Search form

MANEUTNYI 12

Chinööḵngö Tö Ngam Mā Tēv

1Ngaich ngam Mā Tēv nö vë-ekūö Môsös Āròn inrē, nö im panam Aikup, nö ngö ṙô, 2Raneh në chingëṅt ön min ngòh chingëṅt nö in yīö: raneh ön min nö chingëṅt samyeūheu nö in yīö. 3Vë-ekūö yip ṙôngö Israĕl man, nö ṙòkhöre, ngö ṙô, Im sinöm sumkam ngòh chingënt kē kūön pököre min cha-a hĕng nòng i töhĕng tak tarik sā tum mitī-i patī yip yöng cha, hĕng nòng kūön pököre, aṅ töhĕng mitī-i. 4Ngaich yĕn kūöṅnen yip aṅ töhĕng mitī-i nö ip kūön pököre, ngaich angā-aṅ töp hol ò ranghö patī ò hĕng nòng kahë sā tum tak yip tarik: sā ṙôkvat tarik nö nyā-avkūö öi kaheuklö alaha ngam kūön pököre. 5Hòṅ töt vāhav alaha öp pököre meh, kōiny lanòh nö im samyeūheu: kē an më-eṅ i nup sīṅp hēk inrē i nup pököre: 6Hangöhngen ò më-eṅ hanöng saha öp finënsīön sakāmö ngam chingëṅt angā-aṅ: ngaich ṙòkhöre nö mūl yip ṙôngö Israĕl min nö ṙatnyö likeun ò tö harap. 7Ngaich chā-a min nö kē öp mahām, ngaich māichtö e nö i nup tö āṅlā-a mirëṙö machööḵlö kālkui inrē: i nup patī inrē chūök cha nö nyā-avkūö tö ò. 8Im hatööm chā-a min nö kāḵ ap alaha, harāngö i kūö tameūyö, öp töt aföhlöng ròtī inrē; kā-a e chā-a nö holkūö tö tö angū-uvö rōi chōn. 9Un kā-a angū-ö nö uhāv unrēhĕn nö sumtu nö el mak harāngö pöri nö i kūö tameūvö; ap kui ò holtö nup kalröön ò tö nup aṅ ellōn ò. 10Uh yī-ö inrē hökngen ap alaha ò nöng ngöh, yĕn ōtre pöri ap alaha ò nö söllö peuheū; haṙāpngen e yī-ö i kūö tameūyö. 11Ngö inlahen pöichö kā an; nyëkö nun minë ṙat yīö, i kunröönre kunröpö, tinkung inrē eltī yīö; kā-a e inrē yī-ö öi kurātö kūö; chinööḵngö ana tö ngam Mā Tēv. 12Pò chu min lök im panam Aikup ip hatööm angū-ö ngaich chökhutī min tö yip lanòh nö ṙòkhöre i panam Aikup, hĕnghöre tarik töṙeūla inrē; i nup tēv Aikup inrē nö ṙòkhöre öich akah fālen: Chū-ö Chin Mā Tēv. 13Ngaich ap mahām min nö in meh nö minkahngö nö i nup patī chūök yīö: ngaich hē Chu meuk ap mahām, chööḵngen yīö Chū-ö min, ngaich yī-ö min ötteunghu tö plēk nö inlëlngö yīö, hē Chu chökhutī tö ngam panam Aikup.

14Inköpkölōn yīö an min ing sakāmö; haköpkö e yī-ö min nö tökiröng nyinā-aṅ i ngam Mā Tēv: haköpkö e yī-ö i tumkölchap yīö nö tökiröng nyinā-aṅ nö örheūheu nö i Chöngö. Sakāmö Ngam Tötaföhlöngö Ròtī 15Sat sumkam kūö yī-ö min nyā rôtī töt aföhlöng; ip raneh sakāmö yī-ö kēngö nup tö-aföhlöng rôti nö ṙā-ang el patī yīö: pò öp nyamā tö-aföhlöng rôtī nö löktö kūö ngam raneh sakāmö söl im sinat sumkam, rökiṙen min ap tarik angā-aṅ nö ṙā-ang in Israĕl. 16Töhet manūlö yīö ap min ip raneh sakāmö, töhet manūlö yīö inrē ip sinātö sakāmö; in u öt tökēkaṙenvö la-en, höng anū-ö tölngö la-en yīö. 17Haköpkö ngam tökiröng nyinā-aṅ tötaföhlöng rôtī; tön angū-ö an sakāmö hē Chu kēnyen yīö öi maṙôngö ṙā-ang Aikup: lökten yin haköpkö ngih sakāmö i tumköl chap yīö nö örheūheu nö Chöngö. 18Im raneh chingëṅt, ip finënsīön sakāmö ngam chingëṅt tö harap, nyā tötaföhlöng yī-ö rôtī söl ip sakāmö ngam chingëṅt tö nët anāi kahuk tö harap. 19Sat nup sakāmö nup patī yīö nö öt aṅhaṅv tö tö-aföhlöng rôtī; pò ap nyamā öp tö-aföhlöng min, rökiṙen angā-aṅ min tarik nö i manūlö Israĕl, pòrô nö tötngöhaka hēk inrē angā-aṅ öp töfötnyu nö im panam. 20Öt nyā tö-aföhlöng rôtī yī-ö keuheūtngöre el chūök yīö öi nyā töt aföhlöng rôtī.

