Search form

Lucas 3

JUAN BAUTISTAQUI YOOZ TAKU PALJAYCHIC̈HA

1Zacarías Juan cjita majchqui Yooz taku paljayi kallantichic̈ha. Jalla nii timpuquiz tii jilirinaca z̈elatc̈ha. Tsjiiqui Tiberio cjitatac̈ha, juc'ant chawc jiliritac̈ha niiqui. Tunca pjijskan wata jiliri cjican mantichic̈ha. Niz̈aza tira mantiñipantac̈ha. Tsjiizuñqui Poncio Pilato cjitatac̈ha. Niiqui mantichic̈ha Judea cjita yokquin. Tsjiizuñqui Herodes cjitatac̈ha. Niiqui Galilea yokquin chawc jiliritac̈ha. Niiz̈ lajkqui Felipe cjitatac̈ha. Nii Felipiqui Iturea cjita yoka, Traconite cjita yoka, jalla nii pizc yokquin mantiñitac̈ha. Tsjiizuñqui Lisanias cjitatac̈ha. Niiqui Abilinia cjita yokquin mantiñitac̈ha. Nii timpuqui ninacatac̈ha pajk jilirinacaqui. 2Niz̈aza nii timpuqui Anastan Caifastan timplu chawc jilirinacatac̈ha. Nii timpuqui Juanqui z̈elatc̈ha tsjii ch'ekti yokquin. Jalla nuz̈ z̈elan Yoozqui Juanz̈quiz takunaca paljaychic̈ha. 3Nekztan Juanqui tjapa kjutñi Jordán puj yokaran ojklaychic̈ha. Nicju z̈oñinacz̈quiz paljaychic̈ha, tuz̈ cjican:

—Anc̈hucqui kuznacaz̈ campiya; Yoozquin kuzziz cjisna. Nekztan anc̈huca ujnaca pertunta cjequic̈ha. Jalla nekztanaqui bautistaz̈ cjesac̈ha. —Jalla nuz̈ paljaychic̈ha Juanqui.

4Tuquita tsjii Isaías cjita Yooz taku paljayñi profeta z̈elatc̈ha. Niiz̈ cjijrta takucama watchic̈ha. Jalla tuz̈ cjican, cjijrchic̈ha:

“Ch'ekti yokquin tsjii z̈oñiqui altu tawkz̈tan paljayz̈caquic̈ha, tuz̈ cjican: ‘Tsjii chawc jiliriz̈ tjonaquic̈ha. Jaziqui zuma kamañ jicz tjaczna. Tsjii zuma jicztakaz anc̈huca kuznaca zumpacha tjaczna, y niz̈aza zuma lijitumapanz̈ cjee. 5K'awanaca liwj tjattjatzna. Curunacami lumanacami zumpachaz̈ wjajrz̈na, nii jicz zuma zok'o okajo. Niz̈aza nii t'ojonacaqui zumpacha kjujzcatzna. Jalla nuz̈ zuma kamañ jicz tjacznaquic̈ha. 6Nii chawc jiliriz̈ tjontan, tjapa tii muntuquiz z̈ejlñi z̈oñinacami Yooz Epiz̈ cuchanz̈quita Liwriiñiz̈ cheraquic̈ha’ ”.

Jalla nuz̈ cjican cjijrchic̈ha nii Isaías cjita z̈oñiqui.

JUAN BAUTISTAQUI Z̈OÑINACZ̈QUIZ CHIIZ̈INCHIC̈HA

7Nekztanaqui z̈oñinacaqui tjapa watjanacquiztan ulanz̈quichic̈ha, Juanz̈ bautista cjisjapa. Juanqui nii z̈oñinacz̈quiz cjichic̈ha:

—Zkora irata incallñi z̈oñinaca. Yooz Ejpqui ujchiz z̈oñinaca wajillaz̈ casticaquic̈ha. ¿Ject anc̈hucaquiz nii mazzejo? ¿Nii casticu atipzjapa wejtquinz̈ tjonya? 8Kuz campiichinc̈hucz̈laj niiqui, zumapankaz kamaquic̈ha, anc̈huca campiita kuz kjana tjeezjapa. Anc̈hucqui anaz̈ mit kuzziz porapat chiyasaquic̈ha, tuz̈ cjican: “Wejrnacqui Abrahamz̈ majchmaatinacz̈quiztanpacha tjoniñc̈ha. Yoozqui anaz̈ wejrnaca casticasac̈ha”. Jalla niz̈ta ana chiichiiz waquisic̈ha anc̈hucqui. Yoozqui tii maznacquiztan Abrahamz̈ majchmaatinaca paasac̈ha. 9Anc̈hucqui tsjii frut muntiz̈takazza. Ana zuma fruta pookñi muntiqui k'aac̈htaz̈ cjequic̈ha jir achtan. Jalla nuz̈ k'aac̈htiquiztanaqui, ujtaz̈ cjequic̈ha. Jalla niz̈ta irataz̈ anc̈hucaquiz wataquic̈ha. Ana zuma kamañchiz z̈oñinaca castictaz̈ cjequic̈ha. —Nuz̈ cjican paljaychic̈ha Juanqui.

