Search form

Mateo 22

YOOZ KJUYCHIZ FAMILIA

1Jalla nekztanaqui Jesusaqui wilta tjaajinchizakazza. Jalla tuz̈ cjican quint'ichic̈ha:

2—Arajpach Yooz kjuychiz familiaqui jalla tuz̈uc̈ha. Tsjii chawjc jiliriqui niiz̈ majchtajapa zalz pjijsta paachic̈ha. 3Niiz̈ piyunanaca cuchanchic̈ha, invitta z̈oñinaca kjawzñi. Nii kjawz̈ta z̈oñinacaqui ana tjonz pecchic̈ha. 4Nekztanaqui yekja piyunanaca cuchanchizakazza, tuz̈ cjican: “Invitta z̈oñinacz̈quin mazca, ‘Chjeri lujlz tjacztac̈ha. Wejt wacanaca conkatchinc̈ha, niz̈aza cjew animalanacami. Tjappacha listuc̈ha, jaziqui pjijstiquin tjonla’ ”. 5Jalla nuz̈ chiyanami nii invitta z̈oñinacaqui ana cazquichic̈ha. Tsjiiqui zkal yoka ojkchic̈ha. Tsjiiqui tuyz̈tan ojkchic̈ha. 6Parti invitta z̈oñinacaqui kjawzñi cuchanta piyunanaca tanzic̈ha. Nekztan kitchic̈ha, conañcama. 7Jalla nekztanaqui nii chawc jiliriqui ninacz̈ quintra z̈awjzic̈ha. Nekztan zultatunaca cuchanz̈quichic̈ha, nii piyuna conñinaca conz̈cajo. Niz̈aza, ninacz̈ watja ujz̈cajo. 8Jalla niz̈ta paaz̈cu chawc jiliriqui piyunanacz̈quiz cjichic̈ha: “Tjappacha zalz pjijstac listuc̈ha. Nii primir invitta z̈oñinacaqui ana tjonz waquizic̈ha. 9Jalla niz̈tiquiztan anc̈hucqui pajk calliranz̈ ojklayz̈ca. Jecnacz̈tanami zalac̈haja, jalla ninacz̈quiz tjonajum cjequic̈ha tii zalz pjijstiquin”. 10Jalla nekztanaqui piyunanacaqui call kjutñi ulanchic̈ha, niz̈aza tjapa niiz̈ zaltanaca kjuyquiz ajcskatz̈quichic̈ha, zuma z̈oñimi, ana zuma z̈oñimi. Jalla nekztanaqui pjijsta paaz kjuyaqui chjijpsi cjissic̈ha.

11‛Jalla nekztanaqui chawjc jiliriqui luzquichic̈ha invitta z̈oñinaca cherzñi. Tsjii z̈ejlñi z̈oñi naychic̈ha, ana pjijsta paaz zquiti cutchi z̈elatc̈ha. 12Jalla nuz̈ nayz̈cu nii chawjc jiliriqui niiz̈quin paljaychic̈ha tuz̈ cjican: “Jila, ¿kjaz̈tiquiztan amqui ana pjijsta paaz zquiti cujtchi luzquichamtajo?” Nii z̈oñiqui ch'uj quirchic̈ha. 13Nekztanaqui chawjc jiliriqui pjijsta atintiñi z̈oñinacz̈quiz mantichic̈ha, tuz̈ cjican: “Kjojchanacami kjaranacami c̈hejlz̈ina. Zawnc zumchiquiz tjojta, jalla nicju kaala, niz̈aza niiz̈ iz̈ke kjojla”.

14Jesusaqui cjichizakazza:

—Kjawz̈ta z̈oñinacaqui tamac̈ha. Illzta z̈oñinacaqui kolucullac̈ha.

