Search form

Mateo 11

JUAN BAUTISTAZ̈ CUCHANZ̈QUITA Z̈OÑI

1Niiz̈ tuncapan illzta z̈oñinacz̈quiz tjaajinz z̈erz̈cu, nekztan Jesusaqui ojkchic̈ha, yekja watjanac kjutñi. Wajtquiztan watja ojklaychic̈ha, z̈oñinacz̈quiz tjaajñi, niz̈aza Yooz taku paljayi.

2Juanqui nii oraqui carsilquiztac̈ha. Jalla nicju Cristuz̈ ojklaytanaca quintu nonchic̈ha. Nekztanaqui Juanqui tsjii kjaz̈t mazinaca Jesusa pewczñi cuchanz̈quichic̈ha. Nekztan irantiz̈cu Jesusiz̈quiz 3pewczic̈ha, tuz̈ cjican:

—Cristuqui tjoniz̈ cjispacha; ¿Amj Yoozquiztan cuchanz̈quita Cristumkaya? ¿Uz̈ yekjaz̈ tjewznasa, jaa?

4Jesusaqui ninacz̈quiz kjaazic̈ha, tuz̈ cjican:

—Jaknuz̈t cherc̈haja nonz̈aja, jalla nii tjappachaz̈ Juanz̈quiz quint'iz̈caquic̈ha anc̈hucqui. 5Zur z̈oñinacac cherc̈ha, Zuch z̈oñinacaqui ojklayc̈ha. Mojkchi janchichiz z̈oñinacaqui c̈hjetintac̈ha. Oñi z̈oñinacaqui nonz̈a. Niz̈aza ticzi z̈oñinacaqui jacatatskattac̈ha. Niz̈aza pobre z̈oñinacz̈quiz Yooz liwriiñi taku paljaytapanc̈ha. 6Jakziltat weriz̈ paatanaca cherz̈cu, niz̈aza weriz̈ chiitanaca nonz̈cu, ana kuz turwayziz̈laj niiqui, walipanikaz cjequic̈ha.

JUAN BAUTISTA PUNTU

7-8Jalla ninacaz̈ ojktan, Jesusaqui chiyi kallantichic̈ha Juanz̈ puntuquiztan. Z̈oñinacz̈quiz tuz̈ cjichic̈ha:

—Ch'ekti yokquin, ¿c̈hjulu cherzñi ojkchinc̈huctaya? ¿Tjamiz̈ tjizinta caña cherzñi ojkchinc̈huctajo? Anac̈hay. ¿Fino zquiti cujtchi z̈oñi cherzñi ojkchinc̈huctajo? Chawjc jilirz̈ kjuyquin zuma zquiti cujtchi z̈oñi z̈ejlc̈ha. Jalla nii zizza anc̈hucqui. 9¿C̈hjulu cherzñi ojkchinc̈huctaya? ¿Yooz cuntiquiztan chiiñi profeta cherzñi ojkchinc̈huctaya? Jesalla, ultim werara nuz̈ ojkchinc̈hucc̈ha. Juanqui tuquita profetanacz̈quiztan juc'ant chekanc̈ha. 10Juanz̈ puntuquiztan Yooz takuqui tuz̈ cjic̈ha:

“Yooz Ejpqui tsjii z̈oñi cuchanz̈caquic̈ha ima Cristuz̈ Yooz taku paljayi ojklayan. Nii z̈oñiqui Israel z̈oñinacz̈quiz Cristu zuma tjewskataquic̈ha”.

11Weraral cjiwc̈ha. Juan Bautistac̈ha parti z̈oñz̈ maatinacz̈quiztan tsjan juc'antiqui. Pero chjul Yooz maatimi z̈oñz̈ maatiquiztan tsjan juc'antic̈ha. Arajpach Yoozquin kuzziz z̈oñinacac̈ha Yooz maatinacaqui.

12‛Juanz̈ tjontiquiztan anzcama muzpa z̈oñinacaqui ts'acjazcan arajpach Yooz mantuquiz luz pecc̈ha; walja tjapa aztan niz̈aza tjapa kuztan luz pecc̈ha. 13Juanz̈ tjonzcama, tjapa tuquita profetanacz̈ chiitanacami niz̈aza Moisés liinacami arajpach Yooz cuchanz̈quita puntuquiztan chiic̈ha. 14Elías cjita profetaqui wilta tjoniz̈ cjispacha; nii Elias tjonz cuntiquiztanc̈ha Juan Bautistaqui. Jalla niic werarac̈ha. Nuz̈ criiz waquizic̈ha. 15Jakziltac̈halaj nonzñi cjunc̈hiz, jalla niiqui tii chiitaqui nonz̈na.

16‛¿Kjaz̈tat tii timpuquiz z̈ejlñi z̈oñinacajo? ¿Jecnaca iratat tinacajo? Jalla tiz̈ta ocjalanacaz̈takazza tinacaqui. Yekjap ocjalanacaqui palazquin julzi uzinc̈ha, niz̈aza ninacz̈ mazinaca kjawkjawz̈a, tuz̈ cjican: 17“Tsajtsjapa pincallu pjujchinc̈ha. Anc̈huczti ana tsajtchinc̈hucc̈ha. Niz̈aza kaayikaayi wirzu itzinc̈ha. Anc̈huczti ana kaachinc̈hucc̈ha”. Jalla nuz̈ cjichic̈ha ocjalanacaqui. Jalla niz̈ta iratac̈ha tii timpuquiz z̈ejlñi z̈oñinacaqui. 18Juan tjonchic̈ha. Niiqui zumanaca ana lujlñic̈ha, niz̈aza ana licñic̈ha. Jalla niz̈tiquiztan anc̈hucqui tuz̈ cjiñc̈hucc̈ha, “Juanqui zajraz̈ tantac̈ha” cjican. 19Niiz̈ wiruñaqui wejrqui tjonchinc̈ha, arajpach Yooz Ejpz̈ cuchanz̈quita Z̈oñi. Wejrqui zumanaca luluc̈ha, niz̈aza licuc̈ha. Jalla niz̈tiquiztan anc̈hucqui wejt puntuquiztan cjic̈ha: “Niic̈ha ancha lujlñiqui, niz̈aza licñiqui, niz̈aza niic̈ha ujchiz z̈oñinacz̈ maziqui, niz̈aza anawali impuesto cobriñinacz̈ maziqui”. Jalla nuz̈ cjiñc̈hucc̈ha wejt puntuquiztan. Tuz̈ zakal cjiwc̈ha: Yooz puntu zuma zizñi z̈oñinacaqui Yooz tjaajintacama kamc̈ha.

