Search form

Mateo 27

JESUSAQUI CHAWC JILIRIZ̈QUIN CHJICHTA

1Kjanz̈quitan tjapa timplu jilirinacami, wajtchiz jilirinacami tsjii acuerduquiz luzzic̈ha Jesusa conkatzjapa. 2Jalla nekztan Jesusa chejlz̈cu chjitchic̈ha Poncio Pilato cjita chawc jilirz̈quin. Nii oraqui naciona mantiñi gobernutac̈ha Pilatuqui.

JUDASQUI TICZIC̈HA

3Jesusa tarazunñi Judasqui Jesusa conata cherz̈cu, kuzquiz walja sint'ichic̈ha. Jalla nuz̈ sint'iz̈cu nii quinsa tunc tjaata paaz tjepunchic̈ha timplu jilirinacz̈quizimi wajtchiz jilirinacz̈quizimi. 4Paaz tjepunz̈cu, tuz̈ cjichic̈ha:

—Wejr uj paachinc̈ha. Ana c̈hjul ujchiz z̈oñi tarazunchinc̈ha.

Ninacazti niiz̈quiz tuz̈ kjaazic̈ha:

—Jalla niiqui, ¿c̈hjul importejo wejtnacaquiztanajo? Niiqui amtakazza.

5Jalla nekztanaqui Judasqui timpluquinpacha nii paaz tjojtunchic̈ha. Nekztan ojkchic̈ha. Persunpacha jora mokz̈cu, tsjijpscu ticzic̈ha.

6Nekztanaqui timplu jilirinacaqui paaz ricujz̈cu, tuz̈ cjichic̈ha:

—Tii paazqui anaz̈ uc̈humqui ofrend cajquiz uchasac̈ha. Tiic̈ha z̈oñz̈ ljok kjayta paazqui.

7Nekztanaqui ninacaqui kazzic̈ha nii paaztan yoka kjayzjapa. Nii yokaqui Campo del Alfarero niz̈ta cjita tjuuchiztac̈ha. Yekja wajtchiz ticzi z̈oñinaca tjatzjapatac̈ha nii yokaqui. 8Nuz̈quiz tii timpucama nii yokz̈ tsjii tjuuqui Campo de Sangre cjitazakaztac̈ha. 9Jalla nuz̈ Jeremías profetz̈ takuqui cumplissic̈ha. Tuqui timpu Jeremiasqui cjijrchic̈ha, tuz̈ cjican: “Israel z̈oñinacaqui nii z̈oñi tankatz precio utchic̈ha, quinsa tunc paaznaca, jalla nii. 10Nii quinsa tunc paaznacz̈tan Campo del Alfarero cjita yoka kjayaquic̈ha, jaknuz̈t Yooz Jiliriz̈ mantic̈haja, jalla nuz̈”.

JESUSAQUI CHAWC JILIRZ̈ YUJCQUIN Z̈EJLC̈HA

11Nekztanaqui Jesusaqui naciona mantiñi chawc jilirz̈quin chjichtatac̈ha. Nii mantiñi jiliriqui Jesusiz̈quiz tuz̈ pewczic̈ha:

—¿Amqui judionacz̈ chawc jilirimkaya?

Jesusaqui tuz̈ kjaazic̈ha:

—Am jaknuz̈um chiic̈haja, nuz̈uc̈ha.

12Timplu jilirinacami wajtchiz jilirinacami, jalla ninacaz̈ uj tjojtuntan, Jesusaqui anaz̈ c̈hjulumi kjaazic̈ha. 13Jalla nekztanaqui Pilato jiliriqui tuz̈ cjichic̈ha:

—¿Anam am kjaaznaquiya tjapa tii am quintra chiyanaqui?

14Jesusazti jalla nuz̈ chiyanami ana c̈hjulumi kjaazic̈ha. Jalla niz̈tiquiztan nii mantiñi chawc jiliriqui ispantichic̈ha. Ana c̈hjul pinsimi atchic̈ha.

15Jalla nii pascu pjijztiquiz Pilato chawc jiliriqui tsjii cuzturumpichiztac̈ha. Tsjii priz z̈oñiqui cutzpanikaztac̈ha z̈oñinacaz̈ chiitacama. 16Tsjii ana wal z̈oñiqui Barrabás cjita prisu zakaztac̈ha. 17Z̈oñinaca ajcziz̈ cjen Pilatuqui ninacz̈quiz pewczic̈ha, tuz̈ cjican:

—¿Jakzilta tii tanta z̈oñinacat liwrii cutz̈ta cjeequi? ¿Barrabás cjeequi? uz̈ ¿Jesús, Cristo cjita cjeeja?