IMPUESTO PACZ PUNTU

15Jalla nekztanaqui fariseo z̈oñinacaqui ojkchic̈ha. Ninacaqui acuerduquiz kazzic̈ha, Jesusiz̈ quintra tsjii ujchiz cjiskatzjapa. Jaknuz̈umi Jesusa tsjii ana wali chiikataquic̈ha; jalla nii ujchiz cjiskatz pecatc̈ha. 16Jalla nekztan ninacz̈ partiquiztan yekjap z̈oñinaca cuchanz̈quichic̈ha, Herodes parti z̈oñinacz̈tanpacha. Jalla nii cuchanta z̈oñinacaqui Jesusiz̈quiz cjichic̈ha:

—Maestro, wejrnac zizuc̈ha, amqui werarapan chiic̈ha, niz̈aza Yooz kamañ puntuquiztan weraram tjaajiñamc̈ha, kjaz̈tami z̈oñiqui chiic̈hani, niz̈aza kjaz̈ta z̈oñimi z̈elac̈hani. 17Jaziqui amqui tii tantiiz̈inalla. ¿Roman chawc jilirz̈quin impuesto pacz wali cjesaya? uz̈ ¿anaz̈ wali cjesaj? Jalla nii ziz pecuc̈ha.

18Pero Jesusaqui ninacz̈ ana zuma pinsita intinzuna zizzic̈ha. Jalla niz̈tiquiztan ninacz̈quiz kjaazic̈ha tuz̈ cjican:

—Ana zum kuzziznaca, ¿kjaz̈tiquiztan anc̈hucqui wejt quintra uj jwes pecjo? 19Impuesto pacz paaz tjeezna.

Jalla nekztan tsjii denario cjita paaz zjijcchic̈ha. 20Jalla nii paaz cherz̈cu, Jesusaqui ninacz̈quiz pewczic̈ha, tuz̈ cjican:

—Tii paazquiz ¿jecz̈ yujctaya? Niz̈aza tii cjijrta tjuu, ¿jecz̈ tjuutaya?

21Nii quintranacaqui kjaazic̈ha, tuz̈ cjican:

—Roman chawc jilirz̈tac̈ha.

Jesusaqui nekztan cjichic̈ha:

—Roman chawc jilirz̈taqui jalla nii jilirz̈quin tjaasa. Niz̈aza c̈hjulut Yooztaqui Yoozquinpan tjaasa.

22Jalla nuz̈ nonz̈cu, nii quintranacaqui ispantichic̈ha. Nekztan Jesusiz̈quiztan zarakz̈cu ojkchic̈ha.

JACATATZ PUNTU

23Jalla nii noojpacha yekjap saduceo parti z̈oñinacaqui Jesusa cheri ojkchic̈ha. Saduceo parti z̈oñinacaqui ana criiñitac̈ha, ticziquiztan jacatatz, nii. Jalla nuz̈ cjenami Jesusiz̈quiz pewczic̈ha. Tii quintu quint'ican, pewczic̈ha, tuz̈ cjican:

24—Maestro, Moisesaqui uc̈humnacalta cjijrtkalc̈ha, tuz̈ cjican: “Tsjii z̈oñi ticznasaz̈ niiqui, niiz̈ tjun ana ocjalchiz cjesaz̈ niiqui, nekztan nii ticzi z̈oñz̈ jilaqui naa z̈ewatan zalz waquizic̈ha, nii ticzi jilz̈ cuntiquiztan ocjala paazjapa”. 25Jaziqui wejrnacporquiz pakallak jilazullca z̈elatc̈ha. Jilir jilaqui zalsic̈ha. Nekztan ticzic̈ha ana ocjalchiz. Jalla nekztan jilirz̈ jar jilaqui naa z̈ewatan zalsizakazza. 26Nii jilaqui ticzizakazza ana zinta ocjala ecz̈cu. Nekztan yekja taypir jilz̈tan niz̈tazakaz watchic̈ha. Niz̈aza tjappach nii pakallak jilazullquiz̈quiz niz̈ta watchic̈ha. 27Tjapa nii pakallak jilazullcaz̈ ticztan, naa z̈ewqui ticzinzakazza. 28Jaziqui ticziquiztan jacatatz̈cu, naa z̈ewqui ¿jakziltiz̈ tjun cjequejo? Tjappacha naatancama zalzitac̈ha.

