Search form

Marcos 12

ANA ZUM PIYUNANACZ̈ QUINTU

1Nekztan Jesusaqui tsjii quintu paljaychic̈ha, tuz̈ cjican:

—Tsjii z̈oñi z̈elatc̈ha, patruna. Nii z̈oñiqui uwas zkala c̈hjacchic̈ha. Nekztan pajk uyu pirkichic̈ha nii zkal muytata. Niz̈aza maz ojt paachic̈ha, uwas kjaz spjijtzjapa. Nekztan campanturi cherchi torre pirkichic̈ha, zkala itzjapa.

‛Nekztan nii patrunaqui zkala partira tjaachic̈ha piyunanacz̈quiz. Nekztan az̈kquin ojkchic̈ha. 2Nekztanaqui zkala ricujz timpuz̈ tjontan nii patrunaqui tsjii piyuna cuchanz̈quichic̈ha, niiz̈ partir zkala ricujzjapa. 3Nii partira tanzñi z̈oñinacaqui patrunaz̈ cuchanz̈quita piyuna tanz̈cu kijtchic̈ha. Wjajtchic̈ha. Ana c̈hjulchiz cuchanchic̈ha patrunz̈quin. 4Nekztan nii patrunaqui tsjiiz̈tan wilta cuchanz̈quichic̈ha. Nii partira tanzñi z̈oñinacaqui nii patrunz̈ piyuna maztan c̈hajcchic̈ha. Achquiz chjojritchic̈ha. Chjaawjkatchic̈ha. 5Nekztan nii patrunaqui wilta tsjii piyuna cuchanz̈quichic̈ha. C̈hjep wiltiquiziqui piyuna conchic̈ha. Niz̈ta anawali paachic̈ha tsjii kjaz̈ cuchanta piyunanacz̈quiz. Partiqui wjajttatac̈ha. Partiqui contatac̈ha.

6‛Iya tsjii z̈elatc̈ha nii patrunz̈ k'ay majch. Ultimquiziqui nii patrunaqui k'ay majch cuchanz̈quichic̈ha, “Wejt majch rispitta cjequic̈ha”, cjican. 7Nii partira tanzñi z̈oñinacazti ninacpora parlassic̈ha tuz̈ cjican, “Tsjii nooj tii majchqui ejpz̈ irinsa tanznasac̈ha. Tii zkal yokanaca k'alaz̈ ricujasac̈ha. Ojklay tiiz̈ conla. Nekztan tsjii nooj uc̈humnacaltaz̈ tjappacha tii zkal yokanaca cjequiz̈, jalla”. 8Nekztanaqui nii majch tanz̈cu conchic̈ha. Nekztan nii yokquiztan niiz̈ ticzi curpu jwescu, tjojtchic̈ha.

9Nekztan Jesusaqui pewczic̈ha:

—¿Nii uwas zkalchiz patrunaqui, c̈hjulut paac̈haja? Wejr cjiwcha, nii patrunaqui tjonaquic̈ha. Nekztan nii partira tanzñi z̈oñinaca conaquic̈ha. Nekztan niiz̈ uwas zkal yokanaca yekjanacz̈quiz tjaaquic̈ha.

10‛Anc̈hucqui Yooz taku liichinc̈hucc̈ha, ¿ana jaa? Tsjii Yooz takuqui tuz̈ cjic̈ha:

“Kjuy pirkiñinacaqui tsjii maz tjojtchic̈ha. Nii tjojta mazqui isquinquiz cjissic̈ha. Ultimquiziqui tucquin cjissic̈ha. 11Yoozqui nuz̈ cjiskatchic̈ha. Nii cherz̈cu ancha ispantichinc̈humc̈ha”.

Nuz̈ cjic̈ha cjijrta Yooz takuqui.

12Nekztanaqui nii quintri z̈oñinacaqui Jesusa tanz pecatc̈ha:

—Tii quintu wejtnaca quintraz̈, —cjican.

Nekztan nii z̈ejlñi z̈oñinaca ekscu, quintri z̈oñinacaqui Jesusa ecchic̈ha, ana kjaz̈ cjiscu. Nuz̈quiz ojkchic̈ha.

TASA TJAAZ PUNTU

13Yekjap fariseo z̈oñinacaqui Herodes z̈oñinacz̈tan cuchanz̈quitatac̈ha, Jesusa pewczñi. Niiz̈ chiitiquiztan tsjii anazum taku jwes pecatc̈ha. 14Jaziqui cjichic̈ha:

—Tjaajiñi Maestro, zizuz̈ wejrnacqui, am werarapan chiiñamc̈ha, z̈oñinacaz̈ am quintra chiichiz̈ cjenami. Niz̈aza am taku anaj tsjii tsjii chiichila z̈oñinacz̈ laycu. Yooztan kamz puntuquiztan werarapan tjaajiñamc̈ha. Jazic tjaajz̈nalla tii puntu. Wejrnacqui César cjita jilirz̈quiz tas paaz tjaayiñc̈ha. ¿Nuz̈ walikazkay uz̈ anaz̈ wali cjesaj? ¿Nii tas paaz tjaaz waquizasaya, uz̈ anaz̈ waquizasaj, jaa?

