: “Wejt patruna, am paaztan canchinc̈ha pjijska wiltan wiltan juc'anti”. 19Nii chawc jiliriqui paljaychic̈ha, tuz̈ cjican: “Jaziqui jilirim cjequic̈ha. Pjijska wajtquiztan mantiñim cjequic̈ha”. 20Nekztanaqui tsjii piyunazti prisintichizakazza, tuz̈ cjican: “Wejt patruna, tiz̈ am paazqui. Tsjii pañquiz z̈cucz̈cu chjojchinc̈ha. 21Amqui walja cumpliskatñi patrunamc̈ha. Jalla niztiquiztan am eksinc̈ha. Ricujñamc̈ha ana amiz̈ nonztaqui. Niz̈aza ajzñamc̈ha ana amiz̈ c̈hjactaqui”. 22Nekztanaqui nii chawc jiliriqui chiiz̈inchic̈ha, tuz̈ cjican: “Ana zum piyunamc̈ha amqui. Am persun chiita takuqui am uj tjeez̈a. Amqui zizzamc̈ha, wejrqui kjanapanz̈lani cumpliskatiñ z̈oñtni, jalla nii. Ana weriz̈ nonztaqui ricujiñc̈halani. Ana weriz̈ c̈hjactaqui ajzniñc̈halani. 23Niz̈tiquiztanaqui, ¿kjaz̈tiquiztanam amqui wejt paaz ana bancuquiz majcz̈injo? Bancuquiz majcz̈intiquiztan wejrqui paaz machtanpacha ricujtasac̈ha, tekz quejpz̈cu”. 24Nekztanaqui nii patrun jiliriqui parti z̈oñinacz̈quiz mantichic̈ha, tuz̈ cjican: “Intirjita paaz kjañzna. Nii tunca paazziz z̈oñz̈quiz tjaa”. 25Z̈oñinacaqui cjichic̈ha: “¡Wejt Jiliri! Tunca paazzizza nii z̈oñiqui”. 26Patrun jiliriqui kjaazic̈ha, tuz̈ cjican: “Anc̈hucaquiz tii razunal cjiwc̈ha. Jakzilta z̈oñit niiz̈ wacchi tjaata cusasa zuma cwitac̈ha, jalla niiz̈quiz juc'anti tjaata cjequic̈ha. Niz̈aza jakzilta z̈oñit niiz̈ koloculla tjaata cusasa ana zuma cwitac̈haja, jalla niiz̈quiztan asta nii zkolocullami kjañtaz̈ cjequic̈ha”. 27Niz̈aza nii jiliriqui mantichic̈ha, tuz̈ cjican: “Nii wejt quintra z̈oñinacaqui ana wejr pecchic̈ha ninacz̈ chawc jiliri cjisjapa. Jaziqui zjijczna ticju. ¡Zjijcz̈cu wejt yujcquiz conzna!” Jalla nuz̈ mantichic̈ha nii jiliriqui.

JESUSAQUI JERUSALENQUIN LUZZIC̈HA

28Jalla nuz̈ quint'iz̈cu, Jesusaqui Jerusalén watja tira ojkchic̈ha. 29Betfagé cjita niz̈aza Betania cjita watjanaca z̈catz̈incan, niz̈aza Olivos cjita curulla z̈cati z̈elan, jalla nekztan pucultan niiz̈ tjaajinta z̈oñinaca cuchanchic̈ha, 30tuz̈ cjican:

—Nii nawjkta watja oka. Jalla nicju anc̈hucqui mokta aznu wac̈haquic̈ha. Anaz̈ jecmi nii aznuqui yawchi. Jalla nekztanaqui moktiquiztan jwerz̈cu, tekz zjijca. 31Jalla nuz̈ jwerz̈cu zjijcawc cjen cunamit z̈oñimiz̈ pewcznac̈han, “¿Kjaz̈tiquiztan tii aznu jwerjo?” cjicanaqui. Jalla nii puntu pewcztiquiztan anc̈hucqui kjaaznaquic̈ha, tuz̈ cjican: “Jesusa Jiliriz̈ tii aznu pecc̈ha”.

32Nekztanaqui nii pucultan tjaajintanacaqui ojkchic̈ha. Jaknuz̈t Jesusa chiitc̈haja, jalla nuz̈ cjitacama watchic̈ha. Jalla nuz̈ tsjii mokta aznu watchic̈ha. 33Jalla nuz̈ jweran, nii aznuz̈ tuyñunacaqui pewczic̈ha, tuz̈ cjican:

—¿Kjaz̈tiquiztan nii aznu jwer anc̈hucjo?

34Tjaajintanacaqui kjaazic̈ha, tuz̈ cjican:

—Jesusa Jiliriqui tii aznuz̈ pecc̈ha.

