Search form

Lucas 7

TSJII C̈HJETINTAQUI

1Jesusaqui nuz̈ paljayz z̈erz̈cuqui, Capernaum cjita watja ojkchic̈ha. 2Nicju tsjii romano zultat jiliri z̈elatc̈ha. Niiz̈ ancha zuma piyunaqui ancha laatac̈ha, ticzmayatac̈ha. 3Nii zultat jiliriqui Jesusiz̈ quintu zizcu, tsjii kjaz̈ultan judionacz̈ jilirinaca cuchanz̈quichic̈ha, Jesusiz̈quiz rocz̈cajo niiz̈ piyuna c̈hjetnajo. 4Jalla nekztanaqui mantita z̈oñinacaqui Jesusiz̈quiz macjatchic̈ha. Nekztanac ancha roct'ichic̈ha, tuz̈ cjican:

—Tii zultat jiliriqui ancha zumac̈ha. Jalla niz̈tiquiztan yanapchucapanc̈ha. 5Uc̈hum watja walja rispitñic̈ha. Niz̈aza tsjii uc̈humz̈ ajcz kjuya kjuykatchic̈ha niiqui.

6-7Nekztanaqui Jesusaqui nii rocñinacz̈tan ojkchic̈ha. Kjuya z̈cati cjisnan, nii zultat jiliriqui tsjii niiz̈ mazinaca cuchanz̈quichic̈ha, Jesusiz̈quiz chii, tuz̈ cjican:

—Wejt jiliri, am yujcquizic anal waquizuc̈ha, am wejt kjuyquiz luzajo. Wejrqui persunpacha eksinc̈ha am kjuri ojkzjapa. Am ojkzqui ch'amaz̈ cjesac̈ha. Tekztanpacha tsjii taku chiyalla. Nuz̈ amiz̈ chiitiquiztanac z̈etaquic̈ha wejt piyunaqui. 8Wejrmi wejt jiliriz̈ mantitacama ojklayiñc̈ha. Niz̈aza wejt zultatunacaqui weriz̈ mantitacama ojklayñic̈ha. Jaziqui tsjiimil mantuc̈ha, “Oka” cjican. Nekztan ojkc̈ha. Niz̈aza tsjiimil kjawznuc̈ha. Nekztanac tjonc̈ha. Niz̈aza tsjiimil mantuc̈ha, “Tiz̈ta paa” cjican. Niimi zakaz paac̈ha. Niz̈tazakaz amqui mantasac̈ha, wejt piyuna z̈etajo.

9Jalla niz̈ta taku nonz̈cu, Jesusaqui, chiichic̈ha:

—Cusapachaz̈ chiic̈ha nii z̈oñiqui, —cjican.

Nekztanaqui apsñi z̈oñinacz̈ kjutñi chersic̈ha. Cherz̈cu tuz̈ cjichic̈ha:

—Chekapan tii z̈oñiqui juc'ant Yoozquin kuzzizza tjapa Israel wajtchiz z̈oñinacz̈quiztanami.

10Nii jiliriz̈ cuchanta z̈oñinacaqui jilirz̈ kjuya irantiz̈cu chekapan laa piyuna z̈ejtchi zalchic̈ha.

TSJII Z̈OÑI JACATATCHI

11Wiruñaqui Jesusaqui tsjii Naín cjita watja ojkchic̈ha, niiz̈ tjaajinta z̈oñinacz̈tan niz̈aza tama z̈oñinacz̈tan. 12Wajt z̈cati irantiz̈cu, tsjii alma callñi cherchic̈ha. Jalla nii ticziqui zinta maatitac̈ha. Niiz̈ maaqui z̈ewtac̈ha. Walja nii wajtchiz z̈oñinacaqui cumpañtatc̈ha. 13Cherz̈cu, Jesucristu Jiliriqui naa maatak z̈onaquiz okzic̈ha, tuz̈ cjican:

—Ana kaa amqui.

14Nekztanaqui Jesusaqui z̈catz̈inchic̈ha. Almiz̈ cajuna lanzic̈ha. Alma callñinacaqui nuz̈quiz tsijtsic̈ha. Nekztanaqui Jesusaqui ticzi z̈oñz̈quiz cjichic̈ha:

—Jilala, amquiz cjiwc̈ha, “Z̈aaz̈na”.

