Search form

Marcos 3

KJARA KJOÑCHI Z̈OÑI

1Nekztanaqui Jesusaqui wilta tsjii judionacz̈ ajcz kjuyquiz luzzic̈ha. Nekz tsjii kjara kjoñchi z̈oñi z̈elatc̈ha. 2Ujchiz jwesjapa quintri z̈oñinacaqui Jesusa awayt'atc̈ha, jeejz tjuñquiz c̈hjetnaquiya, uz̈ anaz̈ c̈hjetnasaj.

3Nekztanaqui Jesusaqui kjara kjoñchi z̈oñz̈quiz paljaychic̈ha, tuz̈ cjican:

—Tsijtsna. Tii taypiquin cjisna.

4Nekztan parti z̈oñinacz̈quiz paljaychizakazza, tuz̈ cjican:

—¿Jeejz tjuñquiziqui uc̈hum liiqui kjaz̈t cjeejo? ¿Z̈oñz̈quiz zuma paasaya uz z̈oñz̈quiz ana zuma paasaja; z̈oñz̈ wira liwriyasaya uz z̈oñz̈ wira ticskatasaja? —Nuz̈ pewczic̈ha Jesusaqui.

Ninacazti ch'ujukaz z̈elatc̈ha. 5Nekztan Jesusaqui niiz̈ muytata z̈ejlñi z̈oñinacz̈ kjutñi chercherzic̈ha. Ninacz̈japa z̈awjchic̈ha; niz̈aza ninacz̈ chojru kuzziz cjen, llaquitatac̈ha. Nekztan laa z̈oñz̈quiz paljaychic̈ha, tuz̈ cjican:

—Am kjara chjinzna.

Nuz̈ kjara chjinz̈cu, z̈ejtchi quirchic̈ha. 6Nekztanaqui fariseo z̈oñinacaqui ulanchic̈ha. Ulanz̈cu Herodes partinacz̈tan Jesusiz̈ quintra parlichic̈ha:

—¿Jaknuz̈t Jesusa conas? —cjican.

JESUSAQUI TJAAJINCHIC̈HA

7Nekztanaqui Jesusaqui niiz̈ tjaajintanacz̈tan ojklaychic̈ha pajk kot ata. Muzpa tama z̈oñinacaqui apzic̈ha. 8Tjapa kjuttan yokquiztan tjonchic̈ha, Galilea yokquiztan, Judea yokquiztan, Jerusalén wajtquiztan, Idumea yokquiztan, Jordán pujz̈ najwctan yokquiztan, Tiro Sidón wajtanac kjuttan, tjapa tii yokanacquiztan Jesusiz̈quin tjonchic̈ha, niiz̈ ancha wali paatanaca cheri. 9Nekztanaqui Jesusaqui niiz̈ tjaajintanacz̈quiz chiiz̈inchic̈ha:

—Wejtta warcuz̈ tjacz̈ina, tii tama z̈oñinaca ana wejtquiz ts'acjasajo.

10Muzpa z̈oñinacaz̈ c̈hjetintaz̈ cjen, tjapa laa z̈oñinacaqui Jesusiz̈quin tjonchic̈ha. Niiz̈quiz lanzjapa, ancha ts'acjassic̈ha.

11Niz̈aza c̈hjulorami zajranacaqui nii cherc̈haja, niiz̈ yujcquiz quillzic̈ha. Kjawcan, chiichic̈ha:

—Yooz Matimc̈ha amqui, —cjican.

12Jalla nekztanaqui Jesusac ninacz̈quiz walja iwjt'ichic̈ha, tuz̈ cjican:

—Wejtquiztanac anac̈ha anc̈hucqui chiizqui, “Yooz Maatimc̈ha”, cjican.

TUNCAPAN APOSTOLONACA ILLZTA

13Nekztanaqui Jesusaqui tsjii curullquin yawchic̈ha. Niiz̈ kuz pecta z̈oñinaca illz̈cu ninaca kjawzic̈ha. Nekztan niiz̈quin macjatchic̈ha illzta z̈oñinacaqui. 14Tuncapan z̈oñi utchic̈ha niiz̈tan kamajo, niz̈aza Yooz taku parlajo. 15Ninacz̈quiz poderchiz cjiskatchic̈ha, Yooz aztan laa z̈oñinaca c̈hjetnajo, niz̈aza zajrami chjatkatajo. 16Nii illzta z̈oñinacaqui tinacatac̈ha; Simonatac̈ha; niiqui Pedro cjitazakaztac̈ha. 17Jacobotac̈ha; Zebedeoz̈ majchtac̈ha niiqui. Juantac̈ha; Jacoboz̈ lajktac̈ha niiqui. Jacobz̈tan Juanz̈tan altu jorchiz cjen Boanerges cjitazakaztac̈ha. 18Andrestac̈ha. Felipitac̈ha. Bartolomitac̈ha. Mateotac̈ha. Tomastac̈ha. Yekja Jacobotac̈ha; Alfeoz̈ majchtac̈ha niiqui. Tadeotac̈ha. Yekja Simonatac̈ha; tsjii politicutac̈ha niiqui, cananiz̈ partitac̈ha. 19Judas Iscariotitac̈ha; Jesusiz̈ quintra tarazunchic̈ha niiqui. Jalla nuz̈uc̈ha Jesusiz̈ illzta z̈oñinacaqui.