15Jesusaqui ninaca pizc kuzziz zizatc̈ha. Nekztan kjaazic̈ha:

—¿Kjaz̈tiquiztan anc̈hucqui wejr ujchiz jwes pecjo? Tsjii paaz zjijca, cherzjapa.

16Tsjii paaz zjijcchic̈ha. Nekztan Jesusac pewczic̈ha:

—¿Tii paazquiz, jecz̈ yujctaya? ¿Jecz̈ tjuu cjijrtataya?

Ninacaqui kjaazic̈ha:

—César cjita jilirz̈ tjuuc̈ha. Niiz̈ yujcc̈ha niiqui.

17Nekztan Jesusaqui chiichic̈ha.

—C̈hjulumi jilirz̈ta cjenaqui jilirz̈quiz tjaa. Niz̈aza c̈hjulumi Yoozta cjenaqui Yoozquiz tjaa.

Nuz̈ chiitiquiztan ninacaqui ancha ispantichic̈ha.

JACATATZ PUNTU

18Nekztan yekjap saduceo z̈oñinacaqui Jesusa cherzñi ojkchic̈ha. Jacatatz puntu ana criiñipantac̈ha. Jesusiz̈quin macjatz̈cu pewczic̈ha:

19—Tjaajiñi Maestro, Moisesaqui uc̈humnacalta cjijrtkalc̈ha, tuz̈ cjican: “Tsjii z̈oñi ticznasaz̈ niiqui, niiz̈ tjun ana ocjalchiz cjesaz̈ niiqui, nekztan nii ticzi z̈oñz̈ jilaqui naa z̈ewatan zals waquizic̈ha, nii ticzi jilz̈ cuntiquiztan ocjala paazjapa”. 20Jaziqui pakallak jilazullca z̈elatc̈ha. Nii jilir jilaqui zalsic̈ha. Nekztan ticzic̈ha ana ocjalchiz. 21Nekztan tsjii taypir jilaqui naa z̈ewatan zalsizakazza. Nekztan ana ocjalchiz ticzizakazza. Nekztan yekja taypir jilaqui naa z̈ewatan zalsizakazza. Nekztan ana ocjalchiz ticzizakazza. 22Tjappach nii pakallak jilazullcanacaqui naa z̈onatan zalsic̈ha. Nekztan tjappacha ana ocjalchiz ticzic̈ha. Ultimquiziqui naa z̈onqui ticzinc̈ha. 23Jaziqui z̈oñinaca jacatattanaqui wilta z̈eti tantanaqui ¿jakzilta jilz̈ tjun naa z̈on cjequejo? Pakallakuqui naa z̈onatan zalsic̈ha.

24Jesusaqui kjaazic̈ha:

—Anc̈huca takuqui tsjii kjutñi chiyiñc̈hucpanc̈ha. Anc̈hucqui Yooz takumi Yooz azimi anapan zizza. 25Ticzi z̈oñinacaz̈ jacatattanaqui anaz̈ zals z̈elaquic̈ha. Anaz̈ tjotjowami turtakanacami zalznaquic̈ha. Arajpach anjilanaca irataz̈ kamaquic̈ha. 26Jacatatz puntuquiztan Moisesaqui liwruquiz cjijrtkalc̈ha. Liichinc̈hucc̈ha, ¿ana jaa? Tsjii ujsñi kalquiztan Yoozqui Moisesquiz paljaychic̈ha, tuz̈ cjican: “Abrahamz̈ Yooztc̈ha wejrtc̈ha. Niz̈aza Isaacz̈ Yooztc̈ha, niz̈aza Jacobz̈ Yooztc̈ha”. 27Yooz Ejpqui anac̈ha ticzi z̈oñz̈ Yoozqui, z̈ejtñi z̈oñz̈ Yoozqui. Niz̈tiquiztan anc̈huca takuqui ancha tsjii kjutñipankazza.

¿JAKZILTA YOOZ MANTITAT CHEKANAQUI?

28Nekztanaqui z̈oñinacz̈tan Jesusiz̈tan ch'aasñi nonz̈cu tsjii judiuz̈ lii tjaajiñi z̈oñiqui macjatz̈quichic̈ha. Jesusaz̈ zuma kjaaztiquiztan nii z̈oñiqui pewczizakazza, tuz̈ cjican:

—¿Jakzilta Yooz mantitat chekanaqui?