29Jesusaqui ninacz̈quiz tuz̈ kjaazic̈ha:

—Anc̈hucqui tsjii kjutñi kiwkchinc̈hucc̈ha. Anc̈hucqui Yooz takumi ana zuma zizza. Niz̈aza Yooz azimi ana pajc̈ha. 30Ticzi z̈oñinacaz̈ jacatattanaqui zalzqui ana z̈elaquic̈ha. Z̈oñinacami z̈oñz̈ maatinacami ana zalznaquic̈ha. Nii timpuquiz z̈oñinacaqui arajpach Yooz anjilanacaz̈takaz cjequic̈ha. 31Pero nii ticziquiztan jacatatz puntu, ¿Yooz tawkquiz ana tuz̈ liichinc̈hucjo? Tii puntuquiztan Yoozpachaz̈ chiichiqui. Jalla tuz̈ cjican Yoozqui cjichic̈ha: 32“Wejrqui Abrahamz̈ Yoozza, niz̈aza Isaacz̈ Yoozza, niz̈aza Jacobz̈ Yoozza”. Anac̈ha ticzi z̈oñz̈ Yoozqui. Antiz z̈ejtñi z̈oñz̈ Yoozza.

33Jalla nuz̈ chiita nonz̈cu, nekz z̈ejlñi z̈oñinacaqui Jesusiz̈ chiitiquiztan ispantichic̈ha.

JUC'ANT CHEKAN MANTITAQUI

34Jalla nuz̈ chiiz̈cu Jesusaqui saduceo parti z̈oñinaca ch'uju paachic̈ha. Jalla nuz̈ ch'uj paatiquiztan fariseo parti z̈oñinacaqui wilta ajczic̈ha. 35Tsjii lii maestruqui niz̈aza fariseo partinacz̈quiztan uj jwesjapa yanz pecatc̈ha. Jesusiz̈quiz pewczic̈ha, tuz̈ cjican:

36—Maestro, uc̈hum liiquiztanaqui ¿c̈hjul mantitat juc'ant chekanaya?

37Nekztan Jesusaqui kjaazic̈ha, tuz̈ cjican:

—Tii mantitac̈ha juc'ant chekanaqui. “Anc̈huca Yooz Ejp Jilirz̈quiz sirwa, tjapa kuztanami, tjapa animuz̈tanami, tjapa pinsamintuz̈tanami”. 38Parti mantitanacquiztan cjenaqui jalla niic̈ha chekanaqui. 39Niiz̈ jaru tii mantitaqui z̈ejlc̈ha. “Jaknuz̈um persunpachquiz okzñamz̈laja, jalla niz̈ta okzñi kuzziz cjistanc̈ha z̈oñinacz̈quizimi, liijitum maziz̈takaz”. 40Jalla nii pizc mantitanacac̈ha chekanaqui. Niz̈aza tjapa Moisés tjaata liimi, niz̈aza tjapa profetanacaz̈ tjaajintanacami nii pizc mantitanacz̈ partiquiztan chiic̈ha.

CRISTUZ̈ PUNTU

41Fariseo z̈oñinacaz̈ ajczi z̈elan, Jesusaqui ninacz̈quiz pewczic̈ha tuz̈ cjican:

—Anc̈hucqui Cristumz̈ puntuquiztan tantiya. ¿Cristuqui jecz̈ majch niiqui?

42Nekztanaqui ninacaqui Jesusiz̈quiz kjaazic̈ha, tuz̈ cjican:

—Davidz̈ majchmajtquiztan tjonñic̈ha niiqui.

43Jalla nuz̈ kjaaztiquiztan Jesusaqui ninacz̈quiz cjichic̈ha:

—David jiliriqui Cristuz̈ puntuquiztan chiican, “Chawc Jiliri” cjichic̈ha. Jalla nuz̈ chiiz̈cu, Yooz Espíritu Santuz̈ chiikatchiqui.

44Davidaz̈ cjijrta Yooz takuqui tuz̈ cjic̈ha:

“Yooz Jiliriqui wejt chawjc Jilirz̈quiz cjichic̈ha: ‘Wejrqui am kjojch koztan am quintri z̈oñinaca tjeczkatac̈ha. Nii oracama wejt z̈ew latuquiz julzna’.”

45Jaziqui Davidaqui “chawjc Jiliri” cjichic̈ha Cristuz̈ puntuquiztan. Jalla niz̈tiquiztan ¿jaknuz̈t nii chawjc Jiliri Davidz̈ majchqui cjesajo? —Jalla nuz̈ pewczic̈ha Jesusaqui.

46Anaz̈ jecmi kjaazñi atchic̈ha, ana zinta takumi. Jalla nuz̈quiztanpacha ana c̈hjulumi pewczñi atchizakazza iya. Jalla nii orquiztanpacha pecunz eksipanc̈ha nii quintra z̈oñinacaqui.

Ew Testamento: Chipay Tawkquiztan

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index