18Pilato jiliriqui zizzic̈ha, Jesusa chjaawjcu judío z̈oñinacaqui nii intirjichic̈ha, jalla nii.

19Pilatuqui niiz̈ jusjiis mizquiz julzi z̈elatc̈ha. Jalla nicju z̈elan niiz̈ tjunqui tsjii z̈oñi mazñi cuchanz̈quichinc̈ha. Nii mazñi z̈oñiqui tuz̈ chiichic̈ha: “Am tjun cjic̈ha: ‛Nii zuma z̈oñz̈quiz ana mitisaquic̈ha. Nii z̈oñiz̈ cjen tiz̈wan juc'ant ana wali c̈hjuuzinc̈ha. Nii z̈oñz̈quiz ana mitis waquizic̈ha'”.

20Pero timplu jilirinacami wajtchiz jilirinacami, nii z̈ejlñi z̈oñinacz̈quiz intintiskatchic̈ha, Barrabás cutzna cjeyajo, niz̈aza Jesusa contaj cjila cjeyajo. 21Jalla nekztanaqui nii mantiñi jiliriqui wilta z̈oñinacz̈quiz pewczic̈ha, tuz̈ cjican:

—¿Jakzilta pirit tii pucultan tantanacquiztan liwrii cutznaqui?

Z̈oñinacaqui kjaazic̈ha, tuz̈ cjican:

—Barrabás cutzna.

22Pilato jiliriqui wilta ninacz̈quiz pewczic̈ha, tuz̈ cjican:

—Tii Cristo cjita Jesusiz̈quiz, ¿c̈hjulut wejr paa-aqui?

Tjappacha nii z̈oñinacaqui kjaazic̈ha, tuz̈ cjican:

—¡Cruzquiz ch'awczna!

23Nekztanaqui Pilato jiliriqui cjichic̈ha:

—¿C̈hjul uj paachi teejo?

Nii z̈oñinacazti juc'anti kjawchic̈ha:

—¡Cruzquizka ch'awczna! —cjican.

24Jalla nekztanaqui Pilato jiliriqui naychic̈ha, nii z̈oñinaca ana intintiskatchuca. Nii z̈oñinacaqui walja z̈awjchiz̈ ch'ajrapatc̈ha. Jalla nekztanaqui Pilato jiliriqui kjaz zjijckatchic̈ha. Nii zjijcta kjazquiz kjara awjzic̈ha z̈oñinacz̈ yujcquiz, tuz̈ cjican:

—Tii zuma z̈oñz̈ ticzqui anaz̈ wejt uj cjequic̈ha. Anc̈huca ujz̈ cjequic̈ha.

25Tjapa nii z̈oñinacaqui kjaazic̈ha, tuz̈ cjican:

—Wejtnacaltazat uj cjec̈hani, niz̈aza wejtnaca ocjalanacz̈tami.

26Jalla nekztanaqui Pilato jiliriqui Barrabás liwrii cutzic̈ha. Nekztanaqui Jesusa wjajtzjapa mantichic̈ha. Niz̈aza cruzquiz ch'awcta cjeyajo, zultatunacz̈quiz intirjichic̈ha.

27Jalla nekztanaqui nii mantita zultatunacaqui jilirz̈ palacio kjuyquin Jesusa chjitchic̈ha. Nekztanaqui tjapa nii zultatz̈ tropanaca kjawsassic̈ha, Jesusa muytata. 28Nekztanaqui Jesusa c̈hjojkchic̈ha. Jalla nuz̈ c̈hjojkz̈cu tsjii ljoc murat zquiti tjutzic̈ha. 29Nekztan niiz̈ achquiz ch'ap pilluz̈takaz paaz̈cu scarz̈inchic̈ha, niz̈aza z̈ew kjarquiz wara tanskatchic̈ha. Jalla nuz̈ paaz̈cu niiz̈ yujcquiz quillzic̈ha, tuz̈ cjican:

—¡Viva tii judío z̈oñinacz̈ chawc jiliri! —Jalla nuz̈ chiican burla paachic̈ha.

30Niz̈aza llawziz̈tan niiz̈quiz tjujtchic̈ha. Niiz̈ kjarquiztan wara kjañcan, achquiz wjajtchic̈ha. 31Jalla nuz̈ burla paaz̈cu, niiz̈quiztan ljoc murat zquiti c̈hjojkchic̈ha. Nekztan wilta niiz̈ persun zquiti tjutzic̈ha. Jalla nekztanaqui cruzquiz ch'awczjapa Jesusa chjitchic̈ha.