ANA YOOZQUIN KUZZIZ Z̈OÑINACA

20Jalla nekztanaqui Jesusaqui chiichic̈ha, chojru kuzziz z̈oñinacz̈ puntu. Tsjii watjanacquiz ancha milajrunaca paachic̈ha. Pero nii wajtchiz z̈oñinacazti persun uj ana pajchic̈ha; niz̈aza kuznaca ana campiichic̈ha. Jalla niz̈tiquiztan Jesusaqui ninacz̈quiz ayjatchic̈ha, tuz̈ cjican:

21—Corazín wajtchiz z̈oñinaca, anc̈hucaquiz ancha anawaliz̈ wataquic̈ha. Niz̈aza Betsaida wajtchiz z̈oñinaca, anc̈hucaquiz ancha anawalizakaz wataquic̈ha. Anc̈huca watjanacquiziqui walja milajrunaca paachinc̈ha. Tiro cjita niz̈aza Sidón cjita watjanacquiz nii milajrunaca paataz̈ cjitasaz̈ niiqui, nii ortanpacha nii wajtchiz z̈oñinacaqui Yoozquin kuzziz cjitasac̈ha; niz̈aza “ujchizpanc̈ha wejrnacqui, pertunalla”, cjitasac̈ha. Niz̈aza uj zint'iz̈cu nii wajtchiz z̈oñinacaqui llaquita kuz kjanapacha tjeezñi cjitasac̈ha, lutu zquiti cujtz̈cu, niz̈aza achquiz kjupz̈tan tjajlz̈cu. 22Jalla niz̈tiquiztan anc̈hucqui juyzu casticz tjuñquiziqui juc'anti castictaz̈ cjequic̈ha nii Tiro cjita niz̈aza Sidón cjita watjanacchiz z̈oñinacz̈quiztan. 23Capernaum wajtchiz z̈oñinaca, ¿kjaz̈tiquiztan anc̈hucqui pinsejo, “Yoozqui uc̈hum honorchiz cjizkataquic̈ha”, cjicanajo? Anaz̈ nuz̈ cjesac̈ha. Pero anc̈huczti kozzuc tjojttaz̈ cjequic̈ha infiernuquin sufrisjapa, ujchiz z̈oñinacz̈tan chica. Anc̈huca wajtquiziqui walja milajrunaca paachinc̈ha. Sodoma cjita wajtquiz nii milajrunaca paataz̈ cjitasaz̈ niiqui, nii watjaqui anz tii tjuñinaca z̈ejltasac̈ha. 24Jalla niz̈tiquiztan nii juyzu casticz tjuñquiziqui anc̈hucqui juc'anti castictaz̈ cjequic̈ha, Sodoma wajtchiz z̈oñinacz̈quiztan.

YOOZQUIN KUZZIZ Z̈OÑINACA

25Jalla nii orazakaz Jesusaqui chiichic̈ha:

—Wejt Yooz Tata, amqui honorchizam cjilalla. Arajpachquin z̈ejlñinacami tii muntuquiz z̈ejlñinacami amc̈ha mantiñamqui. Amqui humilde z̈oñinacz̈quiz chjojzaka tjaajinta tjeezamc̈ha. Zizñi z̈oñinacz̈quizimi intintazñi z̈oñinacz̈quizimi nii chjojzaka tjaajintanacami ana zizkatchamc̈ha. 26Yooz Tata, amiz̈ muntaqui nuz̈uc̈ha.

27‛Yooz Tata, tjapa amiz̈ ziztanacaqui wejtquiz tjaajinchamc̈ha. Ultimquiziqui anaz̈ jecmi wejr am Majch zumpacha pajc̈ha. Am alaja wejr zumpacha pajc̈ha. Niz̈aza anaz̈ jecmi am Yooz Ejp zumpacha pajc̈ha. Wejr alaja am zuma pajuc̈ha. Niz̈aza jakziltiz̈quiz wejrqui zizkatz pecac̈haja, jalla ninacazakaz am zuma pajasac̈ha. 28Anc̈hucqui jakziltat ana zumanacquiztan otchiz̈laj niiqui, wejtquizza macjatz̈ca. Niz̈aza jakziltat persun aztan Yooz watja irantiz otchiz̈laj niiqui, wejtquizza macjatz̈ca. Weril anc̈hucaquiz jeejzkatac̈ha. 29Wejrqui pasinsis kuzziztc̈ha, niz̈aza humilde kuzziztc̈ha. Jalla niz̈tiquiztan weriz̈ tjaata kamaña catoka; niz̈aza wejt puntuquiztan zizñi cjee. Nekztan persun kuz jeejz wachaquic̈ha. 30Weriz̈ tjaata kamañaqui anac̈ha ch'ama, niz̈aza wejt manta paazqui cjez̈akazza.

Ew Testamento: Chipay Tawkquiztan

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index