15Jalla nii chiitiquiztanaqui nii ticzi z̈oñiqui z̈aazic̈ha. Nekztanac chii kallantichic̈ha. Nekztanaqui Jesusaqui niiz̈ maaquiz intirjichic̈ha. 16Jalla nuz̈ cherz̈cu, tjappacha tsucchic̈ha. Niz̈aza tjappacha Yoozquin honora waytichic̈ha, tuz̈ cjican:

—Uc̈hum wajtquizpacha tsjii chawc Yooziz̈ cuchanz̈quita z̈oñiqui jecsila, oré. Yoozqui niiz̈ wajtchiz z̈oñinaca yanapi tjonchic̈ha.

17Jalla nekztanaqui tjapa Judea yokaran niz̈aza nii yok tjiyaran Jesusiz̈ zuma paata quintu ojkchic̈ha.

JUAN BAUTISTAQUI JESUCRISTUZ̈ PUNTU ZIZ PECCHIC̈HA

18Juan Bautistaz̈ tjaajinta z̈oñinacaqui nii z̈oñi jacatatchi quintu quint'ichic̈ha Juanz̈quiz. Jalla niz̈tiquiztan Juanqui Jesusiz̈ quintu zizzizakazza. Nekztanaqui pucultan niiz̈ tjaajintanaca kjawzic̈ha. 19Nekztan Jesusiz̈quin cuchanz̈quichic̈ha, niiz̈quin pewcznajo, tuz̈ cjican:

—Cristuqui tjonitaz̈ cjila. ¿Amqui Yoozquiztan cuchanz̈quita Cristumpankaya; uz yekjaz̈ tjonasaj?

20Juanz̈ cuchanta z̈oñinacaqui Jesusiz̈quin z̈catz̈inchic̈ha. Jalla nekztanaqui irantiz̈cu, cjichic̈ha:

—Juan Bautistaqui wejrnacz̈ cuchanz̈quic̈ha amquiz pewcznajo: “Cristuqui tjonitaz̈ cjila. ¿Amqui nii Cristumkaya, uj yekjaz̈ tjonasaj?”

21Nii orapacha nuz̈ irantitiquiztan Jesusaqui walja z̈ejlñi laanaca c̈hjetinchic̈ha. Niz̈aza zajraz̈ tanta z̈oñinaca c̈hjetinchic̈ha. Niz̈aza zur z̈oñinacz̈ c̈hjujqui c̈hjetinchic̈ha. 22Jalla nekztanaqui Jesusaqui ninacz̈quiz kjaazic̈ha, tuz̈ cjican:

—Juanz̈quin quepa. Amiz̈ chertanaca nonz̈tanaca quint'iz̈ca. Weriz̈ paatanaca mazca. Zur z̈oñinaca cherzñi cjissila. Niz̈aza coj z̈oñinaca zuma kjojchchiz ojklayñi cjissila. Niz̈aza mojkchi janchichiz z̈oñinacami zuma janchichiz z̈ejtc̈hi cjissila. Niz̈aza oñ z̈oñinacami nonzñi cjissila. Niz̈aza ticzi z̈oñinaca jacatatchi cjissila. Niz̈aza pori z̈oñinacz̈quiz Yooz liwriiñi taku paljaytapanc̈ha. 23Jakziltat weriz̈ paatanaca, chiitanaca nonz̈cu ana kuz turwayziz̈laj niiqui, walipanikaz cjequic̈ha.

JUAN BAUTISTAZ̈ PUNTU

24Juanz̈ cuchanz̈quita z̈oñinacaz̈ ojktan, Jesusaqui Juanz̈ puntuquiztan chiichic̈ha. Tjapa z̈oñinacz̈quiz tuz̈ cjichic̈ha:

—¿C̈hjulu ch'ekti yokquin cherzñi ojkchinc̈huctaya? ¿Tsjii tjamiz̈ tjizinta kalu cherzñi ojkchinc̈huctaya? Anapanz̈ jaz. 25¿Tsjii finu zquitchiz z̈oñi cherzñi ojkchinc̈huctaya? Anapanz̈, jaz. Finu zquitchiz z̈oñinaca chawc jilirz̈ kjuyquiz z̈ejlc̈ha. Niz̈aza wali jiru kamñi cusasanacchiz z̈oñinaca chawc jilirz̈ kjuyquiz z̈ejlc̈ha. 26Nekztanac, ¿c̈hjulu cherzñi ojkchinc̈huctajo? Yooz taku paljayñi profeta cherzñi ojkchinc̈hucc̈ha. Nuz̈upancha. Juanqui Yooz yujcquiz juc'antic̈ha parti Yooz taku paljayñi profetanacz̈quiztanaqui. 27Juanz̈ puntuquiztan Yooz tawk libruquiz cjijrtac̈ha tuz̈ cjican:

“Yooz Ejpqui tsjii z̈oñi cuchanz̈caquic̈ha ima Cristuz̈ Yooz taku paljayi ojklayan. Nii z̈oñiqui Israel z̈oñinacz̈quiz Cristo zuma tjewskataquic̈ha”.