35Nekztanaqui Jesusiz̈quiz chjitchic̈ha. Nekztan zquitinaca jepz̈cu ninacaqui Jesusiz̈quiz yawkatchic̈ha. 36Nii aznuquiz Jesusaz̈ jiczquiz okan, z̈oñinacaqui zquiti chjinchic̈ha, zquitinac juntuñ okajo chawc jiliriz̈takaz. 37Olivos cjita curulla watan, Jerusalén watja tjenzic̈ha. Jalla nekztanaqui tjapa niiz̈ tjaajinta z̈oñinacaqui altu jorz̈tan Yooz honora wayti kallantichic̈ha. Chipchipcan Yooz honora waytichic̈ha, tjapa Jesusiz̈ paata milajrunaca cherc̈hiz cjen. 38Niz̈aza cjichic̈ha:

—¡Chawc Jiliri! ¡Yooz tjuuquiz tjonchi jiliri! ¡Honorchiz cjila! ¡Arajpacha z̈ejlñinaca cuntintuz̈ cjee! ¡Arajpach Yoozquin wali honorchiz cjila!

39Jalla nuz̈ Jesusiz̈quiz honora waytitiquiztan tsjii z̈ejlñi fariseo z̈oñinacaqui paljaychic̈ha, tuz̈ cjican:

—Tjaajiñi Maestro, tii am apzñi z̈oñinaca ujzna ch'uj z̈elajo.

40Nekztan Jesusaqui kjaazic̈ha, tuz̈ cjican:

—Anc̈hucaquiz cjiwc̈ha, tii z̈oñinacaz̈ ch'uj cjisnaquila niiqui, tii maznacamiz̈ altu jorz̈tan chiyasac̈ha, wejt honora waytizjapa.

41Jerusalén watja z̈catz̈incan, jalla nii watja cherz̈cu, Jesusaqui nii wajtchiz z̈oñinacaz̈ cjen kaachic̈ha, 42tuz̈ cjican:

—Jerusalén wajtchiz z̈oñinaca, tonj tjuñquiziqui wejt puntuquiztan intintaztasaz̈ niiqui, zuma cuntintuz̈ cjitasac̈ha. Walipankaz kamtasac̈ha. Anc̈huca kuznaca jeejskatz pecuc̈ha. Pero wejt puntuquiztan anc̈hucaquiztan c̈hjojz̈tac̈ha. Jaziqui anc̈hucqui Yooz zumanaca anaz̈ cherasac̈ha. 43Wejt puntu ana intintazziz̈ cjen walja anawali tjuñinacaz̈ tjonaquic̈ha. Nii tjuñinacquiziqui anc̈huca quintra z̈oñinacaqui tii wajtz̈ tjiya tsjii pirka quintra paaquic̈ha. Tjapa kjuttanz̈ anc̈huca wajt muytata quintrarionacaqui z̈elaquic̈ha. 44Niz̈aza anc̈huca wajt pirkami k'ala pajltaz̈ cjequic̈ha. Tii wajtchiz z̈oñinaca ocjalanacz̈tanpacha contaz̈ cjequic̈ha. Niz̈aza tjappacha k'ala pampa nonz̈taz̈ cjequic̈ha, anaz̈ maz tawkitami z̈elaquic̈ha. Yoozqui anchucaquiz tsjii liwriiñi cuchanz̈quichic̈ha; anc̈huczti nii liwriiñiqui ana pajchinc̈hucc̈ha. Jalla niz̈tiquiztan tii wataquic̈ha. —Jalla nuz̈ cjichic̈ha Jesusaqui.

JESUSAQUI TIMPLU PEWZIC̈HA

45Jerusalén watja irantiz̈cu, Jesusaqui timpluquiz luzzic̈ha. Timpluquiztan zawncchuc liwj tuyñinacami kjayñinacami tjirkatchic̈ha. 46Ninacz̈quiz cjichic̈ha:

—Cjijrta Yooz takuqui tuz̈ cjic̈ha: “Wejt kjuyaqui Yoozquin mayiziz kjuyac̈ha”. Anc̈huczti tii wejt kjuya tjañi z̈oñinacz̈ kjuyaz̈takaz paachinc̈hucc̈ha.

47Jalla nekztanaqui zapuru Jesusaqui tjaajnatcha timpluquiz. Pero timplu jilirinacami lii tjaajiñi maestrunacami wajt jilirinacami, jalla ninacazti jaknuz̈t Jesusa coni atas, jalla nii kaznatc̈ha. 48Pero tjappacha nii wajtchiz z̈oñinacaqui Jesusiz̈ taku nonzjapa kuz tjaatc̈ha. Jalla niz̈tiquiztan ana jaknuz̈quiztanami nii conz puntuqui asiptiskatz atatc̈ha.

Ew Testamento: Chipay Tawkquiztan

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index