JESUSAQUI CRUZQUIZ CH'AWCTA

32Jalla nuz̈ Jesusa chjichcan tsjii Cirene wajtchiz z̈oñi zalz̈quichic̈ha. Simón cjitatac̈ha. Jalla nii z̈oñiqui Jesusiz̈ cruza kuzkatchic̈ha.

33Jalla nuz̈ Gólgota cjita yokquin irantichic̈ha. Nii yokaqui “Ach Tsjij yoka” cjitazakaztac̈ha.

34Jalla nicju tsjii vinz̈tan jarz̈tan t'ajz̈ta lickatchic̈ha. Pero nii mallz̈cu, ana licz pecchic̈ha.

35Cruzquiz ch'awcz̈cu, zultatunacaqui Jesusiz̈ zquiti tanzjapa surtiassic̈ha. Jalla nuz̈ paatan profetz̈ takuqui cumplissic̈ha. Nii tuquita profetaqui tuz̈ cjichic̈ha: “Wejt zquiti tanzjapa surtiasaquic̈ha”. 36Jalla nekztanaqui nijwcpacha ninacaqui wilzjapa julzic̈ha. 37Kjaz̈tiquiztan Jesusa cruzquiz ch'awctataz̈laja, jalla nii tabliquiz cjijrtatac̈ha, tuz̈ cjican, “Tiic̈ha Jesusaqui, judío z̈oñinacz̈ chawc jiliri”. Jalla nuz̈ cjijrz̈cu ach tsewctuñ nii tabla ch'awcz̈inchic̈ha.

38Niz̈aza pucultan tjañinaca cruzquiz ch'awctatac̈ha, tsjiiqui z̈ew latu tsjiiqui zkar latu. 39Nekz watñi z̈oñinacaqui iñarcan, acha wewcz̈iñitac̈ha. 40Niz̈aza tuz̈ cjichic̈ha:

—Amqui cjiñamla, “Timplu t'ezinz̈cu c̈hjep majquiztan tsijtsnasac̈ha”. Jalla niz̈ta payi atasaz̈ niiqui, jazic persunpacha liwriisalla. Yooz Maatimz̈laj niiqui, cruzquiztan apakscu, chjijwz̈calla.

41Jalla niz̈ta irata zakaz iñarchic̈ha timplu jilirinacami, liy tjaajiñi maestrunacami, fariseo parti z̈oñinacami, wajtchiz jilirinacami. Jalla ninacaqui porapat parlassic̈ha tuz̈ cjican:

42—Tiiqui yekja z̈oñinaca liwriichic̈ha, pero persunpacha anaz̈ liwrii atc̈ha. Israel z̈oñinacz̈ chawc jiliriz̈laj niiqui, cruzquiztan apakscu, chjijwz̈quila. Nekztan niiz̈quiz criyasac̈ha. 43“Tiic̈ha cjiñiqui, Yoozquin tjapa kuzziztc̈ha. Wejrtc̈ha Yooz Maatiqui”, cjican. Yoozqui tii k'aachichiz̈laja, jaziqui anzpacha Yooz tiij liwriila.

44Nii cruzquiz ch'awcta tjañinacami Jesusiz̈quiz quintra chiichizakazza.

JESUSAQUI TICZIC̈HA

45Taypurquiztan majña kak oracama tjapa nii yokaqui zumchi cjissic̈ha. 46Jalla nii orapacha Jesusaqui tjapa aztan kjawchic̈ha, tuz̈ cjican:

—Elí, Elí, ¿lama sabactani? —Jalla nii takuqui cjic̈ha: “Wejt Yooz, wejt Yooz, ¿kjaz̈tiquiztan wejr jaytichamtajo?”

47Yekjap nekz z̈ejlñi z̈oñinacaqui jalla nii kjawñi nonz̈cu, cjichic̈ha:

—Nonz̈na. Tiiqui Elías profetaz̈ kjaw kjawla.

48Nekztan tsjii tsjiiqui esponja cjita kjaz ch'umñi apti zajtchic̈ha. Jar vinu ch'umkatz̈cu zjijcchic̈ha. Nekztanaqui war puntiz̈tan chjapz̈cu, Jesusiz̈quin chjalzic̈ha, liquinzjapa. 49Parti z̈oñinacaqui cjichic̈ha:

—Z̈ela cjee. Antiz chekz̈la, Elías tii liwrii cunamit tjonac̈han.