28Juan Bautistac̈ha parti z̈oñz̈ maatiquiztan tsjan juc'antiqui. Pero tjapa Yoozquin kuzziz z̈oñimi Yooz maati cjequic̈ha. C̈hjul Yooz maatimi z̈oñz̈ maatiquiztan tsjaa juc'antic̈ha. —Jalla nuz̈ cjichic̈ha Jesucristuqui.

29Jalla nuz̈ nonz̈cuqui tjapa Juanz̈ bautistaz̈ z̈oñinacami cjichic̈ha:

—Zumapanc̈ha Yooz Ejpqui, —cjicanaqui. Nuz̈uzakaz cjichic̈ha impuesto cobriñi z̈oñinacami, Juanz̈ bautista cjicanaqui. 30Pero fariseo z̈oñinacazti judioz̈ lii tjaajiñinacz̈tanpacha Yoozquin kuzziz puntuquiztan chiiz̈inta ana juyzu paachic̈ha. Niz̈aza Yooziz̈ cuchanz̈quita Juan Bautista ana rispitchicha. Niz̈tiquiztanaqui ana Juanz̈ bautistatac̈ha.

31Jesucristo Jiliriqui cjichic̈ha:

—¿Kjaz̈tat tii timpuquiz z̈ejlñi z̈oñinacajo? ¿Jectnaca iratatajo tinacajo? 32Ocjala irataz̈ tiinaca, ¿ana jaa? Ocjalanacaqui palazquin uzincan niiz̈ mazinacz̈quiz altu tawkz̈tan kjaw kjawc̈ha, tuz̈ cjican: “Wejrnacaz̈ pincallu pjujtan, ana tsajtchinc̈hucc̈ha anc̈hucqui. Wejrnacaz̈ llaquita itsan, ana kaachinc̈hucc̈ha”. Jalla niz̈ta ocjala iratac̈ha tii timpuquiz z̈ejlñi z̈oñinacaqui. 33¿Kjaz̈tiquiztan niz̈ta iratajo? Juan Bautistaqui tjonchic̈ha. T'anta ana lujlñitac̈ha. Vinumi ana licñitac̈ha. Jalla niz̈tiquiztan anc̈hucqui chiichinc̈hucc̈ha: “Zajriz̈ tantac̈ha niiqui”, cjican. 34Wiruñaqui wejrqui tjonchinc̈ha. C̈hjulumi lujlchinc̈ha. Niz̈aza c̈hjulumi licchinc̈ha. Jalla niz̈tiquiztan anc̈hucqui wejt quintra chutc̈ha: “Walja lujlñic̈ha licñic̈ha tiiqui. Jalla tiipanc̈ha ujchiz z̈oñinacz̈ maziquiya, niz̈aza impuesto cobriñinacami”. Nuz̈ chiyiñc̈hucc̈ha. 35Tuz̈ zakal cjiwc̈ha: Yooz puntu zuma zizñi z̈oñinacaqui Yooz tjaajinta puntu tjeez̈a.

JESUSAQUI TSJII FARISEO Z̈OÑZ̈ KJUYQUIN LUJLCHIC̈HA

36Wiruñaqui tsjii fariseo z̈oñiqui Jesusa luli kjawzic̈ha. Nekztanaqui niiz̈ kjuya ojkchic̈ha Jesusaqui. Niiz̈ kjuya irantiz̈cu misquiz julzic̈ha lujlzjapa. 37Nii wajtquizpacha tsjaa ancha ujchiz maatak z̈onqui z̈elatc̈ha. Jesusa luli ojkchi quintu zizcu, fariseo z̈oñz̈ kjuya irantiz̈quichiñc̈ha alabastro cjita maz putillz̈tan. Nii putillaqui zuma uluraz aceiti chjijpitac̈ha. 38Niz̈aza naaqui ancha kaacan Jesusiz̈ kjojch latuquiz julzinc̈ha. Jalla nekztanaqui naaz̈a c̈hjujc kaj c̈hjojcan Jesusiz̈ kjojcha awjzñi kallantichinc̈ha. Nekztan naaz̈a persun charz̈tan Jesusiz̈ kjojcha chjujzinchinc̈ha, zuma kjoñipacha. Nekztan Jesusiz̈ kjojcha chjulsinc̈ha. Nekztanaqui Jesusiz̈ kjojchquiz nii zuma uluraz aceitiz̈tan tjajlzinchinc̈ha. 39Jalla nuz̈ cherz̈cuqui, fariseo impitñi z̈oñiqui persun kuzquiz pinsichic̈ha, tuz̈ cjican: “Tii z̈oñiqui ultim werar Yooz taku paljayñi z̈oñiz̈laj niiqui, tiiqui zizkalal, taa maatak z̈oñ ancha uj payiñc̈ha, jalla nii. Taa z̈oñzti tiiz̈ kjojcha zakal lanlanz̈la”.

