Search form

Mateo 20

PIYUNANACZ̈ QUINTU

1‛Arajpach mantiñi Yooz puntuquiztan jalla tuz̈uc̈ha. Wentanalla tsjii yokchiz wali pajk patrunaqui piyunanaca kjuri ulanchic̈ha, uwas frut zkala ajzjapa. 2Piyunanacz̈tan acuerduquiz luzzic̈ha, zita langz̈tan tsjii denario cjita paaz paczjapa. Jalla nekztanaqui langzñi cuchanz̈quichic̈ha. 3Nekztan wenzlaka wilta ulanchic̈ha. Palazquin inakaz z̈ejlñi z̈oñinaca cherchic̈ha. 4Ninacz̈quiz paljaychic̈ha, tuz̈ cjican: “Anc̈hucqui wejt zkal yokquin langzñi oka. Wejrkal zumpacha pacac̈ha”. Nekztanaqui ninacaqui ojkchic̈ha. 5Taypuru patrunaqui wilta ulanchic̈ha, iya piyunanaca kjuri, niz̈aza langznajo. Niz̈aza taypuru zezi cjeella wilta ulanchic̈ha, piyunanaca kjuri, niz̈aza langznajo. 6Nii noojpacha zezi cjee wilta palaz kjutñi ulanchic̈ha. Niz̈aza palazquin inakaz z̈ejlñi z̈oñinacz̈tan zalchic̈ha. Ninacz̈quiz paljaychic̈ha tuz̈ cjican: “¿Kjaz̈tiquiztan anc̈hucqui tonj zita ana langz z̈ejljo?” 7Ninacaqui patrunz̈quiz kjaazic̈ha, tuz̈ cjican: “Anaz̈ jecmi wejrnac langznajo rocchic̈ha”. Nekztanaqui patrunaqui cjichic̈ha: “Anc̈hucqui wejt yokquin zakaz langzñi oka. Wejrkal jakniiz̈laj niil pacac̈ha”. 8Tjuñiz̈ kattan nii yokchiz patrunaqui niiz̈ langzkatñi encargado mantichic̈ha, tuz̈ cjican: “Kjawz̈ca langzñi piyunanaca, paczjapa. Primiruqui wiri tjonchi piyunanacz̈quiz pacaquic̈ha; wirquin, tuqui tjonchi piyunanacz̈quiz pacaquic̈ha”. 9Jalla nekztanaqui nii wiri luzzi piyunanacaqui langzkatñiz̈quiz macjatchic̈ha. Zapa mayni ninacz̈quiz pactac̈ha, tsjii nooj lanztaz̈ niz̈tapacha. Tsjii denario cjita paaz tanzic̈ha. 10Jalla nekztanaqui wirquin paczquita primiru piyuna luzzi z̈oñinaca kjawz̈tatac̈ha. Jalla nii primiru piyuna luzzi z̈oñinacaqui pinsichic̈ha jila paca tanzjapa wiri piyuna luzzi z̈oñinacz̈quiztan. Jalla nekztanaqui pacchic̈ha tsjii denario cjita paaz zakaz. 11Jalla nii paca tanz̈cu patrunz̈ quintra quijchic̈ha, 12tuz̈ cjican: “Tii wirquin piyuna luzzi z̈oñinacaqui tsjii orakaz langzic̈ha. Wejrnaczti primirquiztanpacha langzinc̈ha, niz̈aza zita ancha sii kjakquiz otz̈can langzinc̈ha. Ninacz̈quizimi wejtnacaquizimi tsjiikaz pacchamc̈ha”. Jalla nuz̈ cjican quijchic̈ha. 13Nii patrunaqui tsjii ninacz̈quiz kjaazic̈ha, tuz̈ cjican: “Jila, amquiz anal incallchinc̈ha. Jalla nuz̈ tsjii acuerduquiz luztapanla, tsjii denario paaz paczjapa. 14Tii paca tanzna, niz̈aza oka. Tii wirquin piyuna luzzi z̈oñinacz̈quiz niz̈azakaz pacz pecuc̈ha, amquiz pactala, jalla nuz̈ zakaz. 15Wejt persun paaztan jaknuz̈ut wejr pinsuc̈haja, jalla nuz̈ wejt munañpiquiz pacasac̈ha. Weriz̈ zuma pacñi kuzziz cjen amqui iñiziñi kuzziz cjissamla”. 16Jalla niz̈ta irataz̈ wirquin cjiñinacaqui tucquinz̈ cjequic̈ha. Niz̈aza tucquin cjiñinacaqui wirquinz̈ cjequic̈ha. Kjawz̈ta z̈oñinacaqui wacchic̈ha. Illzta z̈oñinacazti kolucullac̈ha.

JESUSAQUI NIIZ̈ TICZ MAZZIC̈HA

17Wiruñaqui Jesusaqui niiz̈ tjaajinta z̈oñinacz̈tan Jerusalén ojkchic̈ha. Jalla nuz̈ jiczquiz ojkcan, Jesusaqui tsjii latu niiz̈ tuncapan illzta z̈oñinaca chjitchic̈ha, niz̈aza ninacz̈quiz tuz̈ cjichic̈ha:

18—Anc̈hucqui zizza, tii jiczqui Jerusalén kjutñiz̈ ojkc̈ha, nii. Jerusalén wajtquin wejrqui intirjital cjeec̈ha timplu jilirinacz̈quizimi lii tjaajiñi maestrunacz̈quizimi. Jalla ninacaqui wejr conaquic̈ha. Wejrqui tsewctan cuchanz̈quita Yooz Z̈oñtc̈ha. 19Niz̈aza wejrqui yekja wajtchiz z̈oñinacz̈quiz intirjital cjeec̈ha, ana wali burla paata cjisjapa. Niz̈aza wejrqui wjajttal cjeec̈ha. Ultimquiziqui cruzquiz ch'awcta contal cjeec̈ha. Jalla nekztan c̈hjep majquiztanzti jacatatac̈ha.