JESUSIZ̈ QUINTRA CHIICHIC̈HA

Nekztanaqui Jesusaqui kjuyquin ojkchic̈ha niiz̈ illzta tjaajintanacz̈tan. 20Nekziqui muzpa z̈oñinacaqui ajcsizakaztac̈ha. Jesusaqui niiz̈ tjaajintanacz̈tanaqui ana c̈hjeri luli atchic̈ha, z̈oñinacaz̈ muzpa ajcziz̈ cjen. 21Nekztanac yekjap z̈oñinacaqui cjichic̈ha:

—Lucurataz̈ niiqui, —cjican.

Jaziqui z̈oñiz̈ lucurata cjiñiz̈ cjen Jesusiz̈ parintinacaqui tjonchic̈ha Jesusa chjichi.

22Niz̈aza Jerusalenquiztan judiuz̈ lii tjaajiñinacaqui tjonchic̈ha, tuz̈ cjican:

—Jesusaqui Beelzebú cjita zajraz̈ tantac̈ha. Nii zajriz̈ jilirz̈ aztan yekja zajranaca chjatkatñic̈ha tiiqui. —Nuz̈ cjichic̈ha.

Beelzebú cjitaqui zajriz̈ jiliritac̈ha.

23Nekztanaqui niz̈ta chiiñi z̈oñi kjawz̈cuqui, Jesusaqui paljaychic̈ha, tuz̈ cjican:

—¿Jaknuz̈t Satanás cjita zajraqui persunpacha chjatkatasajo? 24Tsjii wajtchiz z̈oñinacaqui pizcquiz t'aksnasaz̈ niiqui, tsjiimi tsjiimi quintrasasaz̈ niiqui, nii wajtaqui tjatantaz̈ cjequic̈ha. 25Niz̈aza tsjii kjuychiz z̈oñinacaqui pizcquiz t'aksnasaz̈ niiqui, tsjiimi tsjiimi quintrasasaz̈ niiqui, nii kjuychiz z̈oñinaca wichansnasac̈ha. 26Satanasaqui persuna t'aksnasaz̈ niiqui, ezasac̈ha. Niiz̈ aziqui miransnasac̈ha. Anaz̈ azziz cjesac̈ha.

27‛Jaziqui anaz̈ jecmi tsjii azziz z̈oñz̈ kjuyquiziqui luzi atasac̈ha, ima azziz z̈oñi c̈hejlcanaqui. Anaz̈ niiz̈ kinakunacami jwesi atasac̈ha. C̈hejlz̈cu, nekztan kinakunaca jwesi luzasac̈ha.

28Cheka ultimu werara chiyuc̈ha, tjapa ujnacami tjapa anazum takunacami pertuntaz̈ cjesac̈ha. 29Pero jakzilta z̈oñit Yooz Espirituz̈ quintra chiic̈haj niiqui, anaz̈ pertunta cjesac̈ha. Nii z̈oñiqui wiñaya ujchiz cjequic̈ha.

30Z̈oñiz̈ “Zajraz̈ tantamc̈ha amqui,” cjiñiz̈ cjen, nuz̈ paljaychic̈ha Jesusaqui.

JESUSIZ̈ MAATAN LAJKNACZ̈TAN

31Nekztanaqui Jesusiz̈ maatan lajknacz̈tan tjonchic̈ha. Kjuy zanquiztan tsijtscu, Jesusa kjawskatchic̈ha. 32Kjuyltan z̈oñinacaqui Jesuiz̈quiz muytata julzi z̈elatc̈ha. Ninacaqui Jesusiz̈quiz mazzic̈ha:

—Tekz am maa tjonchinc̈ha am lajknacz̈tan. Am kjawz̈a, —cjican.

33Nekztanaqui Jesusaqui kjaazic̈ha:

—¿Ject wejt maajo, wejt jilanacajo?

34Nii muytata julzi z̈oñinacz̈ kjutñi cherz̈cu, Jesusaqui cjichic̈ha:

—Tinacac̈ha wejt maaqui, wejt jilanacaqui. 35Jakziltat Yooz mantitacama ojkc̈haja, niic̈ha wejt jilaqui, wejt cullaqui, wejt maaqui.

Ew Testamento: Chipay Tawkquiztan

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index