¿JAKZILTAT JUC'ANTI YOOZQUIN K'AACHIÑI CJESAYA?

40Jalla nekztanaqui Jesusaqui fariseo z̈oñz̈quiz cjichic̈ha:

—Simona, amquiz tsjii taku chiyasac̈ha.

Nekztan nii Simón cjita fariseuqui kjaazic̈ha, tuz̈ cjican:

—Tjaajiñi, wejtquiz chiyalla.

41Jalla nekztanaqui Jesusaqui cjichic̈ha:

—Tsjii pucultan z̈oñiqui denario cjita paaz kajatac̈ha. Tsjii z̈oñiqui 500 denario cjita paaz kajatac̈ha. Tsjiizuñzti 50 denario kajatac̈ha. 42Jalla nekztanaqui nii pucultanaqui ana wira pjojki atchic̈ha. Niz̈tami ana wira pjojki atchiz̈ cjen nii kajñi z̈oñiqui nii pucultan z̈oñinacz̈quiz cjichic̈ha: “Anc̈hucaz̈ kajz̈ta paazqui anal cobrac̈ha. Jaziqui nuz̈quizpanikal pertunac̈ha”.

Nekztanaqui Jesusaqui fariseo z̈oñz̈quiz pewczic̈ha, tuz̈ cjican:

—Jaziqui kjaaznalla amqui. ¿Jakziltat nii pucultan z̈oñz̈quiztan nii ana cobriñi z̈oñz̈quiz juc'anti k'aachiiñi cjesaya?

43Jalla nekztanaqui Simón cjita fariseuqui kjaazic̈ha, tuz̈ cjican:

—Nii pajk kaja ana cobrita z̈oñiqui juc'ant k'aachiñi cjec̈hani.

Nekztanaqui Jesusaqui cjichic̈ha:

—Razunam chiic̈ha.

44Nekztanaqui naa maatak z̈ona kjutñi cherz̈cu Jesusaqui Simonz̈quiz cjichic̈ha:

—Wejrqui am kjuya luzquichinc̈ha. Amqui anam kjaz onanchamc̈ha, tii wejt kjojcha awjzjapa. ¿Taa maatak z̈on cherkay? Taa maatak z̈onzti persun c̈hjujc kajlliz̈tan wejt kjojcha awjzinc̈ha. Nekztanaqui persun charz̈tan chjujzinc̈ha. 45Amqui wejtquiz anam chjulzamc̈ha. Naazti nuz̈ luzcu wejt kjojchami chjul chjulz̈inchinc̈ha. 46Amqui wejt achquiz ana aceitimi alz̈inchamc̈ha. Naazti wejt kjojchquizimi zuma uluraz aceite alzinc̈ha. 47Jalla niz̈tiquiztan amquiz chiiz̈inuc̈ha tuz̈u. Walja naaz̈a ujnaca pertuntiquiztan taa maatak z̈onqui juc'anti wejr k'ayachtic̈ha. Jakziltat ujlliquiztan pertunta cjec̈haja, jalla niiqui anaz̈ juc'anti k'ayachtic̈ha.

48Jalla nekztanaqui Jesusaqui naa maatak z̈onaquiz cjichic̈ha:

—Am ujnacaqui pertuntac̈ha.

49Nekztan parti impitta z̈oñinacaqui nii nonz̈cu ninacpora parla kallantassic̈ha, tuz̈ cjican:

—¿Ject tii z̈oñejo? Wali ujnacamiz̈ pertunla. Ujquiztan z̈oñinacamiz̈ pertunc̈ha.

50Jesusaqui naa maatak z̈onaquiz cjichic̈ha:

—Amiz̈ criitiquiztan jaziqui amqui liwriitac̈ha. Jaziqui cuntintum okaquic̈ha.

Ew Testamento: Chipay Tawkquiztan

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index