Search form

Lucas 5

JESUCRISTUQUI MILAJRU PAACHIC̈HA

1Tsjii nooj Jesusaqui tsjii pajk kot atquin z̈elatc̈ha. Genesaret cjitac̈ha nii pajk kotaqui. Jalla nekz z̈elan walja z̈oñinacaqui niiz̈quin tjonchic̈ha. Yooz taku nonzjapa niiz̈ muytata ancha ts'acjasatc̈ha. 2Jesusaqui pizc laachi warcu cherchic̈ha kot atquiz. Tsjii ch'iz tanñi z̈oñinacaqui warcunaca ecchitac̈ha. Ninacaqui ch'iz tanz rednaca awjnatc̈ha. 3Jalla nekztanaqui Jesusaqui Simón cjita z̈oñz̈ warcuquiz luzzic̈ha. Simonz̈quiz nii warcu koluc atskatchic̈ha kot mor kjutñi cheechi. Jesusaqui warcuquiz julz̈cu, z̈ejlñi z̈oñinacz̈quin tjaajñi kallantichic̈ha. 4Jalla nuz̈ z̈oñinacz̈quiz tjaajñi z̈erz̈cu, Simonz̈quiz cjichic̈ha:

—Tii warcu am chjicha tsjan kos kjutñi. Jalla nekztan am ch'iz tanz rednaca tjojtz̈na.

5Simonaqui kjaazic̈ha tuz̈ cjican:

—Wejt Tjaajiñi Maestro, zeziqui wejrnacqui pakara langzinc̈ha, pero ana zinta ch'iz tanchinc̈ha. Niz̈taqui amiz̈ mantanaqui wejt ch'iz tanznaca tjojtznac̈ha.

6Nekztanaqui ch'iz tanz tjojtz̈cu, walja muzpa ch'iz tanchi joozic̈ha, redmi wjajrzñi kallantichic̈ha. 7-8Nii oraqui ninacz̈ mazinaca yekja warcuquintac̈ha koluc az̈kquinalla. Ch'iz tanz wjajrzñi kallantiquiztan mazinaca kjarz̈tan wilzcu, kjawzic̈ha yanapi tjonajo. Nii mazinacaqui irantiz̈cu, nii pizc warcuquiz ch'iztan chjijpsic̈ha. Ch'iztan jos nii kotquiz kos julzñi tjurchic̈ha nuz̈ wacchi ch'iz tanziz̈ cjen. Nii cherz̈cu, Simón Pedruqui Jesusiz̈ yujcquiz quillzic̈ha. Nekztan cjichic̈ha:

—Wejt Yooz Jiliri, ancha ujchiz z̈oñtc̈ha wejrqui. Amtan chica ojklayzqui anal waquizuc̈ha.

9Jalla nii wacchi ch'iz tanchiz̈ cjen, Simonaqui walja ispantichic̈ha, niz̈aza niiz̈ mazinacami. 10Tsjii pucultan mazinacaqui Jacobz̈tan Juanz̈tan cjitatac̈ha. Ninacaqui Zebedeoz̈ majchnacatac̈ha. Jacobz̈tan Juanz̈tan niz̈aza ispantichi cjissic̈ha. Jesusaqui Simonz̈quiz cjichic̈ha:

—Ana am tsuca. Jalla tekztan nawjkchuc jaknuz̈ ch'iz juntichamz̈laja, jalla niz̈ta irata amqui z̈oñinacam juntaquic̈ha Yooztajapaqui.

11Jalla nekztanaqui warcunaca yokquin irantiskatz̈cu, ninacaqui tjappacha ecchic̈ha. Niz̈aza nii ch'iz tanz langz jaytichic̈ha Jesusiz̈tan chica ojklayzjapa.

MOJKCHI JANCHICHIZ LAA Z̈OÑI C̈HJETINTA

12Tsjii noojiqui Jesusaz̈ tsjii wajtquiz z̈elan, tsjii mojkchi janchichiz laa z̈oñi tjonchic̈ha. Jesusa cherz̈cuqui, niiz̈ yujcquiz puct'ichic̈ha yokquizpacha. Jalla nekztanaqui rocchic̈ha, tuz̈ cjican:

—Wejt Jiliri, wejr c̈hjetnalla. Am wejr c̈hjetinzim pecc̈haj niiqui, wejr c̈hjetinzim atc̈ha amqui.

13Nekztanaqui Jesusaqui kjarz̈tan lanzic̈ha, tuz̈ cjican:

—Wejr am c̈hjetnasachiya. Jaziqui c̈hjetintam cjissa.

Jalla nuz̈ chiitiquiztanaqui nii orapacha nii z̈oñiqui z̈ejtchi cjissic̈ha mojkchi janchi laaquiztan. 14Nekztanaqui Jesusaqui nii z̈oñi mantichic̈ha ana jecz̈quizimi nuz̈ nii c̈hjetinta puntu chiichiyajo. Niz̈aza cjichic̈ha:

—Timpluquin oka amqui. Timplu jilirz̈quin persuna tjeez̈ca. Niz̈aza c̈hjetintiquiztan Moisés mantitacama paa. Jaknuz̈t Moisesqui ofrenda uchajo mantic̈haja, jalla nuz̈ ofrenda uchaquic̈ha. Jalla niz̈tiquiztan z̈oñinaca am z̈ejtchi zizaquic̈ha. Jazic oka amqui. —Nuz̈ mantichic̈ha Jesusaqui.