10Jalla nekztanaqui z̈oñinacaqui Juanz̈quiz pewczic̈ha:

—¿Jaziqui c̈hjulut paaqui wejrnacjo?

11Nekztanaqui Juanqui kjaazic̈ha, tuz̈ cjican:

—Jequit pizc almillchiz cjechaj niiqui, tsjii almillaqui ana almillchiz z̈oñz̈quin tjaasac̈ha. Tsjii wacchi c̈hjerchiz z̈oñiqui tsjii ana c̈hjerchiz z̈oñz̈quin niiz̈ c̈hjeri tojnaquic̈ha. —Nuz̈ cjichic̈ha Juanqui.

12Jalla nekztanaqui tsjii impuesto cobriñi z̈oñinacaqui Juanz̈quin tjonchic̈ha, bautista cjisjapa. Nekztanaqui Juanz̈quiz pewczic̈ha, tuz̈ cjican:

—Tjaajiñi, ¿wejrnacqui c̈hjulut paaquiya?

13Juanqui kjaazic̈ha, tuz̈ cjican:

—Lii jaruz̈ cobraquic̈ha. Anaz̈ juc'anti cobraquic̈ha anc̈hucqui.

14Niz̈aza tsjii zultatunacaqui Juanz̈quiz pewczic̈ha, tuz̈ cjican:

—¿Wejrnaczti c̈hjulut paaquiya?

Juanqui kjaazic̈ha, tuz̈ cjican:

—Anc̈hucqui z̈oñz̈quiztan anaz̈ c̈hjulumi kjañasac̈ha. Niz̈aza anaz̈ fuerziyasac̈ha. Niz̈aza z̈oñz̈quizimi ana inapankaz tjojtnasac̈ha, tsjii cusasa packatzjapami. Niz̈aza anc̈huc persun suelduchiz cuntintupanz̈ cjee. —Jalla nuz̈ cjican kaazic̈ha Juanqui.

15Tjapa z̈oñinacaqui Yooziz̈ cuchanz̈quita Cristuz̈ tjonz ancha tjewznatc̈ha. Jalla niz̈tiquiztan z̈oñinacaqui kuznacquiz pinsichic̈ha: “Juanqui Cristuz̈lani” cjican. 16Pero Juanqui tjappacha nii z̈oñinacz̈quiz cjichic̈ha:

—Nonz̈na. Wejrqui kjaztankal bautisuc̈ha. Tsjiizuñ wejt wirquin tjonc̈ha. Jalla niiqui Espíritu Santuz̈tanami arajpach ujz̈tanami bautisaquic̈ha. Jalla niic̈ha wejtquiztan tsjan juc'ant poderchizqui. Anal niiz̈ c̈hjata chjojkzinimi atasac̈ha, niiz̈quiz atintisjapa. Inakaztc̈ha wejrqui.

17Juanqui tira paljaychic̈ha, tuz̈ cjican:

—Anc̈hucqui trigo zkalaz̈takazza. Nii tjoñi jiliriqui trigonaca kjojaquic̈ha. Nekztan itsanacami zuma trigumi pjalznaquic̈ha. Nii zuma triguqui ricujtaz̈ cjequic̈ha. Niiz̈ persun kjuyquin majcz̈taz̈ cjequic̈ha. Nii itsanacazti liwj ujz̈taz̈ cjequic̈ha, ana tjesñi ujquiz. Jalla niz̈ta irataz̈ anc̈hucaquiz wataquic̈ha.

18Jalla nuz̈ z̈oñinacz̈quiz chiiz̈inchic̈ha Juanqui. Niz̈aza yekja chiiz̈intanacami paljaychic̈ha, zuma Yooz taku paljaycan. 19Niz̈aza wiruñaqui Juanqui Herodes cjita jilirz̈quiz iwjt'ichizakazza. Herodes cjita jiliriqui niiz̈ jilz̈ tjunatan zalsic̈ha. Felipe cjitatac̈ha niiz̈ jilaqui. Niz̈aza Herodesqui iya anawalinaca paachitakalc̈ha. Nekztan Juanqui Herodesquiz iwjt'ichic̈ha tjapa niiz̈ anawali paatiquiztan. 20Herodeszti ana nonzic̈ha. Juc'anti anawalinaca paachic̈ha, Juan carsilquiz chawjczcama.

JESUCRISTUZ̈ BAUTISTA

21Juanqui ima carsilquiz chawcta z̈elan, walja z̈oñinaca bautissic̈ha. Niz̈aza Jesusa bautissizakazza. Jesusaqui bautista cjiscu Yooz Ejpz̈quin mayizatc̈ha. Nii orapacha arajpacha cjetzic̈ha. 22Yooz Espíritu Santuqui tsjii palumaz̈takaz chjijwz̈quichic̈ha Jesusiz̈ juntuñ. Niz̈aza arajpachquiztan tsjii altu jora paljayz̈quiñi nonzic̈ha. Nii joraqui tuz̈ cjican chiiz̈quichic̈ha:

—Amc̈ha wejt ultim k'ayi Maatimqui. Amiz̈ cjen anchal cuntintutc̈ha wejrtqui.

