Search form

MANEUTNYI 1

Ötlēkaṙen Yik Israĕl Nö I Aikup

1Në nun minënyö yik kikōnyö kūön Israĕl, yik yamih nö i Aikup; keuheūtlöre tarik tö yik aṅ pati cha nö yih nö hol Yāköp, 2Rūpen, Simōn, Lēvi, Yūta inrē; 3Isakār, Sepulön, Penyamin; 4Tën, Naftali inrē, Kāt, Asēr inrē. 5Ṙòkhöre yik tarik lamöknyö el ulāvö Yāköp, nö sat anāi tumtak; ha-ëheten ngaich Yôsĕf nö i Aikup. 6Kapah ngaich Yôsĕf, ṙòkngöre yik mëm, kahëm ò inrē, ṙòkngöre inrē yik aṅ ök michāpö angū-ö. 7Mikūönlö yik kūön Israĕl, ṙūölöre nö kalēḵ inrē; tööḵlö ngaich ngam panam tö cha.

8Ngaich tufömngöre ök umuh rācha i Aikup, ök töt akahakūö tö Yôsĕf. 9Ngaich ngöṙô angā-aṅ töyik tarikre, Yĕh meuk, pōyen yin vē kūön Israĕl tö hī kalēḵ inrē. 10Tā-a; töi huveū lök alaha cha ngaich kēngen cha un ing panam; hòṅ cha nö öt ṙūöhölre ṙôngö, ngaich min, yĕn hē kinyūngö, ngaich chā-a nö hamūltöre nö in yip lā-al hī, ngaich kiyung nö lā-al hī. 11Lökten cha nö asöklö yöngṙen töla-evṙen nö in cha, nö hakihten nö hol tī tönup lumngan cha; ngaich chā-a nö mānlö chūök chehen Fërō tö elpanam, Pitōm, Rāmsēs inrē. 12Ip ṙôkö tī cha pöri nö hakihten cha, vaich tö ṙūöhölre ṙôngö cha-a ṙūönyöre pinrātngö inrē. Ngaich chā-a nö kunyāhaṅlōn tökūö yik kūön Israĕl. 13Ngaich yik aṅ Aikup nö vīten yik kūön Israĕl nö ngë-eṅ la-en. 14Ngaich chā-a nö vīten cha nö kunyāhaṅlōn nö i nuk tökihngen la-enre, i vinī-i lanit īt inrē, nup tökeuheūttöre la-en inrē el kahôyö, ṙòkhöre nup la-en cha, nup chūök tī cha tö cha nö kalē-ĕ la-en.

15Ngaich ök rācha aṅ Aikup nö vë-ekūö nak lamāich yik Hīprū, hĕngtaka ök tö ngö minë-eny Sifra, Puah minënyi ök tahëng. 16Ngöṙô angā-aṅ, Yē nā pöchö lāich yip Hīprū kikānö, ngaich meūkö cha nö el chūök töchööku; yĕn kikōnyö, ngaich kumpāhan nā-aṅ; yē ò pöri nö kikānö, ngaich aṅ min angā-aṅ. 17Töpa-ekūö pöri nak lamāich töngam Tēv, ngaich öthō tö tinöölôre tök rācha aṅ Aikup, ṙātö yik kikōnyö pöri nö aṅ. 18Tölṙô invëtö nak lamāich ngaich ök rācha aṅ Aikup, ngaich ngöṙô tö cha, Kūöyòh an ngatī inlahen, an ṙātö yip kikōnyö nyīö nö aṅ? 19Ngaich nak lamāich nö ngöṙô tö Fërō, Pò yip Hīprū kikānö nö öt sā yip kikānö aṅ Aikup; pò cha nö tökeū, ngaich urĕhnyi kūön tö yanīhih ngam lamāich nö in cha. 20Ngaich ngam Tēv nö löökö tī nö in nak lamāich; ṙūölöre ṙôngö yik tarik, kalēḵlöre inrē. 21Ngaich kūö nak lamāich nö tö pa-ekūö töm Tēv, ngaich vīlö patī cha angā-aṅ. 22Tölṙô yik tarikre Fërō nö ngöṙô, Suktö nyīö kikōnyö tökayônyu, el ngam tahël, ṙātö yip kikānö nyīö nö aṅ.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index