15Jalla nuz̈ ana chiyajo mantichiz̈ cjenami, Jesusiz̈ paata puntu juc'anti juc'anti parlita cjissic̈ha tjapa kjutñi z̈oñinacz̈quin. Jalla nii quintu nonz̈cuqui, ju'anti z̈oñinacaqui ajcsquichic̈ha Jesusiz̈ taku nonzjapa. Niz̈aza laanacami ajczquichic̈ha Jesusaz̈ c̈hjetinta cjisjapa. 16Jalla niz̈tiquiztanaqui Jesusaqui nii z̈oñinacz̈quiztan zarakz̈cu ana z̈oñinacz̈ z̈ejlz yokquin ojkchic̈ha. Jalla nii yokquin Yooz Ejpz̈quin mayizichic̈ha.

ZUCH Z̈OÑI C̈HJETINTA

17Tsjii nooj niiz̈ wiruñ Jesusaqui tjaajnatc̈ha. Jalla niiran fariseo cjita z̈oñinacaqui julzi z̈elatc̈ha, niz̈aza judiuz̈ kamañ lii tjaajiñi z̈oñinaca z̈elatc̈ha. Jalla ninacaqui tjapa Galilea watjanacquiztan tjonchic̈ha, niz̈aza Judeaquiztan, niz̈aza Jerusalenquiztan. Niz̈aza Jesusaqui laa z̈oñinaca c̈hjetincan, Yooz azi tjeezic̈ha. 18Jalla nekztanaqui tsjii kjaz̈ z̈oñinacaqui tsjii zuch z̈oñi zjijcchic̈ha tjajz zquitquiz callz̈cu. Irantiz̈cu kjuyquiz majcz pecatc̈ha. Jesusiz̈ yujcquiz nonzinz pecatc̈ha. 19Pero muzpa z̈oñinacacaz̈ ajcsiz̈ cjen, ana Jesusiz̈quin macjati atchic̈ha. Nekztanaqui kjuya yawz̈cu, tsewctan kjuya pjetchic̈ha, tejanaca apakz̈cu. Pjetquiztan nii zuch z̈oñi tsewctan kjuylchuc majcchic̈ha tjajz zquitquiz callz̈cu. Kjuyltan z̈ejlñi z̈oñinacz̈ taypi nuz̈ Jesusiz̈ yujcquin apjatchic̈ha. 20Ninaca tjapa kuztan tjonchi nayz̈cu Jesusaqui laa z̈oñz̈quiz cjichic̈ha:

—Jilala, jaziqui am ujnacaqui pertuntac̈ha.

21Jalla nekztanaqui judiuz̈ kamañ lii tjaajiñinacz̈tan fariseonacz̈tan kuzquiz pinsi kallantichic̈ha, tuz̈ cjican: “¿Ject tii z̈oñejo? ¿Kjaz̈tiquiztan niz̈ta chiijo? Yooz quintra anawalipanla tii z̈oñz̈ takuqui. ¿Ject ujnaca pertunasajo? Yoozpanikazla ujnacaqui pertunñiqui”. Jalla nuz̈ pinsichic̈ha nii z̈oñinacaqui.

22Jesusaqui persun kuzquiz ninacaz̈ pinsita naychic̈ha. Nekztan ninacz̈quiz paljaychic̈ha, tuz̈ cjican:

—¿Kjaz̈tiquiztan anchuca kuz niz̈ta pinsejo? 23¿Jaksilta takut pjasila chiiz cjesajo? Tii zuch z̈oñz̈quiz chiiz̈insjo, “Am ujnacami pertunta”, ¿cjis pjasila cjesaj? uz̈ “Tsijtsna. Am tjajz zquiti aptiz̈cu oka”, ¿nuz̈ chiiz pjasila cjesaj? 24Tsewctan cuchanz̈quita Yooz Z̈oñtc̈ha wejrqui. Tii muntuquiz jiliritc̈ha, ujnaca pertunzjapa. Razunal chiyuc̈ha. Jalla nii zizjapa anc̈hucqui tiiz̈ chera.

Nekztanaqui zuch z̈oñz̈quiz cjichic̈ha:

—Amquiz cjiwc̈ha, tsijtsna. Am tjajz zquitinaca aptaza. Oka am kjuya. —Nuz̈ cjican chiichic̈ha Jesusaqui.

25Nii orapacha nii zuch z̈oñiqui tsijtsic̈ha, z̈oñinacaz̈ cheranpacha. Tjajz zquiti aptiz̈cu, persun kjuya ojkchic̈ha. Yooz honora waytican ojkchic̈ha. 26Jalla niz̈ta cherz̈cu tjapa z̈oñinacaqui walja ispantichi quirchic̈ha. Ekekscan ninacaqui Yooz honora waytichizakazza. Niz̈aza ninacpora parlassizakazza:

—Tonj tjuñiqui walja ispantichucanaca cherchinc̈humc̈ha.