JESUCRISTUZ̈ TUQUITA ATCHI EJPNACAC̈HA TINACAQUI

23Jesusaqui nii oraqui quinsatunc watchiztac̈ha. Jalla nekztanaqui niiz̈ Yooz Epiz̈ tjaata trabajo kallantichic̈ha. Jesusiz̈ tuquita atchi ejpnacaqui tinacac̈ha. Primero Josez̈ maati cjitaz̈takaztac̈ha. Josequi Eliz̈ majchtac̈ha. 24Eliqui Matatz̈ majchtac̈ha. Matatqui Leviz̈ majchtac̈ha. Leviqui Melquiz̈ majchtac̈ha. Melquiqui Janaz̈ majchtac̈ha. Janaqui Josez̈ majchtac̈ha. 25Josequi Matatías majchtac̈ha. Matatiasqui Amós majchtac̈ha. Amosqui Nahumz̈ majchtac̈ha. Nahumqui Esliz̈ majchtac̈ha. Esliqui Nagaiz̈ majchtac̈ha. 26Nagaiqui Maatz̈ majchtac̈ha. Maatqui Matatías majchtac̈ha. Matatiasqui Semeiz̈ majchtac̈ha. Semeiqui Josez̈ majchtac̈ha. Josequi Judaz̈ majchtac̈ha. 27Judaqui Joanaz̈ majchtac̈ha. Joanaqui Resaz̈ majchtac̈ha. Resaqui Zorobabelz̈ majchtac̈ha. Zorobabelqui Salatielz̈ majchtac̈ha. Salatielqui Neriz̈ majchtac̈ha. 28Neriqui Melquiz̈ majchtac̈ha. Melquiqui Adiz̈ majchtac̈ha. Adiqui Cosamz̈ majchtac̈ha. Cosamqui Elmodamz̈ majchtac̈ha. Elmodamqui Erz̈ majchtac̈ha. 29Erqui Josuez̈ majchtac̈ha. Josuequi Eliezerz̈ majchtac̈ha. Eliezerqui Jorimz̈ majchtac̈ha. Jorimqui Matatz̈ majchtac̈ha. 30Matatqui Leviz̈ majchtac̈ha. Leviqui Simeonz̈ majchtac̈ha. Simeonqui Judaz̈ majchtac̈ha. Judaqui Josez̈ majchtac̈ha. Josequi Jonanz̈ majchtac̈ha. Jonanqui Eliaquimz̈ majchtac̈ha. 31Eliaquimqui Meleaz̈ majchtac̈ha. Meleaqui Mainanz̈ majchtac̈ha. Mainanqui Matataz̈ majchtac̈ha. Matataqui Natanz̈ majchtac̈ha. 32Natanqui Davidz̈ majchtac̈ha. Davidqui Isaiz̈ majchtac̈ha. Isaiqui Obedz̈ majchtac̈ha. Obedqui Booz majchtac̈ha. Boozqui Salmonz̈ majchtac̈ha. Salmonqui Naasonz̈ majchtac̈ha. 33Naasonqui Aminadabz̈ majchtac̈ha. Aminadabqui Aramz̈ majchtac̈ha. Aramqui Esromz̈ majchtac̈ha. Esromqui Fares majchtac̈ha. Faresqui Judaz̈ majchtac̈ha. 34Judaqui Jacobz̈ majchtac̈ha. Jacobqui Isaacz̈ majchtac̈ha. Isaacqui Abrahamz̈ majchtac̈ha. Abrahamqui Tarez̈ majchtac̈ha. Tarequi Nacorz̈ majchtac̈ha. 35Nacorqui Serugz̈ majchtac̈ha. Serugqui Ragauz̈ majchtac̈ha. Ragauqui Pelegz̈ majchtac̈ha. Pelegqui Heberz̈ majchtac̈ha. Heberqui Salaz̈ majchtac̈ha. 36Salaqui Cainanz̈ majchtac̈ha. Cainanqui Arfaxadz̈ majchtac̈ha. Arfaxadqui Semz̈ majchtac̈ha. Semqui Noez̈ majchtac̈ha. Noequi Lamecz̈ majchtac̈ha. 37Lamecqui Matusalenz̈ majchtac̈ha. Matusalenqui Enocz̈ majchtac̈ha. Enocqui Jaredz̈ majchtac̈ha. Jaredqui Mahalaleelz̈ majchtac̈ha. Mahalaleelqui Cainanz̈ majchtac̈ha. 38Cainanqui Enós majchtac̈ha. Enosqui Staz̈ majchtac̈ha. Setqui Adanz̈ majchtac̈ha. Adanqui Yooziz̈ paatiquiztan Yooz maatitac̈ha.

Ew Testamento: Chipay Tawkquiztan

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index