Raneh Chinööḵngö

21Ngaich Môsös nö havëtö yik mākūö Israĕl nö ṙòkhöre, ngaich ngö ṙô tö cha, Kuṙòh kēḵ nup kūön pököre yin asā mupīhö yīö, ṙatnyö likeun ngam chinööḵngö. 22Hĕng minyëkö kahë pöichö tö rōi hisòp, kasumtö e ip mahām öp el ap pēsön, kichëny ngam kālkui tö nup tö āṅlā-a mireṙö machööḵlö, tö ngam mahām ngam me-el ap pēsön; un hĕng tak tö yīö min kumnyi-inyre nö lā-uk ap inkūp hanöng saha ap peuheū. 23Ngaich min ngam Mā Tēv nö lök muh nö hachök yip aṅ Aikup; ngaich meuk ngam mahām angā-aṅ nö im kālkui, i nup tö āṅlā-a mireṙö machööḵlö inrē, ngaich ngam Mā Tēv min nö chööḵngö ngam inkūp, ngaich öt halöngngen ngam mahalëlhanga min nö yih nö i nup patī yīö nö hachökö yīö. 24Ngaich yī-ö min haköp ngih tö ngatī nö Chöngö nö in meh i yip kūön meh inrē nö örheūheu. 25Ngaich angū-ö min, hē yīö min teung ip panam ap tökētuvö tö ngam Mā Tēv nö in yīö, sā ṙô Ò nö kilēḵngôre öi hōtu haköp ngih la-en min. 26Ngaich angū-ö min, hē yip kūön yīö min nö ngö ṙô tö yīö, Suh manah öng tö ṙô yīö ngih la-en? 27Ngaich ngö ṙô yī-ö min, Tökētu an nö im chinööḵöng tö ngam Mā Tēv, ngam chamööḵngö nup patī kūön Israĕl i Aikup, hē Ò nö hachök yik aṅ Aikup, ngaich ṙānyu nuk patī ih. Ngaich yik tarik nö sōnngökuire nö salām.

28Ngaich kiröönngöre yik kūön Israĕl ngaich ngatī inlahen; sā tinöölô Môsös, Āròn inrē tö ngam Tēv, ngaich ngatī chā-a.

Kinpāha Yip Lanòh

29Ngaich ngö inlahen ik chūöl hatööm, ngam Mā Tēv nö hachök yik lanòh nö ṙòkhöre im panam Aikup, löktökūö lanòh nö in Fërō ök amūichhak nö el kantēra rācha, söl i lanòh tö Hakövö ap me-el kinlēḵngô inkövö; ṙòkhöre lanòh nuā inrē. 30Chōholre ngaich Fërō tö hatööm, angā-aṅ, ṙòkhöre inrē yip tarik alaha ò, ṙòkhöre inrē yip aṅ Aikup; yöng pineūnyö ngaich ök umuh i Aikup; pòn öt hĕng patī töt hĕng hang tak aṅ tö kupah.

31Havëten Môsös ngaich angā-aṅ tö hatööm Āròn inrē, ngaich ngö ṙô, Chōholre kē-ĕngre ṙā-ang i yip tarik chu, nā-aṅ nyöre tö yip tarik kūön Israĕl inrē; lök la-en ngam Mā Tēv, kuṙòh, sā ṙô nā. 32Kē nup töṙeūla hĕnghöre nup tömūlhaka inrē chehen yīö, sā ṙô yīö ngaich yin kuṙòh; hakôlò chu inrē.