LEVI CJITA Z̈OÑIQUI JESUSIZ̈QUIN KUZZIZ CJISSIC̈HA

27Jalla nekztanaqui Jesusaqui ulanchic̈ha. Jalla nuz̈ ulanz̈cu tsjii Leví cjita z̈oñi cherchic̈ha. Impuesto cobriñi z̈oñitac̈ha niiqui. Impuesto cobriñi puestuquiz julzi z̈elatc̈ha z̈oñinacz̈quiz cobrican. Jesusaqui nii z̈oñz̈quiz cjichic̈ha:

—Wejttanz̈ ojkla.

28Nekztanaqui Leví cjita z̈oñiqui tsijtsic̈ha. Impuesto cobriz langz apatatz̈cu, Jesusiz̈tan chica ojkchic̈ha.

29Nekztanaqui Jesusiz̈tan pjijsta paazjapa, Leviqui persun kjuyquiz zuma c̈hjeri tjaczic̈ha. C̈hjeri lujlcan Jesusaqui impuesto cobriñinacz̈tan niz̈aza yekja ujchiz z̈oñinacz̈tan chica julzi z̈elatc̈ha. 30Jalla nii cherz̈cu, fariseo z̈oñinaca niz̈aza judiuz̈ lii tjaajiñi maestrunaca jalla ninacaqui Jesusiz̈ tjaajinta z̈oñinacz̈quiz chuchi kallantichic̈ha, tuz̈ cjican:

—¿Kjaz̈tiquiztan impuesto cobriñinacz̈tanami ujchiz z̈oñinacz̈tanami c̈hjeri lujl anc̈hucjo?

31Nekztanaqui Jesusaqui nuz̈ nonz̈cu kjaazic̈ha ninacz̈quiz, tuz̈ cjican:

—Wiw z̈oñinacaqui kullñi z̈oñi anaz̈ pecasac̈ha. Antiz laa z̈oñinacaz̈ pecchiya. 32Wejrqui “zumal kamuc̈ha” cjiñi z̈oñinacz̈quiziqui anal kjawzñi tjonchinc̈ha. Antiz “ujchizpanc̈ha” cjiñi z̈oñinacz̈quiz kjawzñi tjonchinc̈ha, ninaca Yoozquin kuzziz cjisjapa.

AYUNAS PUNTU

33Jalla nekztanaqui z̈oñinacaqui Jesusiz̈quiz chiichic̈ha, tuz̈ cjican:

—Juanz̈ tjaajintanacami fariseoz̈ tjaajintanacami walja ayunasñic̈ha. Y niz̈aza ninacz̈ cuzturumpi jaru walja Yoozquin mayiziñic̈ha. Pero amiz̈ tjaajinta z̈oñinacazti ana ayunasñipanla. ¿Kjaz̈tiquiztan niz̈tajo? C̈hjeriz̈ lujlz̈la, niz̈aza mazk'a kjaz licz̈la, niz̈takazla. —Nuz̈ cjican uj tjojtunz pecchic̈ha nii z̈oñinacaqui.

34Nekztanaqui Jesusaqui ninacz̈quiz kjaazic̈ha, tuz̈ cjican:

—Zals pjijstiquiz z̈oñinacaz̈ impittaz̈ cjenaqui, ¿kjaz̈t zalsñi z̈oñz̈tajapa ayunasasajo? Nii zalsñi z̈oñi z̈elanpacha anaz̈ ayunasasac̈ha. 35Tii jarquin nii zalsñi z̈oñiz̈ kjañtaz̈ cjen, jalla nekztanz̈ ayunasasac̈ha.

36Tsjii taku chiichizakazza, tuz̈ cjican:

—Anaz̈ jecmi tsjii ew zquitquiztan riminta apakasac̈ha, tsjelanzi zquiti rimintisjapa. Jalla nuz̈ paaquiz̈ niiqui, nii ew zquiti pertisnaquic̈ha. Niz̈aza nii ew riminta apjattaqui tsjel zquitquiztan tsjemata cjequic̈ha. 37Niz̈aza anaz̈ jecmi tsjii zijzi zkiz luusquiz ew vino alznasac̈ha. Niz̈ta alznasaz̈ niiqui, zkiz luus wjajrskatasac̈ha ew vinuqui. Nekztanaqui zkiz luusmi vinumi pizcpacha pertisnasac̈ha. 38Ew vinuqui ew zkiz luusquizpanz̈ alznasac̈ha. Nekziqui zkiz luusmi vinumi zumapanz̈ cjesac̈ha. 39Y niz̈aza t'amchi vinu licz̈cu, anaz̈ ew vinu pecasac̈ha. “Wejtta t'amchi vinuqui walikazza”, cjican cjequic̈ha. Niz̈tazakaz z̈oñinacaqui Yooziz̈ tjaata ew kamaña ana pecasac̈ha.

Ew Testamento: Chipay Tawkquiztan

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index