29Jesusaqui kjaazic̈ha:

—Tii Yooz mantitac̈ha chekanaqui: “Nonz̈na anc̈hucqui, Israeli wajtchiz z̈oñinaca. Tsjan chawjc jiliric̈ha uc̈hum Yoozqui. Ana iya yekja Yooz z̈ejlc̈ha. Yoozqui Jiliripanc̈ha. 30Anc̈hucqui tii anc̈huca Yoozquiz tjapa kuztan sirwaquic̈ha, niz̈aza tjapa animuz̈tanami, niz̈aza tjapa pinsamintuz̈tanami, niz̈aza tjapa aztanami”. Jalla nii Yooz mantitac̈ha chekanaqui. 31Niz̈tazakaz nii jaru tii Yooz mantitac z̈ejlc̈ha. Tuz̈ cjic̈ha: “Jaknuz̈um persunpachquiz okzñamz̈laja, jalla niz̈ta okzñi kuzziz cjistanc̈ha z̈oñinacz̈quizimi, lijitum maziz̈takaz”. Tii pizc mantitanacac̈ha juc'ant chekanaqui c̈hjul mantitanacquiztanami.

32Nekztan nii judío tjaajiñiqui cjichic̈ha:

—Tjaajiñi Maestro, werara chiichamc̈ha. Am chiitaqui cusac̈ha. Tsjii Yoozpankaz z̈ejlc̈ha; ana iya z̈elasac̈ha. 33Tii Yoozquiz sirwispanz̈ waquizila, tjapa kuztan, niz̈aza tjapa animuz̈tan, niz̈aza tjapa pinsamintuz̈tan niz̈aza tjapa aztan. Nii jaruqui jaknuz̈um persunpachquiz okzñamz̈laja, jalla niz̈ta okzñi kuzziz cjistanc̈ha z̈oñinacz̈quizimi, lijitum maziz̈takaz. Yoozquin ujta wilana puntu mantitami niz̈aza ofrenda tjaaz mantitami jalla nii mantitanacz̈quiztan tii pizc Yooz mantitanacac̈ha juc'ant chekanaqui.

34Nii judío tjaajiñi z̈oñiqui zuma intintazzi razunchiz chiichic̈ha. Niz̈ta nayz̈cu Jesusaqui chiichic̈ha:

—Amqui Yooztan kamz jicz cjez̈ullac̈ha, Yooz mantita z̈oñi cjisjapa.

Nekztan z̈oñinacaqui iya pecunchi Jesusiz̈quiz pewczñi anaz̈ atatc̈ha.

¿CRISTUQUI JECZ̈ MAJCHTATA?

35Jaziqui Jesusaqui timpluquiz tjaajincan, cjichic̈ha:

—Nii judío tjaajiñinacaqui tuz̈ cjic̈ha: “Davidz̈ majchkazza Cristuqui”. ¿Kjaz̈tiquiztan nuz̈ cjeejo? 36Arajpach Yooz Espirituqui David chiikatchic̈ha, tuz̈ cjican:

“Yooz Ejpqui wejt chawjc jilirz̈quiz cjichic̈ha: ‘Tsjii ora wejrqui am kjojch koztan am quintri z̈oñinaca t'okskatac̈ha. Nii oracama wejt z̈ew latu julzna’ ”.

37Jaziqui Davidaqui persunpacha cjichic̈ha: “Chawjc jiliric̈ha tiiqui”. ¿Niz̈tiquiztan jaknuz̈t niiz̈ chawjc jiliri niiz̈ majchqui cjesajo? —Nuz̈ cjichic̈ha Jesusaqui.

Nii tama z̈ejlñi z̈oñinacaqui Jesusiz̈ taku nonz juztazzic̈ha.

JUDIO LII TJAAJIÑINACA

38Niz̈aza tjaajincan Jesusaqui cjichic̈ha:

—Judío lii tjaajiñinacz̈quiztan cwitazaquic̈ha. Ninacac tol zquitchiz ojklayz juztazñic̈ha. Ninacaqui palazquiz tsaanskatzmi rispitskatzmi jalla niika pecñic̈ha. 39Ninacaqui ajcz kjuyquiz tucquin julz pecñic̈ha. Niz̈aza pjijstiquiz lujlcan ancha tucquin cjicjis pecñic̈ha. 40Ninacpacha z̈ewz̈ewanaca t'akjiri cjiskatñic̈ha. Niz̈aza z̈oñinaca incallzjapa az̈ka Yooztan parlitaz̈oka cjiñic̈ha. Jaziqui ninacaz̈ juc'anti casticta cjequic̈ha.

OFRENDA PUNTU

41Nekztan Jesusaqui ofrenda tjaaz cajun yujcquin julzic̈ha. Nekzi z̈oñinaca paaz uchan cherchic̈ha. Yekjap ricachunacaqui muzpa paaz utchic̈ha. 42Nekztan tsjaa poris z̈ewqui tjonchinc̈ha. Pizc paazalla utchinc̈ha, koluculla. 43Jalla nekztanaqui Jesusaqui niiz̈ tjaajinta z̈oñinacz̈quiz kjawzic̈ha. Nekztan intintiskatchic̈ha:

—Weraral chiyuc̈ha, naa poris z̈ewqui nii cajunquiz juc'anti utchinc̈ha, tjapa nii parti z̈oñinacz̈quiztan cjen. 44Nii parti z̈oñinacaqui c̈hjetinta paaz utchic̈ha. Naa poris z̈ewzti tjappacha naatan kamñi paaz utchiñc̈ha.

Ew Testamento: Chipay Tawkquiztan

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index