Search form

MANEUTNYI 10

Mufākö

1Ngaich ngam Mā Tēv nö ngö ṙô tö Môsös, Kuṙòh chuh in Fërō man: tön hangëngö ellōn ò chin, ellōn yip tarik alaha ò inrē, hòṅ chu hameuktö në minkahngöre elṙôngö cha: 2Hòṅ meh vënyö nang ap kūönre, ap kūön meh inrē, tö nuk tī Chu i kui Aikup, nuk minkahngö Chu inrē tī Chu in cha; hòṅ yīö akahalōn tö Chu Öich Chū-ö Mā Tēv.

3Ngaich nā Môsös nā Āròn, nö chuh in Fërō, ngaich ngö ṙô tö ò, Ngö ṙô an ngam Mā Tēv, ngam Tēv yip Hīprū. Irô-òten öm min sōḵ hayāichngöre i kūö chu? Hökngen më tarik chu nö kiröönngöre, hòṅ cha nö lök la-en chu. 4Hēk, yē meh sōḵ hökngen më tarik nö kiröönngöre, yĕh meuk, kētö nup mufākö chin huṙöich, nö i kūöngö panam meh: 5Ngaich anū-ö min nö löpngöre nö i kūö ngam tumlat, öthĕng tak tökô min nö meuk kūö ngam tumlat: ngaich anū-ö min nö nyā nup chööḵkūö tökënngöre kumṙah, nup töt kô-òng vah, nup tö ōtren nö in yīö, keuheūt nyahāṅre min anū-ö tö chōn nup tösīöp tö pòkūö yīö nö el ngam kahôyö: 6Tööḵlö nup min patī meh, nup patī yip tarik alaha meh min inrē, nup patī yip aṅ Aikup inrē nö ṙòkhöre; töt maheuṅk yik yöng meh ötrēhĕn nö maheuṅk yik yöng yik yöng meh, hēten tö ök sakāmö cha nö i kūö ngih tumlat söl i ngih sakāmö. Havöökūöre ngaich angā-aṅ, ngaich kunyī-inyre nö ṙā-ang in Fërō.

7Ngaich yik tarik alaha Fërō nö ngö ṙô tö ò, Iṙôktöreṙen ang min ngòh tarik nö tinngöp hī? Hökngen më tarik nö kiröönngöre, hòṅ cha nö lök la-en ngam Mā Tēv ngam Tēv cha: öl ṙöng öm akahalōn tö Aikup nö ngaich nö lëlngö? 8Kēhötvö hēk nā Môsös nā Āròn nö in Fërō: ngaich ngö ṙô angā-aṅ tö cha, Kuṙòh, lök la-en ngam Mā Tēv yin ngam Tēv yīö: achīö yip kumröönngöre tö cha? 9Ngaich Môsös ngö ṙô, Kiröönngöre in min holtö tö-ayal holtö tököiny inrē holtö kūönre tö kikōnyö hol tö kūönre tö kikānö inrē, holtö nup chehenre tömūl nup tö kö i mihëṅṙöre, öi kiröönngöre: pò ih hòṅ ip tökiröng sakāmö ngam Mā Tēv. 10Ngaich ngö ṙô angā-aṅ tö cha, In yīö An yēḵ ngam Mā Tēv, yē chu ngaich hökngen yīö kiröönngöre, tö yip kūön yīö tökūöṅnö inrē: ngëchkö e; töchōich ap nö in yīö. 11Öt ngatī: kiröönngöre yin yī-ö höng kikōnyönyöre, ngaich lök la-en ngam Mā Tēv; tön angū-ö ap lōn yīö. Ngaich chā-a nö ahōnyuvö nö ṙā-ang i kūö Fërō.