TSJII FAVORA MAYTA

20Jacobz̈tan Juanz̈tan ninacz̈ maaqui Jesusiz̈quiz macjatz̈quichinc̈ha. Jacobz̈tan Juanz̈tan ninacz̈ ejpqui Zebedeo cjitatac̈ha. Jalla naa maaqui maatinacz̈tanpacha Jesusiz̈quin macjatchinc̈ha. Nekztanaqui naaqui Jesusiz̈ yujcquiz quillzinc̈ha, tsjii favora mayzjapa. 21Nekztan Jesusaqui naaquiz cjichic̈ha:

—¿Amqui c̈hjulum pecya? —cjican.

Naaqui kjaazinc̈ha, tuz̈ cjican:

—Amqui am mantis puestuquin luzcu tii wejt pucultan majchnaca am latuquiz uchnalla, tsjiiqui z̈ew latuquiz niz̈aza tsjiiqui zkar latuquiz.

22Jesusaqui tuz̈ kjaazic̈ha:

—Anc̈hucqui c̈hjulut mayc̈haja ana intintazza. Wejrqui walja sufris tanc̈ha. ¿Niz̈tapacha anc̈huc sufrasaya? Niz̈aza tsjii nooj ancha sufrican watac̈ha tsjii bautismoz̈takaz. ¿Jalla niz̈tapacha anc̈huc sufrasaya?

Ninacaqui tuz̈ kjaazic̈ha:

—Nii sufris watimi atasac̈ha.

23Nekztan Jesusaqui cjichic̈ha:

—Weraral cjiwc̈ha. Anc̈hucpacha sufris tanznaquic̈ha, tsjii licz wazuz̈takaz. Niz̈aza sufris wataquic̈ha, tsjii bautismoz̈takaz. Pero wejrqui mantis puestuquin luzcu, z̈ew latuquizimi zkar latuquizimi ana jecmi uchasac̈ha. Wejt Yooz Ejpkaz nii puestunaca tjaaquic̈ha jecz̈tajapa tjacz̈takazlani, jalla ninacz̈ta.

24Parti nii tuncapan illzta z̈oñinacaqui nii mayta puntu nonz̈cu nii pucultan jilazullcaz̈ quintra z̈awjchic̈ha. 25Pero Jesusaqui tjappacha nii tjaajintanaca kjawzic̈ha, nekztan tuz̈ cjichic̈ha:

—Anc̈hucqui zumpacha zizza, jalla tuz̈u. Tii muntuquiz nación jilirinacaqui patrunaz̈takaz mantiñic̈ha, niz̈aza chawc jilirinacaqui parti z̈oñinacz̈quiziqui niiz̈ mantita cazkatñipankazza. 26Anc̈hucqui ana niz̈ta irata cjee. Tsjii kjutñic̈ha nii irat kuzqui. Anc̈hucaquiztan jequit chawc jiliriz̈takaz cjis pecc̈haja, jalla niiqui piyunaz̈takaz cjis waquizic̈ha parti z̈oñinacz̈quiziqui. 27Niz̈aza jequit anc̈hucaquiztan tucquin mantiñi cjis pecc̈haja, jalla niiqui wirquin cjis waquizic̈ha, parti z̈oñinacaz̈ mantitacama cjisjapa. 28Wejrqui tsewctan cuchanz̈quita Yooz Z̈oñtc̈ha. Wejrpacha tii muntuquiz ana tjonchinc̈ha, sirwita cjisjapa. Antiz wejrc̈ha tjonchinqui, z̈oñinacz̈quiz sirwisjapa, wejr ticzcama. Jalla nuz̈ ticz̈cu walja preciochiztakal cjeec̈ha, z̈oñinaca liwriizjapa. —Jalla nuz̈ cjichic̈ha Jesusaqui.

ZUR Z̈OÑINACA C̈HJETINTA

29Jalla nekztanaqui Jericó wajtquiztan ulnan, muzpa z̈oñinacaqui Jesusiz̈quiz apzic̈ha. 30Jicz latuquin pucultan zur z̈oñi julzi z̈elatc̈ha. Ninacaqui Jesusaz̈ watñi nonz̈cu, kjawchic̈ha tuz̈ cjican:

—Wejt Jiliri, Davidz̈ majchmajtquiztan tjonñi, wejrnacz̈ okznalla.

31Nekz z̈ejlñi z̈oñinacaqui ninacz̈quiz ujzic̈ha, ch'uj cjeyajo. Ninacazti juc'anti kjawchic̈ha, tuz̈ cjican:

—Wejt Jiliri, Davidz̈ majchmajtquiztan tjonñi, wejrnacz̈ okznalla.

32Jalla nekztan Jesusaqui tsijtscu, ninaca kjawzic̈ha. Kjawz̈cu ninacz̈quiz tuz̈ pewczic̈ha:

—¿C̈hjuluz̈ werj paaj cjii anc̈hucya?

33Nii zur z̈oñinacaqui kjaazic̈ha, tuz̈ cjican:

—Wejt Jiliri, wejtnaca c̈hjujquiz̈ c̈hjetinz̈inalla.

34Nekztanaqui Jesusaqui ninacz̈quiz sint'izcu c̈hjujqui lanlanz̈inchic̈ha. Jalla nii orapacha cherñi cjissic̈ha. Jalla nekztanaqui Jesusiz̈quiz apzic̈ha.

Ew Testamento: Chipay Tawkquiztan

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index