50Nekztanaqui Jesusaqui altu jorz̈tan wilta kjawchic̈ha. Jalla nuz̈ kjawz̈cu ticzic̈ha. 51Jalla nii orapacha pajk timplu cortina chicatquiz juystokaz wjajrzic̈ha, tsewctan kozzuc. Niz̈aza yokac chjekinchic̈ha. Niz̈aza cur akjinacaqui c'acchic̈ha. 52Niz̈aza sipulturanacaqui cjetsi cjissic̈ha. Muzpa Yoozquin criichi ticzi z̈oñinacaqui jacatatchic̈ha. 53Jesusaz̈ jacatattiquiztan nii parti jacatatchi z̈oñinacaqui Jerusalén wajtquiz luzquichic̈ha. Jalla nicju muzpa z̈oñinacaqui ninaca cherchic̈ha.

54Zultat capitanaqui nii Jesusa wijilñi zultatunacz̈tanpacha yoka chjekiñi cherz̈cu, niz̈aza tjapa nii watñi cherz̈cu, walja tsucchic̈ha. Jalla nekztan cjichic̈ha:

—Chekapan tii z̈oñiqui werar Yooz Maatitakalala.

55Jalla nicju wacchi maatakanacaqui z̈elatc̈ha, az̈quiztan chekz̈can. Nii maatakanacaqui Galilea yokquiztanpacha Jesusa apzic̈ha, nii atintizjapa. 56Jalla nii maatakanacaqui tuz̈ cjita tjunchiztac̈ha: María Magdalenatac̈ha; niz̈aza Mariiqui Jacob Josez̈ maatac̈ha; niz̈aza Zebedeoz̈ tjun z̈elatc̈ha. Naaqui majchwichchiztac̈ha.

JESUSIZ̈ CURPU TJATZ̈TA

57Waj zumznan, tsjii ricach z̈oñi, José cjita tjonchic̈ha. Arimatea wajtchiz z̈oñitac̈ha. Niz̈aza Jesusa cumpañt'iñi z̈oñitac̈ha. 58Jalla nii z̈oñiqui Pilato jilirz̈quin zali ojkchic̈ha. Nuz̈ zalz̈cu, Jesusiz̈ curpu maychic̈ha. Nekztan Pilato jiliriqui mantichic̈ha nii curpu intirjajo. 59Josequi Jesusiz̈ curpu chjichcu, limpu saban pañz̈tan capzic̈ha. 60Niiz̈ta ew sipultura z̈elatc̈ha, mazquiztan jwetta. Jalla nii sipulturquiz Jesusiz̈ curpu tjatchic̈ha. Jalla nuz̈ tjatz̈cu, sipultur zana pajk maztan pjuczic̈ha. Nekztan ojkchic̈ha. 61Jalla nicju María Magdalena, niz̈aza tsjaa María julzi z̈elatc̈ha, sipulturz̈ yujcquiz.

SIPULTURA ZUMPACHA PJUCZ̈TA, NIZ̈AZA WIJILTA

62Jakataz̈uqui, jeejz tjuñijapa tjaczcu, timplu jilirinacami, fariseo parti z̈oñinacami Pilato jilirz̈quin zali ojkchizakazza. 63Jalla nuz̈ zalz̈cu tuz̈ cjichic̈ha:

—Wejt Jiliri, wejrnacqui tuz̈ cjuñznuc̈ha. Tii toscar chiiñi z̈oñiqui, z̈ejtcanaqui, tuz̈ cjichic̈ha: “C̈hjep maj ticziquiztan jacatatac̈ha wejrqui” cjican chiiñitac̈ha. 64Jalla niz̈tiquiztan mantiz̈inalla c̈hjep majcama sipultura zumpacha wijilta cjila. Ana zuma wijilta cjequiz̈ niiqui, niiz̈ tjaajinta z̈oñinacaqui ween niiz̈ curpu chjichi tjonasac̈ha. Jalla nekztanaqui z̈oñinacz̈quiz k'otasac̈ha: “Jesusaqui ticziquiztan jacatatchic̈ha” cjican. Niz̈ta toscara juc'ant anawaliz̈ cjesac̈ha, primira toscara chiitiquiztan.

65Jalla nekztanaqui Pilato jiliriqui ninacz̈quiz cjichic̈ha:

—Jalla tekz zultatunaca z̈ejlc̈ha wijilñijapaqui. Anc̈hucqui oka, nii sipultura zumpachaz̈ chawjcz̈ca, jaknuz̈t atc̈haja, jalla nuz̈.

66Jalla nekztanaqui ojkz̈cu, sipultura zumpacha chawjcz̈quichic̈ha. Niz̈aza nii chawjcz̈ta maz latuquiz sinalt'iz̈cu ecchic̈ha. Niz̈aza nekzpacha nii sipultura wijilñi zultatunacami ecchic̈ha.

Ew Testamento: Chipay Tawkquiztan

© 2009, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index