12Ngaich ngam Mā Tēv nö ngö ṙô tö Môsös, Hateutnyö këlre man i kui ngam panam Aikup hòṅ nup mufākö nö yih, nö i kui ngam panam Aikup, nö keuheūt nö nyāngö nup kun chōn im panam, ṙòkhöre nup chööḵtī ök kumṙah tökënngöre. 13Ngaich ang Môsös nö silônyö ök tinkungre nö i kui ngam panam Aikup, ngaich ngam Mā Tēv nö kētö ök kuföt chuhöt nö i kui ngam panam hĕng sumkam ik sakāmö angū-ö, hĕng mitööm inrē; ngaich hē e nö peuheū, ngam kuföt chuhöt nö kumtö nuk mufākö. 14Ngaich minë mufākö nö keuheūtngöre chuhu nö i kui ngam panam Aikup? Ngaich keuheūtngöre chūök nö teungtöre nö i kūöngö Aikup; pōyen takô anū-ö; öt töngatī-iv mufākö nö sā u nö lā urĕh, ötrēhĕn nö ngatī nö lā unôich tö u. 15Pò u nö keuheūtngöre tī nö hanyatngö kūö ngam tumlat, lökten ngam panam nö sangūla; ngaich anū-ö nö keuheūt, nö nyāngö nup kun chōn im panam, keuheūt inrē tö ṙông nup chōn nup chööḵtī ök kumrah tökënngöre: Ngaich öt ōtre nup tö-uhāv, ötrēhĕn chōn ötrēhĕn kun kun chōn el kahôiṙen, keuheūtngöre im panam Aikup. 16Havëten nā Môsös ngaich ang Fërō, nö kurāten nā Āròn; ngaich ngö ṙô angā-aṅ, Köölöfālen chin lā im Mā Tēv, ngam Tēv nā, lā in nā inrē. 17Vë-ekūö meh chin lökten öm aṙē-ĕl tökööl chu höng hĕngtöre heuh tö ngih, vë-ekūö ngam Mā Tēv ngam Tēv meh, hòṅ ò nö kēngö ngih kinpaha nö ṙā-ang in chu. 18Kiröönngöre ngaich angā-aṅ nö ṙā-ang in Fërō, ngaich vë-ekūö ngam Mā Tēv. 19Ngaich ngam Mā Tēv nö havöökūö ök tökalēḵ kuföt sūng, ök ma-aheuingö nuk mufākö, ngaich ahōtö u nö el ap mai Ētöm ngaich öt hĕng mufākö tö-ōtre nö i nuk kūöngö Aikup. 20Hangëngö ellōn Fërō pöri ngam Mā Tēv, ngaich angā-aṅ nö öthalöngten yik kūön Israĕl nö kiröönngöre.

Sinngūlö

21Ngaich ngö ṙô ngam Mā Tēv tö Môsös, Kū-ö tö el halīöngö tī man hateutnyö këlre, hòn singūlö nö i kui ngam Aikup, hòṅ tarik min nöng ṙēpa nö el singūlö. 22Hateutnyö këlre ngaich Môsös nö kū-ö tö el halīöngö, umuh ngaich ök tökufëi singūlö i kui ngam panam Aikup nö ṙòkhöre, lūöi sumkam: 23Ngaich achā-a nöng kö öt meūkö höö, ötrēhĕn nö chōholre nö ṙā-ang chūökre nö lūöi sumkam: ṙòkhöre pöri yik kūön Israĕl nö hanātu nö i elyöngöre. 24Ngaich havëten Môsös ang Fërō, Kuṙòh ngaich yin lök la-en ngam Mā Tēv; höng nup töṙeūla pöri chehen yīö tö höngngöh tö nup tömūlhaka chehen yīö i mihëṅṙö u: Hökngen më kun kūön yīö inrē nö kiröönngöre nö in yīö. 25Ngaich ngö ṙô ang Môsös, Hòṅ kētö eltī ih man inrē tö tökētuvö nup töföngö inrē tökētuvö, hòṅ ih kētö tökētuvö i ngam Mā Tēv, ngam Tēv ih. 26Hòṅ hōluröön in inrē min tö në nuā re; öt hĕngtit kinsòh kunröön min töṙā-ayö; pòn anū-ö tökē-ĕ tö ih öi lök la-en ngam Mā Tēv, ngam Tēv ih; öt akahalōn in min tö aṅtīre lök la-en ngam Mā Tēv, yē ih sölta in e. 27Hangëngö ellōn Fërō pöri ngam Mā Tēv, ngaich angā-aṅ nö öt halöngngen cha nö kiröönngöre. 28Ngaich ngö ṙô Fërō tö ò, Kē-ĕngre man tö chu, hīnöre man um meukkūö chu hēk; tön ip sakāmö meh meukkūö chu kapah min më-eṅ. 29Ngaich ngö ṙô ang Môsös, Huveū-eu ṙô man, öt hòṅ meukkūö meh chin min hēk.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index