33Kurāten yik aṅ Aikup nö i yik tarik, nö kumeūinyen cha nö ṙā-ang im panam; pòn ngö ṙô chā-a, Ṙòkhöre tarik min nö kapah. 34Ngaich yik tarik nö kē nuk tökirāchö atra urēhĕkūö u nö föhlö nuk tökachāvu cha, haṙūngö nö el hilā cha nö el ranôṙö cha. 35Ngaich yik kūön Israĕl nö asā ṙô Môsös; ngaich chā-a inrē nö havëkö kūö yip aṅ Aikup tö rupīö yanöṅtö, humlum yanöṅtö, hilā inrē; 36Kētö neukhö cha inrē ngam Mā Tēv nö i kūö yik aṅ Aikup, pòn hōtu chā-a nö teūngen tö nup töng havëkö cha. Ngaich chā-a nö āichngen tī tö yik aṅ Aikup.

Ṙāngö Aikup Yip Israĕl

37Ngaich yik kūön Israĕl nö kiröön nö löktö kūö Rāmsēs nö kū-ö tö Sakòt, tafūölòng köiny yik kumröön tarik, ötkaheuktu nyīö. 38Kalūöchöre tö ṙôngöre nö kiröönngöre chā-a; töṙeūla, tömūlhaka, pōyen inrē nuā. 39Ngaich cha-a nö harang töt aföhlöng rôtī aṅ i nuk tökirāchö atra nuk kum cha nö ṙā-ang Aikup, pòn öl nö föhlö: pò cha nö kuringnyu nö ṙā-ang Aikup, ngaich ötkô nö ngöh sin, ötrēhĕn chā-a nö halēnku tö nyā-aṅkūöre.

40I yöng Aikup chā-a yik kūön Israĕl nö fënòng lūöi anāi samyeūheu. 41Ngaich ngö inlahen i kinheūṅtö töfënòng lūöi anāi samyeūheu, im sakāmö angū-ö nö teungtö kūö nö ṙòkhöre yik tarik ngam Mā Tēv nö kunyi-inyre nö ṙāngö ngam panam Aikup. 42Hatööm an angū-ö nö tökiröngen inköpka nö im Mā Tēv, pòn kēnyen cha Anga-aṅ nö ṙā-ang panam Aikup; Hatööm ngam Mā Tēv an angū-ö nö tökiröngö hinöngken tö yip kūön Israĕl nö ṙòkhöre i tumkölchap cha.

Chöngö i alaha ngam Chinööḵngö

43Ngaich ngö ṙô ngam Mā Tēv tö Môsös tö Āròn inrē. Ngih ön Chöngö i ngih chinööḵöng: öt nyā-aṅ an tö aṅ tahëng: 44Keuheūtlöre pöri yip tarik kūön alaha töhavāha nö ṙāi tö rupīö, yē meh ngaich tunyinyngen ò ngaich möl angā-aṅ nö nyā-aṅ e. 45Öt nyā-aṅ e min ngòh töng yamih tö ngòh töhaṙāyö kūönkūö inrē. 46Hĕng mitī-i ap chūök e nö nyā-aṅ; un tökē-ĕyivö alaha nö ṙā-ang el ngam patī; uh yī-ö rēhĕn hēngö likölngö tö tangëḵ. 47Haköpö e min nö ṙòkhöre yip ṙôngö Israĕl. 48Yĕn hĕng taka öp aṅ tahëng mi-iyöng in meh nö rahëichtaṙen, ngaich haköpkö ngam chinööḵngö min nö i ngam Mā Tēv, ngaich ṙòkhöre nö tunyīnyi yip kikōnyö, ngaich hökten ò nö möl nö haröhtöre; haköpkö e inrē; ngaich angā-aṅ min nö sā öp töhĕng tak tökayôḵnyu nö im panam: hö-ö pöri nö kô ap töttunyīnyi tarik nö nyā-aṅ e. 49Hĕng öp Chöngö nö in ò ap tö fötnyu nö i patī, ngam aṅ tahëng inrē törahëichtaṙen nö iyöng in meh.

50Ngatī inlahen yik kūön Israĕl nö ṙòkhöre; sā Chöngö ngam Mā Tēv nö in Môsös in Āròn inrē, ngaich ngatī chā-a. 51Ngaich ngö inlahen im angū-ö sakāmö, tö ngam Mā Tēv nö kēnyö yik kūön Israĕl nö ṙòknyöre tī nö ṙā-ang panam Aikup.

Nicobarese Bible

© 2014 Bible Society of India

More Info | Version Index